MónTerrassa
El govern prepara una reforma integral de la Policia Municipal de Terrassa

Els Serveis de Seguretat i Via Pública i d’Organització i Recursos Humans de l’Ajuntament de Terrassa estan treballant en la elaboració d’un projecte de reforma i millora del cos de Policia Municipal, per iniciar la implementació d’un nou model de policia local. El Projecte Integral de Millora de la Policia Municipal de Terrassa és un pla que preveu projectar el futur immediat del model policial i de seguretat a la ciutat, amb mesures que transformin la Policia Local en un cos adaptat als temps actuals i amb la preparació i els recursos adients. En aquest sentit, es treballa per actualitzar i modernitzar el servei i avançar en l’objectiu que la Policia Municipal sigui “un model amb funció educativa i social, més modern i resolutiu, així com més proper a la ciutadania”.

En la elaboració del Pla Integral de Millora, s’ha partit d’una diagnosi interna que es va realitzar al cos, on a partir d’un anàlisi DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats), es van determinar millores en camps com la comunicació, la organització, el lideratge, la formació i d’altres. A partir d’aquí, s’ha definit un pla d’actuació i s’han establert les primeres fases de desenvolupament per a l’assoliment dels objectius inicials, a partir de diversos grups de treball temàtics participatius, que han estat oberts a tota la la plantilla del cos.

Conclusions i pla d’actuació

Les propostes del grup de Comunicació es va centrar en les principals mancances detectades, i en la necessitat d’establir millores per fer arribar les informacions i generar retorn dels i les agents i els comandaments; proposar també millores en la gestió de les eines i metodologies actuals de comunicació, com el portal de comunicació interna; millores en les reunions amb comandaments, els brífings, o els procediments normalitzats de treball (PNT); i establir nous canals de comunicació com un butlletí intern, o un nou espai de recollida de queixes i suggeriments.

El grup d’Organització i Planificació va prioritzar aquells àmbits que més es van repetir en les entrevistes de diagnosi, concretament la millora de la central de comunicacions, l’elaboració dels PNT’s (Procediments Normalitzats de Treball), i la reconsideració de les diferents unitats operatives. Sobre aquestes unitats, es va acordar prioritzar les unitats dels agents de districtes, que passaran a denominar-se policia de barri, i les de mobilitat i seguretat viària, la primera per constituir el model policial que es considera més idoni per al futur i la segona per ser un àmbit de competència exclusiva de la Policia Municipal.

Pel que fa a la reestructuració de les diferents unitats operatives, el Pla presenta una proposta a fer efectiva a partir de l’any 2022, tenint en compte la incorporació de nous efectius al cos. Aquests canvis, encara subjectes a la negociació amb la part social del cos, es preveuen com la base del canvi de model per apropar la Policia Municipal a la ciutadania.

En el grup de treball de Competències/Lideratge es va considerar que era necessari realitzar una nova proposta de valors i principis de la Policia Municipal de Terrassa, que posteriorment s’inclourien en el Pla d’Acollida de nous efectius i en els programes formatius adients. Així, es plantegen conceptes com la justícia i l’equitat, el sentiment de pertinença, la professionalitat, la integritat, i el compromís i la lleialtat, com a valors de base a estendre entre els i les membres del cos. A més, es proposa establir i actualitzar un reglament de reconeixement i de distincions per agents jubilats, per a anys de treball i per talent; la creació d’un reglament de mèrits; així com la concreció d’accions de reconeixement amb actes formals i públics.

Augment d’efectius i millora d’equipament

Algunes de les propostes de millora han estat treballades i implementades des de fa uns mesos al cos de Policia Municipal, però també d’altres encara estan en procés de desenvolupament. Per a assolir la plena implementació de les accions previstes al Pla, es preveu la incorporació de nous i noves agents, seguint el programa previst. Així, durant l’any 2021 s’afegeixen 15 places d’agent, 1 plaça d’Inspector, 1 plaça d’Intendent, 2 places de Sotsinspector, de promoció interna; 3 places de Sergent, de promoció interna, i 4 places de caporal.

Per altra banda, es preveu l’inici del projecte de millora de l’edifici de la prefectura; i ja es disposen una sèrie de millores com la implantació d’un nou programa de gestió policial, implementat el gener d’aquest any; la compra de tauletes digitals i impressores portàtils pels agents, adquirides a finals del 2020; la compra de càmeres unipersonals pels agents, pendent de l’autorització per a utilitzar-les; la renovació de la flota de vehicles, presentada recentment; la nova uniformitat, que està prevista per al darrer trimestre d’aquest any 2021; així com un curs de formació per a comandaments.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa