Cs ha presentat al ple municipal de gener una PROPOSTA DE RESOLUCIO PER ACCELERAR LES NEGOCIACIONS AMB LA SAREB

PROPOSTA DE RESOLUCIO PER ACCELERAR LES NEGOCIACIONS AMB LA SAREB

EXPOSICIO DE MOTIUS

La manca dhabitatge social continua sent un problema de primera magnitud a Terrassa. Un problema que no es resol per la via de decrets legislatius que al cap i a la fi no fan variar el número total dhabitatges buits a Terrassa. La xifra total dhabitatges buits (habitatges habitables sense habitant i que no estan al mercat) no és fàcil destimar i haurien destimar un rang aproximat. Les dades municipals (2018) parlen de 1733 habitatges buits (1,85% del parc total dhabitatges): aquesta xifra seria el rang inferior; el rang superior pujaria fins a 1951 (2,09% del parc dhabitatges) si incorporem habitatges sobre els que no tenim informació i senfilaria fins a 3854 (4,12% del parc dhabitatge) si incorporem la totalitat del parc no habitat (habitatges en lloguer, ruïnosos, solars, habitatges sense informació…) Les dades anteriors complementen les del Pla Local dHabitatge que parlava de 4735 habitatges buits (5% del parc total dhabitatge). Val a dir que la xifra de 4735 es va obtenir analitzant els habitatges que en el període 2016-17 van tenir consums daigua iguals o inferiors a 5m3.

A Terrassa tenim un parc dhabitatges buits important del qual, convé tenir-ho present, només un 25% correspon a grans tenidors. En aquest sentit, una entitat no bancària que disposa dun parc important dhabitatges és SAREB la qual disposa de 257 habitatges a Terrassa. SAREB no és una entitat financera, sinó un instrument específic del procés de reestructuració del sector financer que amortitza el deute que va emetre per a ladquisició dhabitatges dels bancs mitjançant la venda o lloguer dels habitatges adquirits.

ACORDS 1. Instar lajuntament de Terrassa a assolir (abans de desembre de 2021) un acord de cessió dhabitatges per a ús social amb SAREB que serveixi per mitigar el problema de la manca dhabitatge social de lloguer.

2. Renunciar a les accions legals iniciades per lajuntament i destinades a la interposició de recursos damparament davant del Tribunal Constitucional derivats de la resolució judicial en què es desestimen els recursos de cassació interposats per lAjuntament de Terrassa davant del Tribunal Suprem per la utilització anòmala dhabitatges.

3. Renunciar a les accions legals iniciades per lajuntament i destinades a loposició de la qüestió dil-legalitat i referides a la incoació dexpedients per lús anòmal dhabitatges consistent en laplicació duna taxa de 856.64€ i relacionat amb la sentència 25/2018 en què sestimava el recurs contenciós administratiu presentat per SAREB contra lAjuntament de Terrassa.

Nou comentari

Comparteix