El catàleg recull varietats agrícoles com l'olivera becaruda

!--akiadsense-->

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER L’APROFITAMENT ALIMENTARI DELS ARBRES AMB FRUITS COMESTIBLES DE LA CIUTAT

Meritxell Lluís i Vall, portaveu, i Maria Montserrat Trullàs i Escoda, regidora del Grup Municipal de Junts per Terrassa, d’acord amb allò que estableix l’article 13.n) del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Terrassa, presenten la següent proposta de resolució al Ple d’aquesta Corporació.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS El setembre del 2019, l’Ajuntament de Terrassa donava a conèixer i posava en marxa el projecte “La Revolució Verda; Hola! Terrassa del Futur”; es plantejava com un seguit de canvis a la ciutat que tenen per objectiu donar resposta a l’emergència climàtica i crear una ciutat compacte, còmode, verda i sostenible. L’aprovació recent del nou Pla de Mobilitat és un element importantíssim per construir la ciutat del futur. Però un altre objectiu de la Revolució Verda és guanyar espai per a la naturalesa dins la ciutat. Durant el 2020 l’Ajuntament va plantar un centenar de nous arbres en diverses zones de la ciutat i enguany, fa pocs dies, s’han començat a plantar 143 nous arbres en carrers i avingudes del sector nord, substituint en alguns casos arbres vells per tal d’ajudar a la millora de la qualitat de l’aire i també a diversificar els elements naturals i potenciar la biodiversitat urbana amb espècies que s’adapten bé al nostre clima.

D’entre els arbres que tenim a Terrassa n’hi ha que tenen fruits comestibles. Segons resposta de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’inventari fet per l’Ajuntament, detalla gairebé dues-centes oliveres repartides per tot el sol urbà i alguns exemplars molt aïllats en parcs i en alguna horta antiga de Vallparadís; tot i això, aquesta relació omet incomprensiblement els arbres tarongers que hi ha repartits per la trama urbana i que, especialment enguany, han estat força replets de fruit amarg comestible (Plaça de la Creu Gran, Carrer Sant Marià…..). La gestió de jardineria que realitza el Servei de Gestió de l’Espai Públic ni l’empresa Eco-Equip no fan ni la recollida ni l’aprofitament dels fruits. Amb aquesta proposta de resolució el que pretenem és que es tingui en consideració aquesta riquesa alimentaria de les oliveres i els tarongers de la ciutat i es procedeixi al seu aprofitament per tal d’evitar el seu malbaratament. Per tots aquests motius, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Estudiar la forma més adient per tal que les entitats del tercer sector de la ciutat que hi estiguin interessades puguin optar a l’aprofitament de les olives i les taronges amargues recollides dels arbres de la ciutat pel seu ús alimentari; tenint en compte que el consum de fruits urbans no està indicat sense valorar la seva seguretat alimentària.

Segon.- Acabar el Pla d’arbrat de la ciutat, iniciat el 2018 amb cofinançament de la Diputació de Barcelona.

Nou comentari