El ple municipal de Terrassa ha aprovat per unanimitat l’acord de junta de portaveus en què es demanava més personal al servei públic d’ocupació (SEPE) i a les oficins de la Seguretat Social. L’acord aprovat exposa que:

La pandèmia ha destruït més d’un milió de llocs de treball a l’estat espanyol, 223.700 a Catalunya, sense comptar els treballadors afectats per ERTO. La demanda de prestacions socials ha col·lapsat les oficines del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) i de la Seguretat Social per l’acumulació d’expedients. Una situació que comporta errors i retards en els pagaments de prestacions socials bàsiques com l’atur, els ERTO o el subsidi de treballadors de la llar. Les persones afectades veuen com els deutes s’acumulen i l’economia domèstica se’ls complica, havent de demanar préstecs o recórrer a la família o entitats caritatives. L’ajuntament és l’administració més propera al ciutadà, i tot i no ésser una competència municipal, cal ésser sensible i proposar-los solucions per alleugerir aquest moment tan angoixant. No cal dir que la celeritat en aquest cas és imprescindible, i que la nostra ajuda no pot allargar-se en el temps, pel què cal actuar amb urgència. Estem plantejant que per tal de salvar aquest mal moment que estiguin patint la gent afectada, es plantegi una línia de microcrèdits personals i familiars a interès 0% amb l’objectiu d’atendre dificultats temporals i facilitar el desenvolupament personal i familiar. La xifra que plantegem per aquests microcrèdits seria equivalent a l’import que es fixa en la prestació a percebre, amb un termini de retorn ajustat al moment que es percebi la prestació. Per tots aquests motius, la Junta de Portaveus adopta els següents

Els punts acordats són:

Primer.- Demanar al Govern espanyol que mobilitzi tots els recursos humans i econòmics per garantir el correcte funcionament del SEPE i de la Seguretat Social.

Segon- Estudiar la possibilitat de crear una línia de microcrèdit “bestreta” destinada a persones beneficiàries de prestacions socials bàsiques a retornar quan percebin la prestació.

Tercer- Traslladar aquest acord al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Ministeri de Treball i Economia Social i al Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, a l’ACM i a la FMC.

Nou comentari