El ple municipal d’octubre ha aprovat la pròrroga del contracte per a la gestió i explotació del servei municipal del transport públic col·lectiu i urbà de la ciutat de Terrassa. La regidora de l’equip de govern ha defensat que és necessari a l’espera que els estudis determinin si la municipalització és possible. Tot per Terrassa i ERC hi han votat a favor, el PSC I Junts s’han abstingut i Cs hi ha votat en contra.

Dictamen

I. L’Ajuntament de Terrassa és titular del servei de transport de viatgers per autobús que es gestiona de manera indirecta, mitjançant contracte, sota la modalitat d’una societat d’economia mixta, per part de TRANSPORTS MUNICIPALS D’EGARA S.A. (TMESA). El capital de TMESA està constituït en el seu 80 % per la societat CORPORACIÓN ESPAÑOLA DEL TRANSPORTE S.A., integrada en el grup AVANZA, i en un 20% per l’Ajuntament de Terrassa. TMESA es va constituir mitjançant escriptura pública el 19 de setembre de 1989, prèvia licitació pública i acord d’adjudicació, adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 8 de setembre de 1989. L’empresa TMESA està efectuant el servei urbà de transport de viatgers d’acord amb la fórmula de gestió que es va establir l’any 1989, empresa mixta, i mitjançant el contracte per a la gestió i explotació del servei que tenia una durada inicial prevista de 20 anys, amb possibilitat de pròrroga fins a 10 anys més.

II. Per acord de la Junta de Govern Local, de data 17 de juliol del 2009, actuant en virtut de delegació d’atribucions del Ple municipal, es va aprovar la pròrroga voluntària del contracte per un període de temps comprès entre el dia 19 de setembre de 2009, data de finalització del període inicial, i el dia 31 de desembre de 2013, amb la previsió de que durant el transcurs del referit període temporal es coneixerien els efectes i la incidència en la mobilitat derivada del perllongament de la línia de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i la conseqüent construcció de tres noves estacions en el nucli urbà, i podria ser objecte de valoració i eventual revisió la forma de gestió del referit servei.

III. El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de 26 de setembre de 2013, va aprovar el canvi en la forma de gestió del servei de transport públic col·lectiu i urbà de viatgers de Terrassa, de l’actual modalitat de societat d’economia mixta, en què l’Ajuntament participa, a la modalitat de concessió.

IV. Un cop establerta la modalitat de concessió com a forma de prestació del servei, la Junta de Govern Local, en exercici d’atribucions delegades del Ple municipal, i també directament el Ple municipal, varen adoptar una sèrie d’acords amb l’objectiu d’adjudicar el contracte de concessió, així com d’altres establint la pròrroga del contracte amb TMESA mentre es produïa la dita adjudicació, així com les condicions de prestació del servei en els referits períodes de pròrroga, essent la darrera pròrroga establerta fins el 31 de desembre de 2018.

Concretament s’adoptaren els acords següents:

En sessió de 13 de desembre de 2013, l’acord d’aprovació de l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de gestió del servei de transport col·lectiu, públic i urbà de viatgers de Terrassa.

En sessió de 25 d’octubre de 2013, l’acord de pròrroga del contracte del servei, pel període de temps que resultés necessari, fins que el nou gestor es fes càrrec del servei i com a màxim fins el 31 de maig de 2014.

En sessió de 9 de maig de 2014, l’acord de nova pròrroga del contracte pel període de temps que resultés necessari fins que el nou gestor se’n fes càrrec, que es va fixar com a màxim el 31 de desembre de 2014.

En sessió de 23 de maig de 2014, l’acord d’adjudicació del contracte, que va ser posteriorment anul·lada en data 10 d’octubre de 2014 pel mateix òrgan, en compliment de la Resolució núm. 132/2014 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP), davant el recurs especial interposat per l’empresa licitadora CORPORACIÓN ESPAÑOLA DE TRANSPORTE SA (CTSA), que va anul·lar l’adjudicació i va obligar a retrotreure el procediment per tal de motivar degudament l’informe tècnic de valoració dels criteris d’adjudicació que depenien d’un judici de valor.

