PR Sareb

Cs ha presentat al ple municipal de gener una PROPOSTA DE RESOLUCIO PER ACCELERAR LES NEGOCIACIONS AMB LA SAREB

PROPOSTA DE RESOLUCIO PER ACCELERAR LES NEGOCIACIONS AMB LA SAREB

EXPOSICIO DE MOTIUS

La manca d´habitatge social continua sent un problema de primera magnitud a Terrassa. Un problema que no es resol per la via de decrets legislatius que al cap i a la fi no fan variar el número total d´habitatges buits a Terrassa. La xifra total d´habitatges buits (habitatges habitables sense habitant i que no estan al mercat) no és fàcil d´estimar i haurien d´estimar un rang aproximat. Les dades municipals (2018) parlen de 1733 habitatges buits (1,85% del parc total d´habitatges): aquesta xifra seria el rang inferior; el rang superior pujaria fins a 1951 (2,09% del parc d´habitatges) si incorporem habitatges sobre els que no tenim informació i s´enfilaria fins a 3854 (4,12% del parc d´habitatge) si incorporem la totalitat del parc no habitat (habitatges en lloguer, ruïnosos, solars, habitatges sense informació…) Les dades anteriors complementen les del Pla Local d´Habitatge que parlava de 4735 habitatges buits (5% del parc total d´habitatge). Val a dir que la xifra de 4735 es va obtenir analitzant els habitatges que en el període 2016-17 van tenir consums d´aigua iguals o inferiors a 5m3.

A Terrassa tenim un parc d´habitatges buits important del qual, convé tenir-ho present, només un 25% correspon a grans tenidors. En aquest sentit, una entitat no bancària que disposa d´un parc important d´habitatges és SAREB la qual disposa de 257 habitatges a Terrassa. SAREB no és una entitat financera, sinó un instrument específic del procés de reestructuració del sector financer que amortitza el deute que va emetre per a l´adquisició d´habitatges dels bancs mitjançant la venda o lloguer dels habitatges adquirits.

ACORDS 1. Instar l´ajuntament de Terrassa a assolir (abans de desembre de 2021) un acord de cessió d´habitatges per a ús social amb SAREB que serveixi per mitigar el problema de la manca d´habitatge social de lloguer.

2. Renunciar a les accions legals iniciades per l´ajuntament i destinades a la interposició de recursos d´amparament davant del Tribunal Constitucional derivats de la resolució judicial en què es desestimen els recursos de cassació interposats per l´Ajuntament de Terrassa davant del Tribunal Suprem per la utilització anòmala d´habitatges.

3. Renunciar a les accions legals iniciades per l´ajuntament i destinades a l´oposició de la qüestió d´il-legalitat i referides a la incoació d´expedients per l´ús anòmal d´habitatges consistent en l´aplicació d´una taxa de 856.64€ i relacionat amb la sentència 25/2018 en què s´estimava el recurs contenciós administratiu presentat per SAREB contra l´Ajuntament de Terrassa.

Nou comentari