El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha visitat avui, acompanyat de l’alcaldessa de Sant Quirze del Vallès, Elisabeth Oliveras, les obres de millora de la funcionalitat que s’estan executant a la C-58 entre Terrassa i Sabadell i ha fet balanç de les actuacions dutes a terme en altres dos trams d’aquesta important via de comunicació, “fonamental pel Vallès, per la relació del Vallès amb Barcelona i pel país”.

Damià Calvet ha emmarcat aquestes actuacions a la C-58 en les polítiques per a promoure una mobilitat sostenible que està desenvolupant el Govern i que “té molts ingredients: més i millor transport públic, més capacitat per a vianants i ciclistes i una millor funcionalitat de les vies existents”, atès que les retencions de trànsit “provoquen més gasos d’efecte hivernacle, més gasos contaminants i uns costos econòmics que volem evitar”. En aquest sentit, per exemple, la millora que s’ha dut a terme en el tram entre Terrassa Est i Sabadell Centre permetrà estalviar prop de 200.000 hores/any i 215 tones de CO2 en emissions.

La C-58, una de les principals vies d’accés a Barcelona per als vehicles que venen del Vallès Occidental i el Bages, registra, a l’entorn de Barcelona, més de 160.000 vehicles diaris de mitjana i a l’altura de Terrassa centre, 54.000. Les diferències del nombre de carrils en el tram entre Barcelona i Sabadell comportava congestions de trànsit i una minva de la funcionalitat en diversos punts de l’autopista, especialment en les zones a l’entorn dels enllaços i en les hores punta.

Per resoldre aquesta situació, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha aplicat solucions tècniques diverses, segons cada cas. Així, ha dissenyat un pla que inclou tres actuacions per augmentar la capacitat de la via i millorar la fluïdesa i seguretat de la circulació, amb una inversió total de prop de 30 MEUR. D’aquestes tres actuacions, dues ja s’han executat i una està en marxa.

Actualment, els treballs en execució corresponen a l’ampliació i millora d’accessos d’un tram de la calçada en sentit Manresa, entre els termes de Terrassa i Sabadell. L’obra abasta una longitud d’uns 4,5 quilòmetres entre els enllaços Ronda Oest de Sabadell i Can Parellada de Terrassa.

L’actuació consisteix en l’eixamplament de la plataforma per assolir quatre carrils de circulació; en un primer tram, aquesta ampliació facilitarà el trenat dels vehicles (canvis de carril) en la calçada principal; en un segon tram, l’eixamplament servirà per a formar una calçada lateral de dos carrils per a distribuir els moviments d’entrada i sortida a l’autopista i separar-los del trànsit de pas. D’aquesta manera, l’obra afavorirà la fluïdesa en la circulació.

Actualment, hi ha un tram en aquest àmbit on el tronc passa de tres a tenir dos carrils; amb l’obra, continuarà amb dos per al trànsit de pas en el tronc i dos, en el lateral, per a les entrades i sortides. Es preveu que 22.000 (prop de la meitat) dels 48.000 vehicles que circulen cada dia per aquest tram de la C-58 cap a Terrassa i Manresa, es podran incorporar al lateral i, així, el tronc quedarà per a 26.000 vehicles, que podran circular amb més comoditat, seguretat i fluïdesa.

Les principals actuacions previstes són:

Tram entre la entrada de la Ronda Oest de Sabadell i la sortida següent, l’enllaç de Sant Quirze (quilòmetre 15,4): Es forma un quart carril continu per a millorar el tram trenat entre entrada i sortida. Com a conseqüència, es traslladarà el ramal de sortida de l’enllaç de Sant Quirze nord i es modificarà l’actual pas sobre el vial que comunica els dos costats de la C-58. La configuració de l’autopista C-58 en aquest primer tram serà, per tant, de 3 carrils per al tronc de l’autopista i un quart carril, situat a continuació en el mateix tronc, per a trenats.

