MónTerrassa
Terrassa fa costat al sector dels espectacles per a que es reactivi

En el ple municipal de Terrassa, altra volta telemàtic, celebrat aquest divendres 18 de desembre, s’ha llegit un acord de la Junta de Portaveus per a la recuperació i reactivació del sector dels espectacles i els esdeveniments a Terrassa. S’ha aprovat per unanimitat.

Acord per a la recuperació i reactivació del sector dels espectacles i els esdeveniments a Terrassa, presentada pel PSC

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El sector dels espectacles i esdeveniments engloba a professionals i empreses amb un impacte directe estimat en el teixit econòmic del 3,8% del PIB espanyol i és creador de 700.000 llocs de treball relacionats. El sector dels espectacles i esdeveniments engloba empreses de so, il·luminació, vídeo, escenografia, material per esdeveniments, personal de càrrega i descarrega, etc. Així com a diferents professionals com són tècnics de so, tècnics de llum, tècnics de vídeo, maquinistes, maquilladors, coreògrafs, productors, promotors, artistes, etc Es tracta d’un sector molt heterogeni i fragmentat, i amb la característica essencial de transversalitat i dependència d’altres sectors, que a part de cultura, engloba esports, indústria, turisme, treball i hisenda. Això es tradueix en una fragilitat estructural i en una inseguretat jurídica alarmant que s’està fent palès ara més que mai. El sector ja vivia una situació límit abans de l’estat d’alarma, però ara s’està vivint una situació a més a més insostenible, que, en cas de no pal·liar-se, suposarà la ruïna de milers de famílies, la impossibilitat de mantenir els llocs de treball i la inviabilitat futura de les empreses i de l’activitat de molts i moltes professionals.

Aquesta situació límit, que s’està vivint en tot el món, ha posat en marxa iniciatives per a donar visibilitat a la situació actual del sector. En el nostre país aquesta situació ens porta a la necessitat de mobilitzar-nos junt amb Europa i la resta del món, sota la campanya #wemakeevents #redalert #hacemoseventos #alertaroja. Hem de considerar que la cultura i la llibertat artística contribueixen de manera molt significativa al dinamisme de la societat i permet a tots els segments socials expressar la seva identitat, contribuint a la cohesió social i el diàleg intercultural.

Està comprovat que la cultura facilita una ciutadania democràtica, fomenta la creativitat, el benestar i el pensament crític; i a més propicia la integració i la cohesió i forma la diversitat, la igualtat i el pluralisme. I per tant, que aquest sector de la cultura està estretament relacionat amb el turisme i transport, en considerar que quatre de cada deu turistes escolleixen la seva destinació en funció de l’oferta cultural. Per tant, si considerem la importància de l’activitat cultural, també hem de valorar els estralls que està causant la COVID-19 en el ventall cultural, on moltes persones dels sectors i indústries de la cultura i els espectacles poden acabar (si no han acabat ja) en la més absoluta ruïna si no reben no només inversions i ajudes econòmiques, sinó també mesures i normes urgents que protegeixin el sector. Igualment, hem de considerar que aquest sector atípic, que té el seu propi model econòmic, les seves pròpies necessitats i les seves pròpies dimensions, predominant les petites i mitjanes empreses, les micro organitzacions i treballadors autònoms, o pitjor treballadors per compte pròpia als que les mateixes institucions, en un incompliment abismal de l’Estatut dels treballadors, entre altres lleis, obliguen a facturar sense ser autònoms amb la cantarella “és que es pot fer fins a certa quantitat”; amb un accés escàs o nul als mercats financers, amb ingressos irregulars i de naturalesa variada en funció del públic, drets d’autor i patrocinis privats.

