Bases legals per participar al sorteig d’una entrada doble per l’obra ‘Pel davant i pel darrere’

1. Objecte

Món Terrassa, SL amb CIF B-66810987, C.P 08221 de Terrassa, sorteja cinc entrades dobles per l’espectacle ‘The Magic Formula’ del Circ Raluy a Terrassa.

2. Característiques del sorteig

2.1. Caràcter gratuït

La participació en el sorteig té caràcter gratuït, sens perjudici del deure d’acceptar i acomplir el que es disposa en aquestes bases.

2.2. Àmbit subjectiu

Podran participar-hi tots els usuaris que siguin majors de 18 anys.

2.3. Període de participació i vigència

Es podrà participar al sorteig des de la seva publicació a Instagram el dia 12 de juny i fins al dia 25 de juny a les 12.00 hores.

El sorteig se celebrarà el mateix dimarts quan finalitzi el període de participació. La vigència d’aquestes bases està compresa entre la data d’inici de la promoció i el lliurament del corresponent premi o la declaració d’impossibilitat d’entrega.

2.4. Forma de participació

Els participants hauran de seguir els perfils a Instagram de Món Terrassa i del Centre Cultural de Terrassa. fer ‘M’agrada’ a la imatge i comentar a la publicació del sorteig amb menció a la persona amb qui es vol gaudir de l’espectacle.

3. Requisits de participació

Les persones que desitgin participar han de complir els següents requisits:

a. L’usuari ha de tenir més de 18 anys.

b. Cada participant només podrà participar una vegada.

4. Mecànica del sorteig

4.1. Celebració

Els participants que compleixin els requisits entraran en el sorteig en el qual s’obtindrà el guanyador. Una vegada celebrat el sorteig es comunicarà immediatament el resultat al guanyador amb un comentari al post del sorteig i per missatge privat per Instagram.

4.2. Premi i necessària acceptació

Els guanyadors del sorteig tindran dret a acceptar l’entrada doble, amb els requisits que s’informaran als guanyadors.

El guanyador ha de complir totes les condicions establertes en aquestes bases.

Per acceptar el premi, el guanyador disposarà d’un termini improrrogable de 24 hores a comptar des de la comunicació efectuada per part de Món Terrassa, SL. En el cas que el guanyador incomplís les bases o no acceptés expressament el premi en el termini esmentat, Món Terrassa, SL podrà recórrer al primer suplent obtingut en el sorteig com a reserva i si aquest tampoc acceptés el premi en deguda forma, Món Terrassa, SL podria recórrer al segon suplent que hauria d’acomplir les mateixes condicions d’acceptació que els anteriors, de respondre i acceptar-ho també en 24 hores i així successivament. Si cap d’aquestes persones acceptés en deguda forma en el termini determinat o no acomplís les bases del concurs, el premi restaria en poder del Món Terassa, SL i podria donar-li el destí que estimés convenient.

5. Protecció de dades de caràcter personal

El correu electrònic i totes les altres dades personals facilitades pels participants (en el cas que sigui així) s’inclouran en un fitxer de dades titularitat de MÓN TERRASSA, SL, amb CIF B-66810987, i domicili a Terrassa, C.P 08221, la finalitat del qual serà la de gestionar aquesta promoció, així com l’enviament de la informació comercial i les ofertes relacionades amb els productes que el grup gestiona.…

6. Funcionament de la xarxa Internet

MónTerrassa.cat queda exonerat de tota responsabilitat en cas de mal funcionament de la xarxa Internet que impedeixi el normal desenvolupament del concurs per causes alienes a la seva voluntat i, especialment, per actes externs de mala fe. Tampoc será responsable pels problemes de transmissió o pèrdua de correu electrònic no imputable a aquesta.

7. Altres

Els participants queden, pel fet de presentar la seva participació, sotmesos a les bases exposades i vinculats a la interpretació que monterrassa.cat en faci.

Món Terrassa, SL es reserva el dret de modificar les condicions de la present promoció en qualsevol moment, i fins i tot d’anul•lar-la o deixar-la sense efecte, sempre que hi concorri causa justificada. En tot cas, Món Terrassa, SL es compromet a comunicar a través de les seves xarxes socials, l’anul•lació de la promoció en el seu conjunt, de manera que tots els participants hi tinguin accés.

Nou comentari