El ple d’aquest dilluns 29 de març ha aprovat el Pla de Màrqueting Turístic de Terrassa, presentat pel regidor Pep Forn, per unanimitat. “Terrassa és un referent turístic i pot atraure visitants”. La ciutat ja no es postula com un apèndix de Barcelona sinó com una població amb una oferta pròpia, variada i de gran valor. L’eslógan que s’emprarà és “Terrassa Ciutat Creativa”. Montse Trullàs ha afirmat que Junts hi dona suport, però ha demanat més neteja i millor enllumenat, voreres arreglades i més places hoteleres. David Aguinaga, de Cs, ha resaltat que el pla és una gran eina i també ha lamentat la situació hotelera. El repte, el turisme de la postpandèmia. Amadeu Aguado, del PSC, s’ha felicitat per un pla del que ha destacat que va començar en les legislatures socialistes. “Terrassa té prou elements per obrir-se al món”. El PSC ha posat en valor la Seu d’Ègara i el seu futur com a Patrimoni de la Humanitat. Forn ha celebrat la unanimitat.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ DE LA CIUTAT

Aprovació del Pla de màrqueting turístic de Terrassa

El Programa de Govern de l’Ajuntament de Terrassa 2019 – 2023 estableix com a Eix número 10 el següent: “Obrir Terrassa al món: treballarem per millorar i ampliar l’oferta de la ciutat per ser un destí turístic de qualitat i atractiu per a visitants que aportin valor afegit”. I com a acció prevista dins d’aquest eix, al punt 10.1 s’especifica “Elaborarem un Pla de Màrqueting Turístic de Terrassa en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i els agents locals per planificar l’estratègia i definir les accions per millorar com a destinació turística”. Aquests objectius i les accions concretes per millorar l’estratègia i l’interès de Terrassa com a destinació turística, s’emmarquen en una política municipal iniciada fa gairebé trenta anys, quan després dels Jocs Olímpics de 1992 es va inaugurar l’Oficina de Turisme de Terrassa (1994) per tal de començar a treballar de forma professional i planificada en el posicionament turístic de la nostra ciutat.

La política de promoció turística desenvolupada per l’Ajuntament va fer un important pas endavant al desembre de 2014 amb l’aprovació per unanimitat al Ple de l’Ajuntament del Pla de Desenvolupament Turístic de Terrassa, que va establir les línies estratègiques i els programes d’actuació en l’àmbit de turisme durant els següents anys d’acord amb els agents locals i amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona. Després d’uns anys de vigència del Pla de Desenvolupament Turístic, es va constatar que el creixement i l’especialització de l’activitat turística al nostre entorn feien necessària l’elaboració d’un estudi de màrqueting que permetés desenvolupar accions i metodologies de promoció de la ciutat més adients (a partir de les línies estratègiques del Pla de Desenvolupament aprovat al desembre de 2014). S’havia de treballar en la millora de la destinació turística de Terrassa sempre des d’una perspectiva de turisme sostenible i responsable, i en col·laboració amb els agents públics i privats, i alineant-se amb la nova Estratègia de Màrqueting Turístic de la Destinació Barcelona (EMTDB), aprovada pels organismes públics de la província i ciutat de Barcelona. Per poder dur a terme aquest estudi, l’Ajuntament de Terrassa va sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de l’any 2019 de la Xarxa de Governs Locals 2016-2019, la concessió d’un recurs per a l’elaboració d’un Pla de Màrqueting Turístic. El juliol de 2019 la Diputació comunicava l’aprovació d’aquest recurs tècnic, finançat al 50% per l’Ajuntament, i el 15 d’octubre de 2019 l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona aprovava l’adjudicació de la redacció del Pla a l’empresa Chias Marketing Systems SL.

El desembre de 2019 s’iniciaven els treballs d’elaboració de l’estudi segons el pla de treball presentat per l’empresa adjudicatària. La posada en marxa de l’elaboració del Pla es va presentar i es va debatre amb els membres de la Taula de Treball i creació de producte turístic de Terrassa en la reunió celebrada el 6 de febrer de 2020. Durant el primer semestre de 2020 s’ha anat treballant en l’elaboració de l’estudi, però a causa de la situació provocada per la pandèmia de la Covid-19 no s’han pogut dur a terme les reunions i entrevistes previstes en el calendari de treball. El 20 de maig de 2020, es va tractar del procés d’elaboració del Pla en la reunió de la Comissió Informativa de l’Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat. Posteriorment, durant el segon semestre del 2020, es van presentar i aprovar els continguts i els principals aspectes a desenvolupar a cada una de les quatre Fases de treball del Pla de Màrqueting Turístic. En la reunió del 21 d’octubre de 2020 de la Comissió Informativa d’Àrea es van presentar i debatre els continguts de les Fases 1, 2 i 3 i 4. I després de diferents reunions sectorials, entrevistes amb agents puntuals i un treball intens de recerca d’informació, elaboració de textos i plantejament de propostes de consens per part de les consultores de l’empresa redactora, del propi personal tècnic del Servei de Turisme de l’Ajuntament de Terrassa, a més del suport tècnic de la Gerència de Turisme de la Diputació de Barcelona i del Servei de Turisme del Consell Comarcal del Vallès Occidental, el desembre de 2020 es va elaborar un document definitiu, compost per més de 500 pàgines, que defineix les principals línies estratègiques i un programa d’actuacions per poder avançar durant els propers anys en la millora de la destinació turística de Terrassa i treballar en la competitivitat de les diferents línies de negoci i de productes turístics. El treball ha estat recepcionat per l’Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona i pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Terrassa en data 11 de desembre de 2020. El 13 de gener de 2021 s’ha realitzat una reunió de la Taula de Treball de Turisme, on s’ha presentat el document del Pla de Màrqueting Turístic de Terrassa a tots els agents de la ciutat, recollint les seves últimes aportacions i comentaris, així com una valoració positiva i el consens generalitzat respecte al seu contingut, a la formulació estratègica i a la proposta d’actuacions. Vist l’informe tècnic emès pel cap del Servei de Turisme i la directora de l’Àrea de Projecció de la ciutat , en data 5 de març de 2021. Vistos la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; el Decret Legislatiu 2/2003, de 2 d’abril, que aprova el Text refós de la llei municipal i del règim local de Catalunya, i el Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya; i el Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel que s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals.

Per tot això, i en ús de les competències delegades per decret d’alcaldia presidència núm. 2020- 11-05 DELE-11407/2020, de 5 de novembre de 2020, de delegació d’atribucions, aquesta tinent d’alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents

ACORDS:

ÚNIC.- Aprovar el Pla de Màrqueting Turístic de Terrassa

Nou comentari