MónTerrassa
El PSC reclama crear una línia d’ajuts per a la rehabilitació d’habitatges

El Partit Socialista de Catalunya (PSC) a Terrassa presentarà al ple de març una Proposta de resolució per crear una línia d’ajuts per a la rehabilitació d’habitatges. Marc Armengol i Puig, portaveu del Grup Municipal Socialista, d’acord amb allò que estableixen els articles 57.4 i 73 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Terrassa, presenta la següent proposta de resolució al Ple:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

“Es calcula que a Terrassa hi ha prop de 65.000 habitatges que es van construir fa més de 30 anys, segons dades de l’IDESCAT, a partir del cens de població i habitatges de l’INE. Aquestes dades ens mostren la gran quantitat d’habitatges antics que hi ha a la nostra ciutat. Molts d’aquests habitatges no disposen de les condicions d’accessibilitat mínimes exigibles per al bon desenvolupament vital de moltes persones que viuen a la nostra ciutat, atès que al moment de la construcció d’aquests habitatges la normativa administrativa no obligava als operadors de les construccions a introduir requisits d’accessibilitat.

La realitat, avui dia, és que moltes persones tenen dificultats per accedir al seu habitatge o inclús per desenvolupar les seves tasques diàries a dins del mateix. Persones grans, d’edat avançada, o persones amb capacitats diverses que tenen problemes de mobilitat personal, necessiten adaptar els seus habitatges per tal de tenir garantides unes condicions d’accessibilitat dignes per al seu dia a dia. Qüestions bàsiques com la higiene personal o poder entrar i sortir de l’habitatge resulten, en algunes ocasions, realment complicades de realitzar per aquestes persones.

Aquesta problemàtica es podria veure atenuada mitjançant reformes o petites obres als habitatges i/o edificis que permetessin garantir una correcta accessibilitat als mateixos. Actuacions com substituir la banyera per un plat de dutxa, eixamplar o adequar les portes o els passadissos, instal·lar aparells elevadors, o la instal·lació d’ascensors, remuntadors d’escales, rampes o altres dispositius d’accessibilitat, poden millorar de forma notable la qualitat de vida de molts veïns i veïnes de la nostra ciutat.

Malauradament, en molts casos les persones que necessiten invertir en aquestes reformes no disposen dels recursos econòmics suficients per poder afrontar la despesa. Les diferents administracions públiques fa anys que convoquen línies de subvencions i altres ajudes econòmiques per afavorir i possibilitar que aquestes obres es produeixin. No obstant això, l’oferta de l’administració no arriba a cobrir tota la demanda que hi ha, per això encara hi ha persones que no s’han pogut beneficiar d’aquestes ajudes.

L’article 29 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, estableix que el foment de la conservació, la rehabilitació i la gran rehabilitació del patrimoni immobiliari residencial és objecte de l’actuació prioritària de la Generalitat de Catalunya i els ens locals per garantir el dret a un habitatge digne i adequat. Tenim exemples de programes que persegueixen aquest objectiu, impulsats per vàries administracions (Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona, etc.).

Un d’aquests exemples és el Programa d’Arranjament d’habitatges, un recurs que ofereix l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona als ajuntaments (excepte Barcelona ciutat), consells comarcals, mancomunitats i consorcis locals de la província de Barcelona que té la finalitat de promoure l’autonomia funcional i millorar la qualitat de vida al domicili de persones grans i persones amb necessitats especials, garantint les condicions de seguretat, higiene, habitabilitat i eficiència energètica mínimes, i afavorint l’accessibilitat i la qualitat de vida de les persones dins la seva llar. A l’edició 2016- 2018 d’aquest programa, el 82% de les intervencions es van dur a terme al bany on, principalment, es va realitzar el canvi de banyera pel plat de dutxa. El cost mig per intervenció va ser de 1.550 euros.

L’Ajuntament de Barcelona, a través del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, ha creat recentment una línia d’ajuts destinada a la rehabilitació per a l’arranjament d’interior d’habitatges per garantir les condicions d’habitabilitat, seguretat, accessibilitat, higiene i eficiència energètica mínimes, mitjançant la realització de reformes bàsiques, d’aquells habitatges on persones en situació vulnerable han constituït la seva residència habitual i permanent. La dotació inicial d’aquestes ajudes és de 3 milions d’euros, ampliables fins als 4 milions.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona, a través del Consorci Metropolità de l’Habitatge, també ha impulsat una convocatòria d’ajudes per fomentar i regular les actuacions en matèria de rehabilitació d’habitatges privats existents a l’àrea metropolitana de Barcelona, destinats principalment a residencia habitual i permanent, amb la finalitat de fomentar la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat, la conservació, la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat, per tal d’incidir en la qualitat de vida dels ciutadans, la millora de les condicions d’habitabilitat i la millora del paisatge urbà.

Tanmateix, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, disposava d’un programa de subvencions destinades a rehabilitar els elements comuns dels edificis de tipologia residencial, amb la finalitat de fomentar la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat, la conservació i la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat. La darrera edició d’aquest programa tenia una assignació pressupostària de 8,4 milions d’euros i resta tancada des d’octubre de 2020.

Una altra problemàtica que s’està trobant una part de la ciutadania terrassenca és l’obligació de l’empresa pública municipal TAIGUA, EPEL., als abonats que disposen d’un sistema de control de subministrament per aforament a casa (amb dipòsit d’aigua) a canviar-lo per un sistema de comptador d’aigua. Tot i que les tarifes per als canvis de comptadors són gratuïtes per a persones pensionistes i/o jubilades, el cost de les obres necessàries per fer aquestes instal·lacions són en moltes ocasions molt elevats per als veïns i veïnes que estan obligats a realitzar aquests canvis.

El comú denominador de totes aquestes situacions descrites anteriorment acostuma a ser el mateix: persones grans o amb dificultats econòmiques que viuen en habitatges antics que requereixen actuacions per adequar-los a una correcta accessibilitat o a la normativa actual. L’administració pública ha de garantir que aquests persones puguin desenvolupar les seves activitats quotidianes amb plena normalitat i llibertat, sense que la seva situació econòmica pugui ser un impediment. És per això que des del Grup Municipal Socialista considerem que l’Ajuntament de Terrassa també ha de prendre partit en aquest problema i ha d’arribar on no arriben les altres administracions”.

Per aquests motius, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple municipal l’adopció dels següents:

ACORDS

Primer.- Crear, durant el 2022, una línia d’ajuts municipals per a la rehabilitació d’habitatges que incloguin, entre d’altres, instal·lació d’ascensors, obres de canvi de banyera per dutxa, i altres actuacions orientades a millorar l’accessibilitat, l’eficiència energètica, i la seguretat de les façanes dels habitatges.

Segon.- Instar a TAIGUA, EPEL., a crear una línia d’ajuts per al finançament de la instal·lació dels comptadors d’aigües i de les obres derivades de les mateixes.

Tercer.- Establir criteris econòmics i de renda com a requisit per accedir a aquestes ajudes.

Quart.- Aprovar les transferències de crèdit necessàries del Pressupost Municipal per al 2022 per fer efectiva aquestes línies d’ajuts.

Cinquè.- Traslladar aquesta proposta de resolució a la FAVT i a totes les associacions de veïns/es de Terrassa.

Nou comentari

Comparteix