MónTerrassa
L’Ajuntament elimina la notificació en paper de tributs i altres ingressos a persones jurídiques

Les persones que estiguin obligades a rebre les notificacions de l’Administració per canals digitals, en especial les persones jurídiques, les rebran únicament de manera electrònica a partir de demà, 1 de desembre. L’Ajuntament de Terrassa elimina les notificacions i comunicacions en paper relatives a pagaments de tributs i altres ingressos de dret públic (com ara multes).

L’Ajuntament utilitzarà el sistema e-NOTUM i les notificacions s’enviaran a l’espai propi de cada persona a dins la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Terrassa (https://seuelectronica.terrassa.cat), conegut com “La meva carpeta”. Dins d’aquest espai hi ha l’apartat destinat a notificacions. En accedir-hi, la persona usuària és redirigida al web d’e-NOTUM, on trobarà les seves notificacions. S’entendrà que la notificació s’ha realitzat quan la persona interessada o qui la representi, degudament identificades, accedeixin al document o quan hagin passat 10 dies des de la seva posada a disposició.

La transició cap al model de notificació electrònica es va iniciar al juliol d’aquest any i durant els darrers mesos s’ha mantingut la tramesa de l’avís de notificació en paper quan no es disposava de les dades electròniques de contacte, però a partir del dia 1 de desembre es deixarà d’enviar avís de notificació en paper i totes les persones jurídiques seran notificades únicament via e-Notum, tant si han facilitat les seves dades de contacte electrònic com si no.

Les persones que encara no tinguin accés a “La meva carpeta” de la Seu Electrònica, han d’aconseguir la identificació digital amb l’Idcat mòbil (https://idcatmobil.seu.cat), facilitant el DNI, telèfon i dades de la targeta sanitària (Catsalut). Un cop feta l’alta a l’Idcat mòbil, a banda d’accedir a les notificacions, es pot fer qualsevol tràmit amb l’Ajuntament sense haver de desplaçar-se. Qui ja tingui accés, rebrà un avís de l’Ajuntament per cada notificació a l’adreça de correu o número de telèfon mòbil que prèviament s’hagi facilitat. Aquestes dades es poden actualitzar a l’apartat “Dades de Contacte” de (https://aoberta.terrassa.cat/carpeta/dadesContacte).

Amb el sistema e-NOTUM, tothom pot consultar les notificacions disponibles, gestionar rebuts pendents i cobrats, obtenir certificats i justificants de tot tipus, i tot de forma gratuïta i sense necessitat de desplaçaments. A més de la major comoditat, el sistema incrementa l’eficiència dels recursos públics, proporcionant una major agilitat en la tramitació: la ciutadania triga menys a rebre les notificacions i les gestions derivades es poden fer abans. Per tot això, l’Ajuntament recomana el seu ús a tota la ciutadania, i no només a les persones que estan legalment obligades. Per a obtenir l’alta en el servei e-NOTUM, només cal demanar-ho dins de “La meva carpeta” a la Seu Electrònica.

Nou comentari

Comparteix