L’Ajuntament de Terrassa celebrarà el proper divendres, 25 de setembre, el Ple Municipal ordinari corresponent a aquest mes. L’acte tindrà lloc de forma telemàtica a partir de les 9.30 h. El Ple es podrà seguir en directe a través del canal Youtube municipal (https://www.youtube.com/user/ajterrassa), i també es podrà escoltar en directe a la Ràdio Municipal de Terrassa (95.2 FM).

Ordre del dia

1. Presa de possessió del càrrec de Regidora de l’Ajuntament de Terrassa de la Sra. Montserrat Trullàs Escoda.

2. Aprovació dels esborranys de les Actes de les reunions realitzades els dies 23 de juliol i 4 de setembre d’enguany (números 6 i 8/2020, respectivament).

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3. Ratificació del Decret relatiu al finançament de cinc nous autobusos híbrids, adquirits mitjançant arrendament financer, leasing mobiliari, a contractar per part de Transports Municipals d’Egara, SA.

4. Constitució de l’Organisme consultiu de qualitat arquitectònica i urbanística de la ciutat de Terrassa.

5. Nomenar la Sra. Meritxell Lluís Vall, membre del Consell d’Administració de Taigua, en substitució del Sr. Miquel Sàmper Rodríguez.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

6. Autoritzar a la Societat Egarvia, S.A. a concertar una operació de crèdit amb el Banc de Sabadell, amb l’aval de l’Ajuntament.

7. Prendre coneixement de l’Informe anual sobre la justificació de les despeses dels grups municipals de l’Ajuntament de Terrassa relatives a les assignacions econòmiques de l’exercici 2019.

ÀREA DE CICLES DE LA VIDA

8. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament de Terrassa, per a l’execució de les obres de nova construcció de l’Institut-escola Sala i Badrinas.

ÀREA DE DRETS SOCIALS

9. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament pel manteniment del Servei de Punt de Trobada al partit judicial de Terrassa d’aquest any 2020.

JUNTA DE PORTAVEUS

10. Declaració institucional condemnant la mort de dones víctimes de violència masclista.

11. Donar compte de les Declaracions i Acords eventualment aprovats per la Junta de Portaveus, si s’escau.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

12. Presentada pels Grups municipals de JxT i ERC-MES, per demanar que s’investigui la monarquia i en defensa del dret a decidir democràticament el futur polític i institucional.

13. Presentada pels Grups municipals de JxT, TxT i ERC-MES, per demanar més personal al servei públic d’ocupació (SEPE) i a les oficines de la Seguretat Social.

14. Presentada pel Grup municipal de JxT, ERC-MES i TxT per demanar l’equiparació urgent dels drets laborals dels progenitors amb fills menors en quarantena.

15. Presentada pel Grup municipal de JxT, per demanar una actuació d’urgència en defensa de les persones refugiades.

16. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans: “Zero okupacions + habitatge públic de lloguer”.

17. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, sobre la idoneïtat de la ubicació de nous hotels d’insectes i la prèvia consulta als veïns.

18. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per posar en marxa un pla de xoc de millora dels polígons industrials de Terrassa.

19. Presentada pel Grup municipal de JxT, per demanar la creació d’una borsa de cuidadors/es d’infants i persones vulnerables.

20. Presentada pels Grups municipals d’ERC-MES, TxT i JxT, per la suficiència financera dels ens locals.

21. Presentada pel Grup municipal del PSC, per a la dinamització del sector de l’hostaleria en el barri de Ca n’Anglada.

22. Presentada pels Grups municipals de Ciutadans, PSC i JxT, en relació a la Taula de Ca n’Anglada 2030 i carrer Sant Crispí.

23. Presentada pels Grups municipals de TxT i ERC-MES, en defensa de la llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge.

24. PROPOSTES URGENTS, SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ D’ALTRES ÒRGANS DE GOVERN MUNICIPAL

25. Donar compte del llistat extractat dels Decrets i Resolucions números 2.993 a 3.009/2020, així com els tramitats electrònicament, 2.490 al 3.780/2020, dictats per l’Alcalde-President i Regidors i Regidores delegats.

26. Donar compte del llistat d’acords adoptats per la Junta de Govern Local.

PRECS I PREGUNTES

Nou comentari