L’Ajuntament de Terrassa celebrarà el proper divendres, 25 d’octubre, el Ple Municipal ordinari corresponent a aquest mes. L’acte tindrà lloc al Saló de Plens a partir de les 9.30 h.

1. Aprovació de l’esborrany de l’Acta de la reunió realitzada el dia 27 de setembre d’enguany (número 12/2019)

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2. Resolució anticipada de la concessió d’un bé demanial per destinar-lo a la construcció i explotació d’un aparcament subterrani al Portar de Sant Roc de Terrassa, adjudicada per l’Ajuntament de Terrassa a la societat mercantil “Aparcamientos Subterráneos de Tarrassa, S.A.”.

3. Aprovació de la pròrroga del contracte per a la gestió i explotació del servei municipal del transport públic col·lectiu i urbà de la ciutat de Terrassa.

4. Aprovació de la proposta de conveni per a l’expropiació de mutu acord de la finca emplaçada al número 21 del carrer de la Mare de Déu dels Àngels, qualificada d’equipament cultural.

ÀREA SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

5. Aprovació de l’expedient de Crèdit Extraordinari número 2 del Pressupost de l’Ajuntament.

6. Aprovació de l’expedient de Transferència de Crèdit núm.14 del Pressupost de l’Ajuntament.

7. Aprovació de l’expedient de Suplement de Crèdit número 2 del Pressupost de l’Ajuntament.

8. Aprovar les Bases específiques que han de regir l’atorgament d’ajuts econòmics per part de l’Ajuntament de Terrassa adreçats a titulars de vehicles amb distintiu ambiental zero respecte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica de l’any 2019.

ÀREA DE DRETS SOCIALS

9. Modificació de la Memòria tècnica del servei d’acolliment temporal i del Reglament de Règim intern del Centre d’acolliment temporal L’Andana.

JUNTA DE PORTAVEUS

10. Declaració institucional condemnant la mort de dones víctimes de violència masclista.

11. Donar compte de les Declaracions i Acords eventualment aprovats per la Junta de Portaveus, si s’escau.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

12. Intervenció relativa a la transformació a fix del personal temporal de l’Ajuntament de Terrassa que faci més de tres anys que hi treballa.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

13. Presentada pel Grup municipal de Junts per Terrassa, pel foment de la participació ciutadana en els òrgans municipals.

14. Presentada pel Grup municipal de Junts per Terrassa, demanant la posada en marxa d’un servei de reutilització d’objectes en bon estat lliurats a les deixalleries.

15. Presentada pels Grups municipals de Ciutadans, PSC i JxT, per realitzar un concurs d’idees per a la definició del usos futurs de l’espai alliberat pel tancament de l’aparcament subterrani i l’àmbit del Portal de Sant Roc de Terrassa.

16. Presentada pels Grups municipals d’ERC-MES i JxT, per demanar l’amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació.

17. PROPOSTES URGENTS

SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ D’ALTRES ÒRGANS DE GOVERN MUNICIPAL

18. Donar compte del llistat extractat dels Decrets i Resolucions números 6.852 al 7.397/2019, així com els tramitats electrònicament, 1.809 al 1.974/2019, dictats per l’Alcalde-President i Regidors i Regidores delegats.

19. Donar compte del llistat d’acords adoptats per la Junta de Govern Local.

PRECS I PREGUNTES

Nou comentari