El TSJC corrobora en la sentència de 25 de març de 2021 que els acords de l’Ajuntament de Terrassa sobre la reversió del servei d’abastament d’aigua i la imposició de diverses pròrrogues forçoses, gravoses per MINA, són contraris a dret i els anul·la parcialment. En primer lloc, confirma la sentència del Jutjat afirmant que el servei d’abastament d’aigua de Terrassa mai ha estat municipalitzat en règim de monopoli, i que MINA ha mantingut la seva activitat “privada” de servei de proveïment d’aigua, en paral·lel a la concessió de el servei municipal atorgada el 1941.

D’altra banda, el TSJC declara que ha de revertir a favor de l’Ajuntament tota la xarxa de distribució d’aigua, per interpretar que està inclosa la seva construcció en la concessió atorgada a MINA, tot i que confirma el dret de MINA a utilitzar aquesta xarxa de distribució d’aigua revertida per transportar els cabals de les seves concessions de captació. Així mateix, MINA valora positivament que el TSJC reconegui que són béns de propietat privada de la Societat, i que no han de revertir a l’Ajuntament, els béns i instal·lacions preexistents a la concessió de 1941 (seu social, dipòsit, hidro- compressors etc.), així com els béns, instal·lacions i drets, llevat de la xarxa de distribució, que va adquirir en compravendes privades a altres empreses que subministraven aigua a Terrassa.

Els serveis jurídics de MINA estan valorant la possibilitat de recórrer en cassació davant el Tribunal Suprem la reversió de tota la xarxa. D’altra banda, el TSJC declara que els acords de pròrroga forçosa són il·legals, pel que fa a la imposició per part de l’Ajuntament a MINA d’un augment de les seves obligacions i del canvi de règim econòmic del servei en perjudici de l’empresa, la qual cosa haurà de ser objecte d’indemnització.

El TSJC declara extingida la concessió del servei d’abastament d’aigua a Terrassa

Nou comentari