En sessió de 7 de novembre de 2014, l’acord per segona vegada de l’adjudicació del contracte, que també va ser posteriorment anul·lada en data 20 de febrer de 2015 pel mateix òrgan, en aquest cas en compliment de la Resolució núm. 6/2015 del TCCSP, davant d’un nou recurs especial interposat per l’empresa licitadora CTSA, que novament va anul·lar l’adjudicació i va obligar a retrotreure el procediment per tal de motivar degudament l’informe tècnic de valoració dels criteris d’adjudicació que depenien d’un judici de valor.

En sessió de 3 de desembre de 2014, l’acord de prorrogar el contracte per a la gestió i explotació del servei municipal del transport públic col·lectiu i urbà de la ciutat de Terrassa, vigent entre l’Ajuntament i TMESA, pel període de temps que resultés necessari, fins que el nou gestor i adjudicatari del contracte, en procés de licitació, es fes càrrec del mateix i iniciés la gestió i explotació dels servei municipals del transport públic col·lectiu i urbà, i com a màxim fins el 30 de juny de 2015, en el termes del l’art 235, lletra a, del ROAS.

En la sessió de 22 de maig de 2015, l’acord de desistiment del procediment d’adjudicació del contracte de gestió del servei de transport col·lectiu, públic i urbà de viatgers de Terrassa i prorrogar el contracte per a la gestió i explotació del servei municipal del transport públic col·lectiu i urbà de la ciutat de Terrassa, vigent entre l’Ajuntament i TRANSPORTS MUNICIPALS D’EGARA SA (TMESA), pel període de temps que resultés necessari, fins que un nou gestor es fes càrrec del mateix, i com a màxim fins el 31 de desembre de 2016. El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de 29 de setembre del 2016, va aprovar la pròrroga del contracte per a la gestió i explotació del servei municipal del transport públic col·lectiu i urbà de la ciutat de Terrassa, fins que un nou gestor es fes càrrec del mateix, i com a màxim fins el 31 de desembre de 2017.

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de 29 de juny del 2017, va aprovar l’actualització de les condicions de prestació del servei municipal del transport públic col·lectiu i urbà de viatgers de la ciutat de Terrassa, durant el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2017. El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de 30 de novembre del 2017, va aprovar la pròrroga del contracte per a la gestió i explotació del servei municipal del transport públic col·lectiu i urbà de la ciutat de Terrassa, fins que un nou gestor es fes càrrec del mateix, i com a màxim fins el 31 de desembre de 2018.

V. En data 8 de juny de 2018 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar sentència favorable a les pretensions municipals, confirmant l’adequació a dret de l’acord municipal de data 22 de maig de 2015 pel qual es va desistir del procediment d’adjudicació iniciat per acord del Ple municipal de data 13 de desembre de 2013.

VI. En data 5 d’octubre de 2018, la Directora del Servei de Mobilitat ha informat sobre la necessitat d’aprovar la pròrroga del contracte per a la gestió i explotació del servei municipal del transport públic col·lectiu i urbà de la ciutat de Terrassa, vigent entre l’Ajuntament de Terrassa i Transports Municipals d’Egara, SA, (TMESA) fins com a màxim el 30 de setembre del 2019, així com a les condicions de prestació del servei durant el període comprès entre l’1 de gener i el 30 de setembre de 2019. La dita proposta tècnica va ser dictaminada per la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat, proposant-se al Ple municipal l’adopció dels corresponents acords.

VII. El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 25 d’octubre de 2018, va rebutjar la pròrroga del contracte.

