PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE L’IDONEÏTAT DE L’UBICACIÓ DE NOUS HOTELS D’INSECTES I LA PREVIA CONSULTA ALS VEÏNS (s’ha arribat a un acord de tots els grups i s’ha transaccionat la proposta de Cs) S’ha aprovat per unanimitat.

Javier González Delgado, portaveu del Grup Municipal de Ciutadans, i els regidors David Aguinaga Abad i Isabel Martínez Comas, d’acord amb allò que estableixen els articles 57.4 i 73 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Terrassa, presenten la següent proposta de resolució al Ple d’aquesta corporació.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS DE CS

Actualment a Terrassa i dins del programa de la “Revolució Verda” del Govern de Terrassa, s’inclou el projecte dels hotels d’insectes, amb la intenció de millorar la biodiversitat de l’entorn. Aquests “hotels” consisteixen en una estructura, normalment construida amb materials com la fusta, diferents tipus de canyes i altres elements porosos, exposats a l’exterior per tal de suposar un refugi per abelles i altres insectes. La presencia d’aquestes estructures, tot i a ser una aposta beneficiosa per a horts i espais naturals, ja que propiciaria la producció de fruits, la polinització de flors, i una certa millora de la fertilitat del sòl, pot resultar en problemes d’acumulació d’insectes o empitjorament de l’estat de les d’aïgues quan aquests “hotels” es situen a zones residencials, que no tenen ni horts, ni sòl a fertilitzar, ni espais que es poguessin beneficiar de gran manera d’aquests espais reservats per als insectes. Dels hotels d’insectes existents a la nostra ciutat, s’han advertit queixes veïnals sobre l’aument d’insectes a les inmediacions de les viviendes on se situen aquests hotels, queixant-se de la proliferació d’insectes que es produeix aprop de les seves viviendes. Lús d’insectes invertebrats en basses d’aigua properes a vivendes ha provocat també la queixa de veïns que troben més complicacions i alteracions del medi proper als seus domicilis que ventatjes. Aquests sistemes de gestió naturals de les basses funcionen, segons el departament d’Obra pública, Manteniment Urbà i Parcs Urbans de l’Ajuntament de Terrassa, a partir de que s’assoleix un equilibri entre l’instal·lació d’aquestes estructures i el medi en el que s’instal·len, i això ho calculen que es produeix durant el termini d’un any, en el qual es poden donar desajustos que poden afectar a les zones residencials més properes. Donat que el departament d’Obra pública, Manteniment Urbà i Parcs Urbans de l’Ajuntament de Terrassa ha anunciat la instal·lació de 5 nous hotels d’insectes en els propers dies, i que té una previsió d’arribar a instal·lar-ne fins a 20 a final d’any, i de cara a que la seva instal·lació comporti una idònea ubicació d’aquestes estructures per tal que no afecti als veïns de les zones afectades, portem al Ple els acords següents:

ACORDS

PRIMER.- Informar, des del Servei d’Obra Pública, Manteniment urbà i Parcs Urbans de l’Ajuntament de Terrassa, a les veïnes i veïns de les zones on es prevegi instal·lar els nous hotels d’insectes a través del Consell Municipal de Districte com a mesura pedagògica.

SEGON.- Informar, des del Servei d’Obra Pública, Manteniment urbà i Parcs Urbans de l’Ajuntament de Terrassa, a les veïnes i veïns de les zones on s’hagin instal·lat recentment nous hotels d’insectes a la propera sessió del Consell Municipal de Districte corresponent, com a mesura pedagògica.

TERCER.- Posar en coneixement de les veïnes i veïns més propers als hotels d’insectes de les pertinents avaluacions que es duguin a terme pel Servei d’Obra Pública, Manteniment Urbà i Parcs Urbans en quant a resultats i funcionament dels citats elements.

Els cinc nous hotels que s’instal·laran

L’Ajuntament de Terrassa instal·larà en els pròxims dies cinc nous hotels d’insectes a diversos espais públics de la ciutat, que se sumaran als dos habitacles ja existents a la plaça de Ricard Camí i a la plaça del segle XX. D’aquesta manera, es consolida el projecte de creació d’una xarxa d’espais verds que permetin afavorir la proliferació d’insectes beneficiosos per al medi ambient i millorar, també, la biodiversitat urbana.

Els cinc nous hotels d’insectes es col·locaran als jardins de la Casa Alegre de Sagrera, al Parc de Sant Jordi, a la plaça d’Eugeni d’Ors, a la plaça de Francesca Llonch i als jardins situats davant de la seu del Mossos d’Esquadra, a la carretera de Matadepera. L’objectiu és que abans de finals d’any, Terrassa compti amb una vintena d’espais d’aquestes característiques, bona part d’ells repartits en diversos trams del Parc de Vallparadís. La col·locació dels hotels d’insectes, juntament amb la presència de diversos habitacles per a ratpenats, serviran per restablir, en bona mesura, l’equilibri natural a la ciutat. El projecte vol proporcionar espais on fer habitacles per a abelles solitàries i altres insectes pol·linitzadors, espècies que actualment es troben en regressió a causa de diversos factors, com l’ús excessiu de productes fitosanitaris, la fragmentació del seu hàbitat i la pèrdua d’hàbitats herbacis de qualitat. En un context urbà, un dels factors que limiten el seu desenvolupament és, precisament, trobar un lloc adequat per fer el seu habitacle i poder col·locar els ous.

Moltes d’aquestes espècies fan espais en materials vegetals i en les seves cavitats, per això els hotels d’insectes que s’instal·laran seran estructures adequades on espècies com les abelles o les marietes hi podran fer habitacle i desenvolupar-se. Els hotels d’insectes han estat construïts pel servei de Gestió de l’Espai Públic municipal i la majoria de materials que s’han utilitzat són fustes reciclades i recuperades d’altres elements. El projecte dels hotels d’insectes forma part de la Revolució Verda que ha endegat l’Ajuntament i que té com a objectiu aconseguir una ciutat més sostenible, equilibrada i mediambientalment millor.

Nou comentari