MónTerrassa
El Ple municipal de maig arriba amb 25 punts i 2 intervencions ciutadanes

L’Ajuntament de Terrassa celebrarà el proper divendres, 27 de maig, el Ple Municipal ordinari corresponent a aquest mes. L’acte tindrà lloc a partir de les 9.30 h. El Ple es podrà seguir en directe a través del canal YouTube municipal i també es podrà escoltar en directe a la Ràdio Municipal de Terrassa (95.2 FM).

Ordre del dia

1. Presa de possessió del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Terrassa de la Sra. Àfrica Serena Velasco.

2. Aprovació dels esborranys de les Actes de les reunions realitzades els dies 25 de febrer, 25 de març, 22 i 29 d’abril (números 2, 4, 3 i 6/2022, respectivament).

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3. Aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana a l’àmbit del carrer Baldrich.

4. Avanç de la Modificació Puntual del POUM per a l’obtenció del 30% d’habitatge social de protecció pública en àmbits del sòl urbà consolidat i no consolidat.

5. Aprovació del procediment de reversió anticipada de les finques resultants números 5 i 6 del Projecte de reparcel•lació del Pla de Millora Urbana de Transformació de la Fàbrica AEG, propietat d’Habitatge de Terrassa, S.A., a favor de l’Ajuntament.

6. Inici de l’expedient per a la implantació de l’activitat econòmica de gestió del parc de comptadors del servei d’abastament d’aigua de Terrassa en règim de lliure competència per part de TAIGUA.

7. Aprovació del Pla d’Acció per la reducció del soroll a Terrassa, Horitzó 2023.

8. Inici de l’expedient de delimitació del terme municipal de Terrassa, en el qual es fixin els llindars entre aquest municipi i el terme municipal de Sabadell.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

9. Aprovació de l’expedient de suplement de crèdit número 2 del Pressupost de l’any 2022, per import de 1.323.500,00 €.

10. Prendre coneixement de l’Informe resum de control intern de l’Ajuntament de Terrassa i dels seus ens, realitzat per tal de donar compliment de l’article 37 del RD 424/2017 pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del Sector Públic Local, relatiu al Pressupost de 2021.

11. Prendre coneixement de l’Informe de la Intervenció General en relació amb el compliment de la normativa contra la morositat a l’exercici 2021, en compliment de l’article 12.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic.

ÀREA DE DRETS SOCIALS

12. Desestimació del recurs de reposició contra l’acord de continuïtat del contracte de serveis bàsics d’ajuda a domicili i d’ajut a la higiene de la llar, acordant la fermesa de la continuïtat del servei i establint preu/hora nou segons contracte programa amb la Generalitat.

JUNTA DE PORTAVEUS

13. Declaració institucional condemnant la mort de dones víctimes de violència masclista.

14. Donar compte de les Declaracions i Acords eventualment aprovats per la Junta de Portaveus, si s’escau.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

15. Proposta presentada per l’entitat Restauración Ministerios Ebenezer, sobre mesures en relació amb l’educació escolar i amb els requisits d’accés a la taula d’emergència d’habitatge.

16. Proposta presentada per l’APA del Conservatori Professional de Música, en relació amb l’aplicació d’una tarifació social a l’Escola municipal de Música i Conservatori de Terrassa.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

17. Proposta presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per impulsar projectes d’inserció laboral entre majors de 45 anys.

18. Proposta presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per garantir la convivència entre usuaris de VMP i vianants.

19. Proposta presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per a la implantació d’una xarxa de refugis climàtics a Terrassa.

20. Proposta presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per instar a la Seguretat Social a agilitar les tramitacions dels ciutadans i la total reobertura de les oficines d’atenció presencial.

21. Proposta presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per a la millora en la concessió i finançament de les subvencions a les entitats de la ciutat.

22. Presentada pel Grup municipal de JxT, per promocionar la instal•lació dels dispositius de seguretat de detectors de foc/fum i de gas, especialment a les persones usuàries del servei de teleassistència.

23. Proposta presentada pel Grup municipal del PSC, per a la millora de la protecció de les persones òrfenes víctimes de la violència de gènere.

24. Proposta presentada pel Grup municipal del PSC, contra l’ocupació il•legal i conflictiva d’habitatges.

25. PROPOSTES URGENTS

SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ D’ALTRES ÒRGANS DE GOVERN MUNICIPAL

26. Donar compte del llistat extractat dels Decrets i Resolucions números 3.798 al 5.136/2022, dictats per l’alcalde-president i regidors i regidores delegats.

27. Donar compte del llistat d’acords adoptats per la Junta de Govern Local

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa