El ple ha aprovat en el ple de setembre dotar al pressupost 2021 d’una partida suficient dedicada a la modernització dels polígons de Terrassa. A més a més, s’ha decidit la “consolidació d’un marc de col·laboració estable per la dinamització del teixit industrial, el foment de l’associacionisme empresarial en el marc dels polígons i la coordinació de les diferents associacions de polígons de Terrassa amb l’Ajuntament, generant un espai col·laboratiu per a la millora d’aquests àmbits d’activitat econòmica”.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER POSAR EN MARXA UN PLA DE XOC DE MILLORA DELS POLIGONS INDUSTRIALS DE TERRASSA (transaccionada i aprovada per unanimitat)

Javier González Delgado, portaveu del Grup Municipal de Ciutadans, i els regidors David Aguinaga Abad i Isabel Martínez Comas, d’acord amb allò que estableixen els articles 57.4 i 73 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Terrassa, presenten la següent proposta de resolució al Ple d’aquesta corporació

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les petites i mitjanes empreses de la nostra ciutat pateixen una forta crisi derivada de la actual pandèmia provocada per la COVID-19. Des de l’Estat s’impulsen mesures encaminades a protegir la ocupació a la espera d’altres d’impuls econòmic i tecnològic. L’Ajuntament de Terrassa també pot habilitar polítiques que, entre d’altres, tenen a veure a la organització dels polígons, el seu desenvolupament i el seu manteniment. A banda de polítiques fiscals orientades a facilitar les inversions i la activitat.

En quant a la organització és urgent promoure l’associacionisme per engegar un “districte industrial”, en quant al desenvolupament la implementació de mesures en relació a la modernització i en quant al manteniment la neteja i la seguretat són clau. En aquest últim apartat es fa necessari i urgent solucionar la deixadesa general i seguir impulsant accions de modernització per fer els polígons més competitius.

Per l’anterior, es presentem els següents

ACORDS

Primer- Consolidació d’un marc de col·laboració estable per la dinamització del teixit industrial, el foment de l’associacionisme empresarial en el marc dels polígons i la coordinació de les diferents associacions de polígons de Terrassa amb l’Ajuntament, generant un espai col·laboratiu per a la millora d’aquests àmbits d’activitat econòmica.

Segon- Avançar en el programa de dinamització a l’Ajuntament, per tal d’aprofundir en l’associacionisme als polígons i facilitar la relació públic privada.

Tercer- Dotar al pressupost 2021 d’una partida suficient dedicada a la modernització dels polígons.

Quart- Activar de manera urgent un pla de xoc en relació a la neteja dels polígons.

Nou comentari