VIII. En data 2 de novembre de 2018, l’Alcalde ha dictat el Decret núm. 9060/2018, de data 5 de novembre, disposant que TRANSPORTS MUNICIPALS D’EGARA S.A. (TMESA) continuï prestant el servei de titularitat municipal de transport públic col·lectiu i urbà de viatgers de la ciutat de Terrassa, amb la continuïtat i la regularitat acordada, fins a l’adjudicació i formalització d’un nou contracte, i comenci la seva execució, i ordenant la incoació d’ofici dels tràmits previs a l’aprovació de l’expedient de contractació de la concessió del servei de titularitat municipal de transport públic col·lectiu i urbà de viatgers de la ciutat de Terrassa.

IX. El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 21 de gener de 2019, va aprovar l’inici de l’expedient i la realització d’uns tràmits preparatoris per a la contractació de la concessió del servei de titularitat municipal de transport públic col·lectiu i urbà de viatgers de Terrassa.

X. El Ple extraordinari de l’Ajuntament, en sessió de 9 de maig de 2019, va aprovar la pròrroga del contracte per a la gestió i explotació del servei municipal del transport públic col·lectiu i urbà de la ciutat de Terrassa, vigent entre l’Ajuntament i TRANSPORTS MUNICIPALS D’EGARA, SA (TMESA), pel període de temps que resulti necessari, fins que un nou gestor es faci càrrec del mateix, i com a màxim fins el 31 de desembre de 2019.

La cap de Gestió Econòmica dels Serveis i Entitats Públiques i la Directora del servei de Mobilitat, amb data 4 d’octubre de 2019, han informat sobre la necessitat d’aprovar la pròrroga del contracte per a la gestió i explotació del servei municipal del transport públic col·lectiu i urbà de la ciutat de Terrassa, vigent entre l’Ajuntament de Terrassa i Transports Municipals d’Egara, SA, (TMESA) fins com a màxim el 31 de desembre del 2020, així com a les condicions de prestació del servei durant el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2020. I, vist que l’Interventor General ha emès l’informe favorable a la proposta.

És per això que la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Aprovar la pròrroga del contracte per a la gestió i explotació del servei municipal del transport públic col·lectiu i urbà de la ciutat de Terrassa, vigent entre l’Ajuntament i TRANSPORTS MUNICIPALS D’EGARA, SA (TMESA), pel període de temps que resulti necessari, fins que un nou gestor es faci càrrec del mateix, i com a màxim fins el 31 de desembre de 2020, en el termes del l’art 235, lletra a, del ROAS, i comunicar a TMESA, per tal d’adaptar la durada de la societat, contemplada en els estatuts socials, al període de pròrroga del contracte.

Segon.- Aprovar les inversions per al 2019 següents:

3 tablets pel control de frau, seguiment d’avaries i suport al transport flexible a la demanda (prova pilot L12): 2.454,30

2 ordinadors 1.200,00

Inversions per la T-Hospital 65.800,00

2 vehicles auxiliars elèctrics 60.000,00

Tercer.- Finançar totes les inversions del 2019, les ja realitzades des de principis d’any i les que es proposen a l’acord segon, amb una aportació de capital a TMESA de 182.212,10€.

Es relacionen a continuació:

Màquina de neteja de motors per ultrasons 14.370,99

2 Validadores i 2 pupitres noves: 3600+3000 3.600,00

2 pupitres nous 3.000,00

Motor: 5.800,00

Motor: 10.205,56

caixa de canvis: 8.670,30

caixa de canvis: 7.110,95

3 tablets pel control de frau, seguiment d’avaries i suport al transport flexible a la demanda (prova pilot L12): 2.454,30

2 ordinadors 1.200,00

Inversions per la T-Hospital 65.800,00

2 vehicles auxiliars elèctrics 60.000,00

Quart.- Iniciar els tràmits per fer les oportunes modificacions del Pressupost per possibilitar l’aportació de capital a les inversions del 2019 d’import 182.212,10€.

Cinquè.- Aprovar les inversions per al 2020 següents, per un import de 1.961.000 €, que es finançarien amb tresoreria de la societat TMESA, excepte els autobusos híbrids que es finançarien amb arrendament financer (leasings).

Accions estructurals per adaptació d’instal·lacions 5.000,00

Nou comentari