MónTerrassa
La pandèmia canvia hàbits en la recollida selectiva de residus a Terrassa

La pandèmia de la Covid 19 ha canvia hàbits en la recollida selectiva de residus a Terrassa. Es pot veure en els resultats de 2021. Avui és el Dia Mundial del Reciclatge.

La ciutadania està cada cop més conscienciada i tendeix a reciclar més, tot i que a un ritme encara lent per complir amb els objectius marcats per a l’any 2030 per la Unió Europea. L’any passat es va aconseguir el 41,70%, un percentatge que supera en un punt al registrat el 2020, però lluny del 60% que marca la Unió Europea com a objectiu per al 2030, i del 65% que indica el Pla de Residus Municipal 2018-2030.

Més conscienciació ciutadana


Hi ha una major conscienciació ciutadana per fer una bona classificació en origen, dipositant les fraccions als contenidors indicats de paper i cartó, envasos, orgànica i vidre. Una acció que s’ha vist reforçada els darrers dos anys per l’actuació dels inspectors de residus; dels informadors ambientals, que realitzen campanyes de sensibilització; de la implementació de la cinquena línia de recollida lateral, amb 128 bateries de contenidors més, i d’un major ús de les dues deixalleries municipals, i també la deixalleria mòbil, per part de la ciutadania.

La recollida selectiva bruta ha crescut lleugerament amb 34.791 tones l’any 2021, amb un increment de l’1% respecte el 2020.

Per fraccions, l’únic residu que ha incrementat els percentatges de recollida és l’orgànic, al qual s’han adreçat especialment les campanyes informatives realitzades per l’Ajuntament amb l’objectiu de reduir la presència de deixalles que no s’han de dipositar dins el contenidor marró i de
minimitzar els residus orgànics dins el contenidor de resta.

També s’ha implantat, a tall de prova, una boca reduïda en 99 contenidors per millorar la qualitat de la recollida evitant, així, la presència d’impropis, que són aquells residus que no corresponen en aquesta fracció.

Bateria de nous contenidors a Terrassa  | Rafel Casanova - BCF
Bateria de nous contenidors a Terrassa | Rafel Casanova – BCF

Augment en la matèria orgànica


L’any 2021 la recollida de matèria orgànica ha augmentat un 12,7%, tot i encara estem molt lluny de complir amb el 38% que marca la bossa tipus. Amb tot, marca una tendència positiva que aquest any ve reforçada per la reducció, en un 0,8% dels residus d’impropis dins el contenidor marró. En cas de continuar així, estaríem en la línia per aconseguir el 10% que, com a màxim d’impropis en orgànica, marca el Pla de Prevenció i Residus Municipals 2018-2030.

Però, tot i això, aquesta barreja de residus encara representa una despesa econòmica important ja que, per l’Ajuntament, el tractament i la gestió de la fracció resta que es fa en el Centre de Tractament de Residus del Vallès (CTRV) té uns costos associats de 5,3 milions d’euros a l’any, i un augment de les emissions de gasos CO2 eq.


L’any 2021 encara vivíem sota els efectes de la pandèmia, les restriccions i les repercussions en l’àmbit social i econòmic. Aquesta circumstància ha incidit en la reducció dels percentatges de la recollida de paper i cartó; de vidre; d’envasos; de tèxtil i també d’oli usat de cuina comercial. En el cas del paper i cartó la reducció d’un 6,8% s’explica, en part, pels robatoris que es produeixen en els mateixos contenidors blaus i també en el porta a porta del cartó comercial.

En el vidre, menys

En el del vidre, s’ha recollit un 2,8% menys derivat, també, per les restriccions de la pandèmia que van afectar, especialment, els establiments d’hostaleria i restauració. També els percentatges d’envasos s’han reduït i, en aquest cas, ho ha fet en un 5,26%. Altres fraccions que han registrat dades a la baixa són la recollida de residus tèxtils, en un 7,72% i que ha trencat la tendència a l’alça que experimentava des de l’any 2014, i la recollida d’oli de cuina usat, del qual s’han recollit en els establiments comercials un 6,7% menys. En canvi, destaca la recollida d’oli domèstic, dipositat als 45 contenidors específics situats a la via pública, que ha augmentat quasi en un 4% respecte a l’any 2020.

Pel que fa a les dues deixalleries municipals (Can Casanovas i Can Barba), les aportacions han incrementat en un 0,8%, especialment pel que fa a fustes i runes.


La quantitat de residus municipals recollits pel servei va registrar l’any 2021 un descens del 2,04%, que va en consonància al 0,5% de la població que l’any passat va marxar de la ciutat. Aquestes són les deixalles que es generen als domicilis particulars, als comerços, a les oficines i als serveis, com també els procedents de la neteja d’espai públic i les zones verdes.

També tenen aquesta consideració els mobles, els estris i els vehicles abandonats, així com els materials procedents d’obres menors i de reparació domiciliària. L’increment del consum i les vendes per internet poden ajudar a explicar aquesta dinàmica, perquè no contribueixen a reduir ni els embolcalls de plàstic ni el cartó.


L’any 2021 la generació de residus per persona i dia es va reduir sensiblement, ja que va ser d’1,03 kg, però que queda lluny dels 0,89 kg que cal complir l’any 2030.


Nou comentari

Comparteix