S’ha demostrat que la pandèmia ha posat més en relleu la total vulnerabilitat d’aquests sectors del món cultural al produir- se els ajustos pressupostaris en pràcticament totes les institucions públiques, però principalment en els ajuntaments, desviant fons de la cultura cap a altres partides, que ja estaven resolts per altres partides pròpies. Si això se li suma que els primers a tancar les portes van ser teatres, òperes, cinemes, auditoris, sales de concerts, museus i altres espais artístics i que a més a més s’han anul·lat (i avui en dia, se segueixen cancel·lant i anul·lant) molts esdeveniments culturals i artístics, com les fires, festivals, concerts i representacions (ajornant-se en el temps en el millor dels casos) quedant limitats els aforaments per les mesures sanitàries i de seguretat imposades per evitar noves onades de contagis, podem apreciar el dramàtic, mai millor dit, de la situació per la qual passa el sector. Per tot el que s’ha expressat i d’acord amb el Decret legislatiu 2/2003 que aprova el Text Refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya i a la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents:

ACORDS

Primer.- Expressar el suport del Ple Municipal al sector de l’espectacle (incloent tècnics, artistes, músics, creadors, editors, personal de sala, empreses i demés) en les seves accions en defensa de la cultura com a bé essencial i que està patint les greus conseqüències de la pandèmia mundial de la COVID-19. Per haver-se vist obligats a cèsar l’activitat amb anterioritat inclús de l’estat d’alarma, i que, sigui considerat per institucions i administracions públiques, un sector especialment perjudicat i prioritari, Per posar en marxa com més aviat millor mesures legislatives urgents en protecció d’aquest sector.

Segon.- Instar al govern municipal a incloure d’una forma important el món de la cultura dins de les mesures de recuperació econòmica previstes, incloent-hi específicament les mesures socials, fiscals i econòmiques per aquest sector atenent les seves particularitats.

Tercer.- Reactivar immediatament les diferents agendes culturals i d’esdeveniments del municipi, sota l’estricte compliment de tots els protocols de seguretat sanitària com són la distància de seguretat, ús obligatori de mascaretes, mesures d’higiene, neteja i desinfecció, ventilació i condicionament ambiental.

Quart.- Fomentar cicles culturals en diferents equipaments municipals, incloent projectes sota el lema CULTURA SEGURA sempre sota l’estricte compliment de tots els protocols de seguretat sanitària abans esmentats.

Cinquè.- L’ajuntament adquireix el compromís de prohibir expressament la cancel·lació o suspensió de qualsevol espectacle o esdeveniment, i en cas que succeeixi, es previngui l’abonament de la part del catxet dels diferents professionals estipulat en la llei vigent. En cas d’ajornament si no es troba una data en els següents tres mesos, es processarà ha contar l’acte com a suspès, amb les indemnitzacions contemplades a la legislació vigent.

Sisè.- Retirada momentània de taxes en restauració i locals privats per al desenvolupament d’activitats culturals.

Setè.- Fomentar activitats culturals en establiments privats, sota l’estricte compliment del Pla d’Actuació de l’Esdeveniment en context de COVID-19

Vuitè.- Implementar una possible bonificació o flexibilització o ajornament en el pagament de tributs municipals pels creadors, professionals i empreses culturals establerts en el municipi.

Novè.- Activar el consell de cultura, per a l’elaboració d’un pla de xoc per a la reactivació de la cultura, tenint en compte la idiosincràsia del municipi.

Desè.- Dotar de més pressupost al sector cultural. No perdre les assignacions pressupostàries per a programació cultural, activitats formatives, trobades professionals, producció i qualsevol altra activitat vinculada amb la cultura. I es sol·licita que els esdeveniments cancel·lats amb anterioritat a aquest document es fixin en noves dates evitant així que els pressupostos destinats a aquests esdeveniments es destinin a altres fins.

Onzè.- Crear ajudes econòmiques pels professionals i empreses del sector cultural, en cas d’una altra situació excepcional.

Dotzè.- Donar suport a totes les possibles accions que dugui a terme el moviment MUTE i Alerta Roja al municipi.

Tretzè.- Portar a terme campanyes de sensibilització cap a la ciutadania demostrant que la cultura és segura. Apostant per la defensa del món cultural propi del municipi per ajudar-lo expressament i amb decisió realitzant les esmentades campanyes, això sí prenent totes les mesures sanitàries i de seguretat per evitar possibles contagis.

Catorzè.- Regulitzar, millorar i fomentar les actuacions culturals de carrer.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa