El conseller Bargalló
El conseller Bargalló | Gencat.cat

!--akiadsense-->

El conseller d’Educació, Josep Bargalló, ha anunciat aquest matí que de cara al proper curs 2020-2021, “es desplegaran 26 nous instituts escola que s’afegeixen als 53 en funcionament, per tant, el curs vinent n’hi haurà 79, una xifra important per un model de transformació educativa per la millora”. Un d’ells serà el Sala Badrinas de Terrassa.

Bargalló també manifestat que aquesta xifra no és definitiva i encara es pot ampliar: “En algun territori pot ser que al febrer puguem presentar algun institut escola nou”. Amb l’aposta per aquest tipus de centres, el Departament vol donar continuïtat a la línia iniciada el curs 2004-2005, amb la creació dels primers instituts escola.

Bargalló ha afirmat que “aquesta darrera onada d’instituts escola tenen en comú el consens de la comunitat educativa i la planificació s’ha fet de la mà dels ajuntaments. Tenen realitats molt diferents, hi ha casos que són una aposta per la lluita contra el despoblament, altres per la lluita per l’equitat o el reequilibri de l’oferta educativa”. Ha dit també que en grans ciutats ajuden a “redistribuir l’oferta i poder oferir més formació professional”.

Un total de 26 instituts escola nous

Els centres que es desplegaran són majoritàriament l’ampliació d’escoles per la implantació de la secundària, i en cinc dels casos per fusió de centres existents –Ribes de Freser, Cadaqués, Sant Llorenç de Morunys, Piera, Nou de Badalona-. En cap cas, són centres nous que no existien el curs actual. En total, el curs que ve hi haurà 79 instituts escola –per la suma entre els 53 actuals i els 26 que hi haurà el curs que ve.

Tal com ha explicat el director general de Centres Públics, Josep Gonzàlez-Cambray, la planificació dels instituts escola s’ha fet a proposta dels serveis territorials, coneixedors de la realitat dels diferents territoris, i amb “planificació conjunta amb els municipis i la comunitat educativa dels centres”. Ha afegit que “les propostes sempre es basen en el projecte educatiu però hi ha requisits: que hi hagi necessitats d’escolarització i espais i equipaments necessaris”. En aquest sentit, ha destacat que han de ser “espais més polivalents i més flexibles, amb els nous criteris de creació i transformació de centres, per adequar-se a les necessitats pedagògiques de cada centre”. Gonzàlez-Cambray també ha manifestat que “l’increment demogràfic a secundària es manté fins el 23-24: per això la planificació es fa tenint en compte la realitat de l’escola i del territori”.

El Departament d’Educació, en la planificació dels instituts escola, ha tingut en compte diferents circumstàncies que aconsellaven la seva creació. Per exemple, la necessitat de dissenyar un projecte pedagògic per la zona, i que suposi una millora dels resultats educatius o una millora de la convivència als centres. També la necessitat d’ampliar l’oferta d’ESO en zones on els instituts tenen una escolarització molt alta; el fet de donar solució a zones allunyades que obliguen a llargs desplaçaments; i ser un element de millora en zones d’absentisme i abandonament prematur.

Assolir l’èxit educatiu i combatre la segregació escolar

Els instituts escola són un nou paradigma organitzatiu en l’escola pública a través del qual es vol impulsar la transformació educativa a Catalunya. El model dóna resposta a un dels punts rellevants del sistema educatiu: la necessitat de continuïtat i coherència educativa entre l’educació infantil i primària i l’educació secundària obligatòria amb l’objectiu d’assolir l’èxit educatiu de tot l’alumnat i combatre la segregació escolar.

Aquest model permet, en primer lloc, graduar l’estructura dels equips docents en funció del nivell d’autonomia de l’alumnat, atès que el canvi de primària a secundària podria implicar una dispersió dels seus referents educatius, fet que dificultaria l’orientació i l’educació personalitzada. En segon lloc, facilita treballar el currículum per àmbits i superar així el model curricular atomitzat per matèries. A més, s’afavoreix una atenció personalitzada i integral, tot reduint el nombre de professors referents dels alumnes. I finalment, permet comptar amb un únic claustre de professors del cos de mestres i del cos de professorat d’ensenyament secundari.

