L’Ajuntament de Terrassa celebrarà el proper divendres, 20 de desembre, el Ple Municipal ordinari corresponent a aquest mes. L’acte tindrà lloc al Saló de Plens a partir de les 9.30 h.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’esborrany de l’Acta de la reunió realitzada el dia 30 d’octubre d’enguany (número 14/2019)

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2. Ratificació de la Resolució núm. 6251/2019, de 17 de juliol per la qual s’instava el procediment de reversió de ple dret a favor de l’Ajuntament de la finca resultant 6.2 del Projecte de reparcel•lació de l’àmbit del polígon d’actuació PA-FUP0001.

3. Acord de nomenament de membres del Consell d’Administració de l’Entitat “Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL”.

4. Revisió de les tarifes dels aparcaments soterrats situats al Vapor Ventalló, a l’avinguda de Barcelona, a la plaça de Lluís Companys, a la plaça del Progrés, a la plaça 1r. de maig, a la plaça del Dr. Robert, a la plaça Vella i al Raval de Montserrat de Terrassa per a l’any 2020.

ÀREA SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

5. Aprovació de la rectificació de l’Inventari de Béns i Drets de propietat municipal a 31 de desembre de 2018.

6. Donar compte del “Pla Anual de Control Financer de 2020”, a efectuar sota la direcció de la Intervenció General.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ DE LA CIUTAT

7. Incoar expedient administratiu per la revocació de la concessió demanial atorgada per l’Ajuntament, en data 25 d’octubre de 2001, per a l’ús privatiu del solar de propietat municipal anomenat «Les Palmeres».

8. Aprovació del Pla Director de l’Esport.

JUNTA DE PORTAVEUS

9. Declaració institucional condemnant la mort de dones víctimes de violència masclista.

10. Donar compte de les Declaracions i Acords eventualment aprovats per la Junta de Portaveus, si s’escau.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

11. Presentada per Alcaldia-Presidència, proposant designar el regidor d’aquesta Corporació, Sr. Amadeu Aguado Moreno, com a representant de l’Ajuntament de Terrassa en el Consell General del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil.

12. Presentada per Alcaldia-Presidència, proposant iniciar les actuacions per procedir a la segregació del nucli de població de Les Fonts de Sant Quirze i posterior agregació del mateix al municipi de Terrassa.

13. Presentada pel Grup municipal de Junts per Terrassa, demanant al govern espanyol la retirada del Reial Decret llei 14/2019 (“Decret digital”).

14. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, condemnant les agressions al col·lectiu “S’ha acabat!” a la Universitat Autònoma de Barcelona.

15. PROPOSTES URGENTS

SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ D’ALTRES ÒRGANS DE GOVERN MUNICIPAL

16. Donar compte del llistat extractat dels Decrets i Resolucions números 8.939 al 9.478/2019, així com els tramitats electrònicament, 2.236 al 2.371/2019, dictats per l’Alcalde-President i Regidors i Regidores delegats.

17. Donar compte del llistat d’acords adoptats per la Junta de Govern Local.

PRECS I PREGUNTES

Nou comentari