La ciutadania, les entitats i les associacions han participat durant un mes (de l’1 de febrer a l’1 de març) en la consulta pública prèvia a l’elaboració del text de la modificació de l’Ordenança reguladora de la neteja pública i la gestió de residus de Terrassa, que va ser aprovada el desembre de 2003 i publicada al Butlletí Oficial de la Província (BOP) el 8 de gener de 2004. L’objectiu és revisar i actualitzar aquesta normativa, establint les condicions per fer una gestió sostenible dels residus i un bon ús dels serveis municipals relacionats amb la seva prevenció i gestió, amb mesures per avançar cap a una reducció de la generació de residus i d’incrementar la recollida selectiva. Les opinions s’han recollit a través de la plataforma digital de participació ciutadana de l’Ajuntament.

En aquest període, s’han rebut un total de 15 propostes, de les quals 13 són de particulars i dues d’associacions, concretament, de La Paperola ecologista i de Fridays for Future. Les temàtiques plantejades fan referència a l’ampliació de l’horari de la deixalleria mòbil; la recollida de les restes de poda de les urbanitzacions; la modificació del model de gestió de residus; el manteniment i neteja de contenidors i la possibilitat de posar pedals per evitar el contacte; la formació en reparació d’objectes; el foment de l’educació ambiental i l’intercanvi d’objectes i materials. La finalitat d’aquesta consulta pública, que dóna compliment a l’article 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, és recollir noves aportacions i possibles solucions que permetin afrontar els reptes de futur. Ara, totes les propostes seran estudiades i revisades per comprovar la seva adequació i possibilitat que siguin incorporades en el nou text normatiu que s’està elaborant, si són tècnicament i legalment viables.

La previsió inicial és que aquesta ordenança, que dóna compliment a les directives europees relatives a la reducció de determinats productes de plàstic al medi ambient i al Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus de Terrassa 2018- 2030, s’aprovi definitivament a finals de 2021.

Més informació: https://www.terrassa.cat/pla-local-de-residus

Nou comentari