MónTerrassa
Terrassa redueix les bonificacions als vehicles Eco (híbrids)

El Ple Municipal de l’Ajuntament de Terrassa ha aprovat avui provisionalment la modificació de les ordenances fiscals de cara al 2022. De les ordenances provenen gairebé el 62% dels ingressos amb els quals es configura el pressupost municipal, ingressos que suposen prop de 120 milions d’euros. La proposta aprovada inicialment avui proposa unes ordenances fiscals que contenen i no augmenten la fiscalitat, és a dir, es mantenen els preus públics i la majoria dels impostos municipals, malgrat la modificació que suposarà el canvi en el mètode de càlcul de la plusvàlua, arrel de la recent sentència del Tribunal Constitucional al respecte.

IBI, IAE, ICIO
Actualització del contingut de les bonificació per la generació energètica a partir de plaques fotovoltaiques als actuals requeriments del Codi Tècnic de l’Edificació i simplificació del contingut, suprimint els actuals topalls de percentatge de generació energètica sobre consum total per un còmput a partir d’una potència mínima instal·lada per sobre dels requeriments normatius. De la mateixa manera, es simplifica el càlcul del pressupost executiu de la instal·lació. S’incorporen les instal·lacions col·lectives i es simplifica la determinació de la bonificació en comunitats veïnals. En l’IAE es clarifica, a més, la bonificació actualment existent per instal·lació de sistemes d’aprofitament de l’energia solar mitjançant fotovoltaica i de plans de transport per als treballadors, definint millor els àmbits d’una i altra, i definint millor el contingut de la segona per adaptar-la a l’actual marc normatiu.

Impost sobre vehicles
Modificació de la bonificació a vehicles Eco, per situar-la en el 25% anual, atenent a que els requisits d’emissió s’han anat retallant any rere any i el fet que el mercat de vehicles Eco estigui en expansió i comenci a ser el tipus de vehicles amb més sortida al mercat, i mantenir el 75% per als vehicles Zero.

Taxa per l’administració de documents
Creació de noves taxes per la concessió de les següents llicències:
 Llicència per a l’aprofitament de caràcter comercial de la via pública per part d’establiments amb local.
 Llicència de terrassa en calçada.
 Autoritzacions per la reserva d’estacionament.
 Emissió d’informes de protecció civil i de plans d’autoprotecció.
Supressió de la taxa sobre l’emissió d’informes de disponibilitat i adequació de l’habitatge per a procediments de reagrupament i renovació del permís de residència, atesos els compromisos del Govern municipal i com a forma de no limitar l’accés a aquest dret fonamental.

Taxa per serveis urbanístics
Establiment d’una exempció en el pagament de les llicències urbanístiques per la constitució de comunitats energètiques, i actualització de l’actual exempció per la instal·lació de plaques solars, panells fotovoltaics i energia eòlica, per un redactat ajustat a l’actual marc normatiu i en el qual s’incorporin altres factors, com el de millora de la qualificació energètica dels edificis.

Taxa per l’atorgament de llicències i autoritzacions i autotaxi
Anul·lació de la tarifa 2 de l’article 7è, per l’ús i explotació de llicències i autoritzacions, la qual ha estat en suspens des de fa anys i es considera més adient no mantenir la suspensió i suprimir-la definitivament.

Taxa per la retirada de vehicles de la via pública
Conversió de l’actual taxa en prestació patrimonial de caràcter públic no tributari atenent el què preveu l’article 20.6 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,dins el procés d’adequació de les figures tributàries municipals a l’actual marc normatiu. No es modifica cap dels elements integrants de l’actual taxa, es produeix un simple canvi de figura jurídica, justificat mitjançant estudi econòmic-financer del servei.

Taxa per l’aprofitament del sòl, vol i subsòl de la via pública
Introducció d’una tarifa per als aprofitaments de caràcter comercial amb filmacions i anuncis, anàloga a l’existent fins ara per al parc de Vallparadís, però per al conjunt de la ciutat.

Taxa per l’ocupació de les zones d’estacionament amb horari limitat
Introducció de precisions de caràcter tècnic en el redactat, en quant a l’objecte tributari i en quant a la concreció d’aspectes que en l’actual redactat queden poc concretats. Es proposa a més, en consonància amb la modificació de la bonificació de l’Impost Serveis Generals i Govern Obert 3 21/10/2021 sobre Vehicles, reduir també la bonificació a vehicles Eco al 25% i els zero mantenir-los al 75% com la de l’IVTM. Alhora, s’actualitza el redactat de l’ordenança fiscal des d’una perspectiva de gènere.

Servei de teleassistència
Adequació de les tarifes als preus unitaris de la darreres licitació del servei per part de la Diputació de Barcelona.

Taxa per la legalització d’activitats i instal·lacions
Modificació de l’actual bonificació sobre sistemes d’eficiència energètica, la qual ha quedat obsoleta, equiparant-la a l’actual marc regulador de la resta de bonificacions per generació d’energia fotovoltaica, eòlica i millora de l’eficiència energètica dels edificis.

Taxa sobre la gestió de residus
Supressió de la bonificació de l’apartat 2.2 de l’article 5è de l’Ordenança, consistent en el retorn lineal aplicable a tots els residents de la ciutat del 70% de la quantitat que la Generalitat retorna a l’Ajuntament del cànon sobre deposició de residus. Aquesta bonificació es va establir com un incentiu a la recollida selectiva al conjunt de la ciutat però ha plantejat dos problemes, d’una banda que en ser de caràcter general s’aplica de la mateixa manera a les persones que tenen una gestió exemplar dels residus i a les persones que no fan cap tipus de separació, i de l’altra no ha jugat el paper d’incentiu pretès doncs fa anys que els percentatges de recollida selectiva s’han estancat i la bonificació ha acabat perdent la seva finalitat. Atès el dèficit del servei en quant a la cobertura del mateix per la taxa, es considera més eficient que aquest import reverteixi en el mateix.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa