MónTerrassa
Terrassa, a favor d’una llei de protecció civil a la gent gran

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER A L’APROVACIÓ D’UNA LLEI DE PROTECCIÓ SOCIAL A LA GENT GRAN presentada per Tot per Terrassa i ERC-Mes. Aprovada per unanimitat i llegida en el ple presencial de maig.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’Estatut de Catalunya aprovat al 2006, en el seu article divuitè, que parla dels drets de les persones grans, diu el següent: “Les persones grans tenen dret a viure amb dignitat, lliures d’explotació i de maltractament, sense que puguin ser discriminats a causa de l’edat”. En aquest línia de compromisos marcat a l’Estatut, a Catalunya, amb una població a la franja de 65-79 anys que representa el 13,2% i a la franja de majors de 80 anys que representa un 5,8% amb dades de gener de 2021, cal impulsar definitivament l’aprovació d’una llei que protegeixi i garanteixi els drets de les persones grans donant resposta a la diversitat, necessitats, capacitats i interessos del col·lectiu. A Terrassa, la població major de 65 anys, amb dades de 2019, representa un percentatge del 16,74% de la població.

La població major de 65 anys, al nostre país, presenta una diversitat molt gran en el propi col·lectiu caracteritzat, principalment per l’increment de l’esperança de vida. En aquest sentit, a la societat actual se li presenta un seguit de reptes en relació a l’atenció a les persones grans:

 • Catalunya, és de les zones del món amb la població més longeva, fet que comporta que hi hagi
  molta diversitat de les necessitats en funció de l’estat de salut, de la capacitat cognitiva de les
  persones, de la xarxa familiar i social que tinguin, del poder adquisitiu i del desenvolupament
  sociocultural de la persona.
 • Les dones són, en termes generals, les que tenen una esperança de vida superior.
 • L’esperança de vida comporta que cada cop s’incrementin més les situacions de soledat de les
  persones grans, amb l’absència de suports afectius, aïllament social i agreujament de situacions que
  es viuen en el si de la persona gran i és difícilment detectable per la comunitat fins que no s’ha
  agreujat.
 • A Catalunya, el 20,1% de la població més gran de 65 anys, segons l’Observatori Social de La Caixa,
  viu en una situació de vulnerabilitat residencial greu (condicions de l’habitatge, salubritat
  residencial, dificultats per a fer front als pagaments i subministraments, accessibilitat…).
 • El país presenta una manca important de places residencials públiques. El 60% de les places
  residencials existents són de recursos privats i, per tant, dificulten considerablement l’accés de
  moltes persones.
 • Els darrers anys ha incrementat la violència masclista, domèstica i intergeneracional vers les
  persones grans. Moltes de les situacions, no obstant, segueixen sense ser detectades ni
  denunciades per la xarxa i es continuen produint des de la invisibilitat.
  Aquesta situació que s’ha reflectit anteriorment de forma breu presenta en la nostra societat la necessitat
  urgent d’implementar polítiques públiques de protecció social a les persones grans, d’atenció i
  apoderament de la diversitat del col·lectiu, de prevenció de situacions de vulnerabilitat i de major
  coordinació interdepartamental entre els diferents òrgans i instruments que disposa l’administració.
  El 30 de juny de 2016 s’aprovà al Parlament de Catalunya, en una sessió plenària, el compromís de
  presentar en el primer semestre de 2017 un projecte d’una futura llei de la gent gran.
  La moció aprovada instava al Govern, entre d’altres:
 • Agilitzar la tramitació administrativa dels expedients de dependència.
 • Disminuir les llistes d’espera a les residències i centres de dia públics.
 • Promoure el Pacte nacional per a la seguretat de les persones grans.
 • Promoure conjuntament amb la comunitat educativa programes de sensibilització vers l’envelliment.
 • Incentivar i enfortir programes de voluntariat amb la gent gran.
 • Dotar de recursos la creació de serveis especialitzats per a l’atenció i protecció de les víctimes de
  maltractament.
 • Implementar recursos habitacionals per a persones grans que per dificultats en la seva mobilitat no
  poden sortir de casa.
 • Unificar diferents abonaments i targetes socials en funció de la capacitat econòmica de cada
  persona.
  Aquests són alguns dels elements recollits i aprovats en la moció.
  A 2021, el Parlament de Catalunya encara no ha aprovat una nova llei de protecció social de la gent gran
  que garanteixi els seus drets i deures, protegeixi les situacions de vulnerabilitat, apoderi l’envelliment actiu
  i contempli les necessitats de la població gran en les diferents etapes de la seva vida.
  És per aquest motiu que, des del Grup Municipal de Tot per Terrassa proposem a la Junta de Portaveus
  de l’Ajuntament de Terrassa els següents acords:
 • ACORDS
  PRIMER.- INSTAR al nou govern de la Generalitat de Catalunya, des de la Conselleria de Drets Socials
  una proposta d’avantprojecte de llei de protecció social a la gent gran.
 • SEGON.- INSTAR al nou govern de la Generalitat de Catalunya, des de la Conselleria de Drets Socials, a
  comptar amb el tercer sector i altres actors socials del país en el disseny de l’avantprojecte de llei, per tal
  que aquest compti amb el major suport i afinació a les necessitats latents del col·lectiu.
 • TERCER.- INSTAR al nou govern de la Generalitat de Catalunya, des del lideratge de la Conselleria de
  Drets Socials, que estableixi els mecanisme corresponents per tal de que es compti amb l’aportació i
  implicació de forma transversal de tots els departaments de l’administració autonòmica en el disseny de
  l’avantprojecte i la instauració de mecanismes interns per a acompanyar les persones grans de forma
  interdepartamental i interdisciplinar.
 • QUART.- INSTAR a tots els partits polítics amb representació al Parlament de Catalunya a aportar per a
  la millora de l’avantprojecte i aprovar la futura llei de protecció social de la gent gran amb l’objectiu únic de
  protegir les persones grans del nostre país.
 • CINQUÈ.- COMUNICAR de l’aprovació d’aquests acords a tots els grups polítics amb presència al
  Parlament de Catalunya i a les principals entitats que treballen en favors dels drets de les persones grans
  de la nostra ciutat.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa