El PSC porta al ple de febrer una proposta de resolució per crear el Consell Municipal de Benestar Animal ​​​​​​.

Proposta de resolució per la creació del Consell Municipal de Benestar Animal

Marc Armengol Puig, portaveu del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Terrassa, d’acord amb allò que estableixen els articles 57.4 i 73 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Terrassa, presenta la següent proposta de resolució al Ple d’aquesta corporació.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS El Reglament de Participació Ciutadana, en els articles 19 i següents, regula els Consells de participació i el règim jurídic que aquests han de tenir. Estableix el Reglament que els consells poden ser territorials (de Districte) o sectorials, aquests últims amb la finalitat de promoure i canalitzar la participació de les entitats i de la ciutadania en els diferents sectors de la vida local en què l’Ajuntament té competència, de manera que hi hagi una major coresponsabilitat de la ciutadania en els afers públics de la ciutat.

Aquests consells tenen caràcter deliberatiu, propositiu i capacitat d’assolir acords de manera que el govern els prengui en consideració, i han de funcionar per tractar els temes d’àmbit general de la ciutat i de continguts propis del seu interès, d’acord amb el que es preveu en el Reglament de Participació Ciutadana i amb la normativa específica d’aplicació. La funció dels consells de participació, senyala el Reglament, es dirigirà principalment a sol·licitar i rebre informació sobre els aspectes destacats i proposar a l’Ajuntament iniciatives pròpies referents al sector d’interessos de cada consell per tal que es tinguin en consideració, prioritzar les accions municipals de l’àmbit del consell, emetre informes de les iniciatives municipals relatives al sector que afecti el consell en qüestió, i dinamitzar els processos de participació que afectin l’àmbit del consell. La protecció dels animals, la tinença responsable i el seu benestar és un assumpte de rellevància que cada vega preocupa més a la ciutadania. L’Ajuntament de Terrassa ha de donar la possibilitat a les entitats, i també a la ciutadania a títol individual, a participar en el disseny de les polítiques públiques municipals envers de la protecció, la tinença responsable i el benestar dels animals. Per tots aquests motius, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopcoó dels següents:

ACORDS

Primer.- Crear el Consell Municipal de Benestar Animal en el marc del Reglament de Participació Ciutadana.

Segon.- Instar al Govern Municipal a elaborar el Reglament Intern de funcionament del Consell que haurà de ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament.

Tercer.- Traslladar aquests acords a les entitats de la ciutat que treballen en la defensa, la tinença responsable i la protecció dels animals.

Marc Armengol Puig – Portaveu del GM del PSC-Terrassa Terrassa

Nou comentari