El secretari de Polítiques Educatives, Carles Martínez, ha remarcat que “els instituts escola són una línia estratègica més per la transformació educativa i aconseguir cada cop més un sistema competencial, perquè un alumne en situacions complexes trobi les respostes”. “Hem d’evitar un sistema transmissor i exclusivament memorístic. És una oportunitat”, ha assegurat Martínez.

Trets bàsics del model

Els projectes educatius dels instituts escola tenen com a principal valor afegit el fet de ser un model educatiu integrat, que reuneix totes les etapes educatives entre els 3 i els 16 anys. Els trets bàsics d’aquesta tipologia de centres són:

– Continuïtat formativa: la formació bàsica dels alumnes es concentra en un mateix centre, afavorint una millor transició entre primària i secundària.

– Enfocament evolutiu del seguiment dels alumnes: el major coneixement de cada un dels infants i adolescents permet ajustar l’acompanyament al seu estat maduratiu.

– Interacció entre infants i adolescents, amb l’enriquiment personal que representa per a uns i altres.

– Interacció entre els diferents cossos docents: les experteses i formacions del personal que prové de cossos diferents fa augmentar la potencialitat del claustre i aporta una visió educativa global.

– Metodologies d’aprenentatge globalitzat: facilita el treball globalitzat per ambients, projectes i àmbits, d’acord amb el model d’aprenentatge competencial.

– Perfil docent: els professors han de treballar com a equip docent únic, sumant coneixements i experteses, i buscant les capacitats de versatilitat, polivalència i globalització didàctica.

– Horari saludable: s’ha d’oferir el servei de menjador als alumnes de tots els nivells educatius en un horari saludable.

– Planificació consensuada amb els ajuntaments: és necessària una planificació consensuada amb els ajuntaments i amb la comunitat educativa.

– Lluita contra la segregació escolar: la implementació dels nous instituts escola es fa considerant el context social i demogràfic de cada municipi per tal que sigui un element integrat a l’entorn que propiciï la cohesió social.

– Suport i acompanyament: es durà a terme coordinadament amb els serveis territorials, la Inspecció i els serveis educatius de zona, i també a través de la Xarxa d’Instituts Escola.

D’entre aquests trets bàsics, Carles Martínez ha subratllat com a elements principals el fet que el model “possibilita la integració del professorat amb visions, estudis, experiències diferents que compartiran la seva expertesa en un mateix claustre; facilita la interacció entre l’alumnat, que és un factor clau per avançar en un sistema educatiu de qualitat; i ajuda a trencar la rigidesa del model organitzatiu i tenir una mirada diferent”.

La Xarxa d’Instituts Escola

L’acompanyament del Departament als instituts escola es fa a través del desplegament de la Xarxa d’Instituts Escola, de la formació inicial per als equips impulsors dels instituts escola i de la Inspecció Educativa. La Xarxa d’Instituts Escola, que entrarà en funcionament amb una comunicació bàsicament virtual i amb alguna trobada presencial, neix per impulsar espais de reflexió educativa que fomentin l’intercanvi d’experiències. El treball en xarxa facilita la reflexió conjunta, afavoreix la suma de coneixements i competències, i actua com a motor per a la creació de projectes de col·laboració que impulsin la millora educativa.

Pel que fa a la formació inicial per als equips impulsors dels instituts escola, s’ha dissenyat una formació específica entre iguals, basada en la interrelació amb altres professionals que tenen un objectiu comú, conegut i compartit. Així mateix, es realitzarà una formació inicial adreçada als centres que inicien un nou projecte d’institut escola, on hi participaran un equip impulsor, format per dos membres d’educació infantil i primària i dos d’educació secundària.

L’acompanyament també es farà a través de la Inspecció Educativa: a cada territori hi haurà un inspector o inspectora de referència per a la Xarxa d’Instituts Escola amb la funció d’assessorar, supervisar i impulsar accions per a la millora de la pràctica educativa en els instituts escola del seu territori.

Nou comentari