Ramal d’incorporació de l’enllaç de Sant Quirze Nord (km 15,8): Es conserva el carril d’entrada a l’autopista i el tronc principal passa de 3 a 4 carrils. Uns 700 metres més endavant, la calçada es bifurca: es deixen 2 carrils per al tronc i dos carrils per formar una calçada lateral per absorbir l’elevat trànsit d’aquest tram. El tronc principal continuarà amb una configuració de dos carrils sense connexions, fins al final de l’actuació, al quilòmetre 18,8. Les connexions seran recollides per la via col·lectora-distribuïdora.

Via col·lectora-distribuïdora. La calçada lateral distribuïdora continuarà amb 2 carrils fins a l’enllaç de la riera de les Arenes, on la secció serà de 3 carrils durant uns 300 metres. Per a creuar la riera de les Arenes, es construirà un nou viaducte (de 128 metres de longitud), paral·lel al del tronc principal. Aquesta via col·lectora recollirà, així, la sortida i l’entrada de l’àrea de servei i els ramals d’entrada i sortida de l’avinguda del Vallès Nord i Sud. Al quilòmetre 18,5, la via es bifurca entre el carrer de l’Anoia i un últim accés a la C-58.

Reordenació dels accessos. Addicionalment, les obres permetran reordenar i millorar els accessos als polígons de Can Parellada, Santa Margarida, Terrassa est i a la carretera BP-1503 (cap a les Fonts i Rubí). Així mateix, l’obra comportarà la modificació de la calçada lateral existent actualment a l’enllaç Terrassa est.

Principals estructures: A més de la modificació del pas superior de l’enllaç de Sant Quirze nord i el nou viaducte sobre la riera de les Arenes, les obres inclouran el perllongament d’un pas inferior a l’entorn de l’enllaç Terrassa est per adaptar-lo a l’eixamplament de la plataforma.

Altres treballs. Les obres inclouran altres tasques com els desviaments i reposició de serveis, els moviments de terres, la formació de ferms i paviments, els elements de drenatge, la senyalització i barreres de seguretat, la xarxa de telecomunicacions i enllumenat, o les mesures d’integració en l’entorn.

Els treballs en aquest tram van començar la primavera passada; fins al moment, s’han executat les tasques de desbrossada i implantació de les restriccions en la circulació i ara s’està realitzant el desviament de serveis i el moviment de terres. Es preveu que aquesta obra, que compta amb un pressupost de 15 MEUR, conclogui la tardor de l’any vinent.

Balanç de les obres executades

El conseller ha fet un balanç positiu de les obres, finalitzades aquest estiu passat, en la calçada sentit Barcelona, en el tram entre Terrassa i Badia del Vallès, que han millorat la fluïdesa en la circulació de l’autopista. Les obres han consistit en la formació d’un tercer carril de quatre quilòmetres al tronc entre Terrassa i Sant Quirze del Vallès i un quart carril discontinu per facilitar les incorporacions i sortides de l’autopista, d’una banda, i en la prolongació dels ramals de l’enllaç per a formar dos carrils més per facilitar els canvis de carril en condicions millors de seguretat, en el tram de Sabadell a Badia del Vallès (enllaç amb la B-30/AP-7), de l’altra.

En aquest últim tram, els nous carrils ja estan executats i en servei i l’obra quedarà enllestida a finals d’any, amb tasques pendents fora de la calçada de l’autopista.

Com a actuació complementària, el Departament de Territori iniciarà durant el primer trimestre de l’any que ve la construcció d’una nova passera sobre la C-58 per a vianants i ciclistes, paral·lela a l’actual pont de l’avinguda d’Egara, a Sant Quirze del Vallès. En aquest sentit, el conseller ha remarcat que aquesta estructura “obrirà el territori a la ciutadania i permetrà millorar les connexions de les infraestructures i el territori”.

Nou comentari