El PSC vol que es reconegui la feina de tothom que ha lluitat contra la Covid i ha proposat un acord de la Junta de Portaveus de Terrassa.

Acord de Junta de Portaveus de reconeixement i millora de la lluita contra la pandèmia de COVID-19 (proposada pel PSC)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

És per tots coneguda l’actual situació de crisi sanitària, social i econòmica provocada per la COVID-19, que en tantes dificultats ha posat el nostre sistema de salut, el nostre sistema assistencial i totes les costures de l’estat de benestar, que ja es trobava malmès i atrotinat per la dècada de retrocés en inversió pública. A Europa, aquesta pandèmia s’està afrontant des del sofriment. El patiment d’aquelles persones que han mort per la malaltia, per malalties no detectades durant l’aturada assistencial o per l’empobriment de la qualitat de l’atenció sobre malalties cròniques. el patiment de les famílies, que havent perdut algun ésser estimat s’han vist privades d’un dol tradicional. El sofriment dels treballadors de el sistema sanitari i assistencial, que van tenir de lluitar des de l’escassetat de coneixements i mitjans a l’inici de la pandèmia, però també amb una càrrega de treball endimoniada.

El patiment de la ciutadania en general, que ha vist com perdia la feina, augmentava la seva precarietat, no podia envoltar dels seus éssers estimats i, en definitiva, perdia salut mental. El patiment està sent el motor per suportar aquesta pandèmia, però no hem de permetre que el dolor ens ennuvoli la vista i hem de buscar solucions que ens treguin d’aquesta. La lluita més explícita i evident és la vacunació. Gràcies a ella, podem veure una mica de llum a la fin de l’túnel. Les dades preliminars d’estats com Israel o el Regne Unit, amb tots els seus clarobscurs, ens mostren que la vacunació funciona, i que una volta a l’enyorada normalitat és possible. No obstant això, aquest camí és insuficient. Segons alguns experts, la crisi climàtica ens portarà més pandèmies i hem de preparar per al que pugui venir. És d’imperiosa necessitat millorar la coordinació internacional, però també millorar la coordinació de les administracions públiques a Espanya. Hem de reenfocar l’Estat de el Benestar, no únicament per recuperar la seva grandesa passada, sinó per fer-lo més resistent, més efectiu, més ràpid i més extens. Per totes aquestes raons, es proposa a la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa l’aprovació dels següents:

ACORDS

Primer.- Manifestar el record cap a totes les persones mortes, així com les seves famílies.

Segon.- Mostrar el suport a tot el personal sanitari, assistencial, de residències i altres serveis essencials que no han deixat de treballar en aquests temps tan difícils.

Tercer.- Instar el conjunt d’administracions per millorar el marc legislatiu i competencial sanitari, que permeti afrontar de manera efectiva i ràpida situacions d’emergència sanitària futures.

Quart.- Instar el conjunt d’administracions competents a millorar el sistema sanitari, el sistema d’atenció a la gent gran, a la dependència; i en general, a el sistema de benestar públic. Aquesta millora no només ha de ser legislativa: s’ha de dotar de mitjans econòmics i personals per dur-la a terme.

Cinquè.- Realitzar, des de l’Ajuntament i en col·laboració amb la resta d’administracions, campanyes informatives explicant les bondats de la vacunació, així com la calendarització prevista que es conegui en el moment. Sisè.- Instar a les institucions europees i a altres institucions a fer efectiva la vacunació més enllà de l’món, sense que la capacitat econòmica de país sigui determinant, mitjançant les eines que es considerin oportunes, com la iniciativa COVAX o altres que puguin establir-se.

Nou comentari