Avui s’ha llegit al ple l’acord unànime de la junta de portaveus per instar novament a l’ATM a situar Terrassa en la zona tarifària 2 o instaurar de forma àgil un sistema transitori per pal·liar el greuge comparatiu que pateixen les persones usuàries de la nostra ciutat mentre no s’implementi la T-Mobilitat.

Exposició de motius

L’entrada en funcionament de la prolongació de la línia del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), va suposar des de la mateixa posada en servei (29 de juliol de 2015) un increment considerable de viatgers. L’ampliació de la demanda, amb dades de FGC, va suposar, un increment acumulat durant el primer semestre del 2015 al voltant del 7 per cent.

L’increment continuat des d’aleshores, amb un augment sostingut anual del nombre d’usuaris al voltant del 6 i el 8 per cent, no s’ha vist compensat amb un increment suficient dels vehicles per donar resposta a aquesta demanda. El mateix succeeix amb el servei de Rodalies de Catalunya que opera RENFE a la línia R4 al seu pas per Terrassa i amb destí a Barcelona, verificant que el servei continua a remolc de la demanda i que la qualitat del mateix no ha millorat sense que s’hagin produït les inversions necessàries per a la millora de la seguretat i la freqüència en la línia. A això s’ha d’afegir les dades d’un estudi recent del RACC amb relació a la pròxima entrada en vigor de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) a Barcelona i la seva previsible afectació en l’augment de la demanda del transport pública al Vallès i a Barcelona. Aquest nou escenari suposarà que l’R4 tensi encara més el servei que ofereix, tenint en compte que avui al seu pas per Terrassa registra ocupacions superiors al 100% en hora punta (el mateix que passa amb FGC al seu pas per Terrassa). Afegir que s’ha realitzat la presentació per part de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona de la nova política tarifària per l’any 2020. Aquesta implicarà, de manera destacada, un augment notable del preu de la T- 10, el bitllet que utilitzen prop de la meitat dels usuaris; canviarà de nom (s’anomenarà T-Casual), costarà 33 euros i serà unipersonal.

La revisió deixa a l’aire un cop més l’entrada en vigor de la T-mobilitat i no planteja cap mena de mesura en la zonificació, deixant novament a Terrassa a la zona 3. Des de la perspectiva terrassenca, aquesta revisió tarifària és evident que no compleix les expectatives i queda molt lluny de la promesa de la T-mobilitat com a solució al greuge comparatiu de les persones usuàries del transport públic a Terrassa. En altres paraules, Terrassa continua ubicada a la zona tarifària 3 de la regió metropolitana i el que això suposa no només per la butxaca dels terrassencs i les terrassenques, sinó també pels costos derivats en l’economia local i el nul impacte de la reforma proposada en els hàbits i costums a favor del medi ambient. És evident que la tercera ciutat del país en habitants no pot sentir-se satisfeta davant el nou sistema tarifari i la inexplicable manca de resposta, ni que sigui parcial, a un problema de zonificació denunciat no només reiteradament per l’Ajuntament de Terrassa, sinó també per plataformes ciutadanes, entitats, sindicats i agents econòmics.

Per tots aquests motius, proposem a la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa l’adopció dels següents:

ACORDS Primer. – Instar a FGC, RENFE i ADIF perquè posin els mitjans humans i materials necessaris per donar una resposta adequada al fort increment de la demanda del servei de la línia del Vallès i la R4 al seu pas per Terrassa, augmentant freqüències i capacitats.

Segon. – Instar novament a l’ATM a situar Terrassa en la zona tarifària 2 o instaurar de forma àgil un sistema transitori per pal·liar el greuge comparatiu que pateixen les persones usuàries de la nostra ciutat mentre no s’implementi la T-Mobilitat.

Tercer. – Sol·licitar a l’ATM que revisi amb caràcter d’urgència la política tarifària per a l’any 2020 en relació amb l’ús familiar dels títols de transport i anul·li el caràcter unipersonal de la nova T-casual, així com revisi el cost dels títols de transport per assegurar que compleixen l’objectiu amb què han estat ideats.

Quart. – Comunicar aquest acord a l’ATM, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a RENFE i ADIF i a l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU)

Nou comentari