MónTerrassa
El PSC reclama establir un servei d’atenció a les persones transgènere

El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) presentarà al ple de febrer una Proposta de resolució per establir el servei TRÀNSIT a la nostra ciutat. Marc Armengol i Puig, portaveu del Grup Municipal Socialista, d’acord amb allò que estableixen els articles 57.4 i 73 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Terrassa, presenta la següent proposta de resolució al Ple:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El servei TRÀNSIT és un servei de promoció de la salut i atenció a les persones transgènere i el seu entorn afectiu, impulsat per l’Institut Català de la Salut. La seva concepció de la transsexualitat com una cosa natural, no patològic.

Es tracta d’un model d’atenció basat en el model biopsicosocial de la salut com una expressió més de la identitat de gènere, enfront del model biomèdic de les unitats de trastorn de gènere que la consideren en general una malaltia, alguna cosa que s’aparta de la norma. El servei TRÀNSIT ha estat triat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya com a porta d’entrada de les persones transgènere de qualsevol edat en el sistema sanitari català, substituint a la unitat de trastorn de gènere de l’Hospital Clínic de Barcelona, que atendran només els casos en que es precisi de cirurgia de reassignació de gènere o casos en els quals existeixi una patologia de base.

A TRÀNSIT tenen un espai d’acolliment per a poder compartir tota classe de dubtes relacionats amb el fet d’identificar-se i sentir-se com a persona trans: informació bàsica sobre el procés, eines per a comunicar-lo a l’entorn, així com fer front a situacions violentes, etc. També tenen un espai de trobades amb persones trans de manera mensual per a persones trans i intersexe i també per al seu entorn (famílies, amics i amigues, parelles) amb l’objectiu de generar informació, compartir dubtes, idees i fer activitats que donin eines a les persones trans en el seu procés. A més, se’ls dona informació sobre temes relacionats sobre la transsexualitat en l’àmbit sanitari, laboral i situacions de discriminació. Dins de TRÀNSIT es promociona la salut per a les persones trans assessorant-les en aspectes d’identitat sexual, processos de transició, tractaments mèdics i quirúrgics. Es realitzen controls analítics, citologies i mamografies i atenció psicològica. Actualment aquest servei no es dóna a la nostra ciutat i el CAP Rambla només pot fer el seguiment d’hormones i anàlisis.

Creiem imprescindible que l’Ajuntament de Terrassa tingui la capacitat d’analitzar que, a la nostra ciutat, hi ha una mancança de serveis, eines i recursos per a les persones trans alhora de seguir els processos de transició amb tota l’orientació i l’assessorament que necessitin.

Per aquests motius, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple municipal l’adopció dels següents:

ACORDS

Primer.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la prestació del servei TRÀNSIT a la ciutat de Terrassa i a la seva àrea d’influència.

Segon.- Realitzar una campanya informativa a la ciutadania de Terrassa sobre el servei que ofereix el programa TRÀNSIT.

Tercer.- Traslladar el contingut d’aquesta proposta al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i a l’entitat LGTBIA+ Terrassa

Nou comentari

Comparteix