MónTerrassa
ERC Terrassa proposa un acord contra els tancaments del BBVA

ACORD DE JUNTA DE PORTAVEUS CONTRA ELS TANCAMENTS DE BBVA
Exposició de motius
La banca ha anunciat l’inici de diferents processos de reestructuració de
l’Estat Espanyol, amb la finalitat d’ajustar despeses per mantenir i augmentar
els beneficis dels seus accionistes i els salaris dels seus dirigents. Aquests
processos de reestructuració passen per reduir considerablement les seves
plantilles, via expedients de regulació d’ocupació, i per tancar un gran
nombre d’oficines obertes al públic.


Un dels grans motius al·legats per tot el sector, i en especial pel BBVA, és la
gran penetració de la digitalització dins la seva clientela. En aquest sentit al·
leguen que la penetració de la digitalització és tant àmplia que fa necessari
reduir la plantilla i el nombre d’oficines; a Catalunya la reducció passa per
prescindir d’un 30% dels seus treballadors i per tancar un 36% de les seves
oficines amb la següent distribució provincial: A Barcelona hi ha 393 oficines
de les quals tancaran 122, el que representa un 31,04%; a Tarragona hi ha
80 oficines de les quals tancaran 37, el que representa un 46,25%; a Lleida
hi ha 51 oficines de les quals tancaran 21 i que representa un 41,17%;
finalment, a Girona hi ha 54 oficines de les quals tancaran 24 i que
representa un 44,44%.


Una xarxa i una plantilla que ja s’han vist fortament reduïdes en els diferents
processos de fusió que ha tingut el sector bancari en l’última dècada. Segons
dades del banc d’Espanya, del 2017 fins al 2020 s’han tancat 1250 oficines
només a Catalunya. En el cas del BBVA ha reduït un 36,77% la seva xarxa a
Catalunya durant aquest període, tancant un total de 380 oficines.
Tenint en compte aquestes dades i els tancaments previstos amb aquests
processos de reestructuració, tot fa preveure una xarxa d’oficines
pràcticament inexistent a la majoria de pobles i ciutats del nostre país.
El tancament de sucursals bancàries també atempta contra un servei
essencial a la ciutadania, ja que per realitzar moltes de les gestions de la
nostra vida quotidiana necessitem ser clients d’una entitat bancària
(Cobrament de nòmines i pensions, pagament de rebuts i factures, préstecs
hipotecaris i personals, etc) convertint el servei en imprescindible.


En definitiva, aquesta política de tancaments té greus conseqüències per a la
nostra societat:
• La desaparició de desenes de milers de llocs de treball a tot l’Estat i
sobrett a Catalunya. Això perjudicarà directament tant al sector públic com al
sector privat: increment de subsidis per atur, decrement d’ingressos de
quotes de Seguretat Social, precarització social i reducció de despesa
privada derivada de la incertesa de tenir uns ingressos a futur.
• Increment de la bretxa digital i exclusió d’una part de la població dels
serveis financers: el tancament gradual de sucursals bancàries i l’aposta per
la digitalització no té present la bretxa digital existent i no s’estan posant els
mitjans per reduir-la, de manera que una bona part de la població queda
exclosa a l’accés als serveis financers. S’està instaurant un model de banca
digital forçat des de la pròpia banca que en cap cas té present les diferents
capacitats dels seus clients per als usos digitals ni els nivells de coneixement
per manejar-se amb certs productes financers.
Això atempta als drets individuals de tota la ciutadania, ja que amb l’edat
poden reduir o perdre les capacitats digitals i en conseqüència es pot veure
limitada l’autonomia a l’hora de disposar d’alguns serveis bancaris bàsics
(avui en dia és habitual veure empleats de BBVA fent les gestions dels seus
clients en els caixers). La digitalització hauria de ser inclusiva, però tal i com
s’està duent a terme, la digitalització exclou una part de la població dels
nostres municipis.
• Dificultats logístiques per al sector comercial ja que al coexistir el
pagament amb targeta i amb efectiu entre d’altres, es perd capacitat de
disposar canvi en efectiu per a la clientela, dificulta la logística de rotllos de
paper per al datàfon/TPV, i es fa més difícil l’ingrés en els caixer automàtics
de l’efectiu diari recaptat.
• Menyspreu a la gent gran i a la gent amb mobilitat reduïda. Per fer les
seves gestions s’hauran de desplaçar, la majoria necessitarà algun familiar,
amic o veí per poder desplaçar-se a fer les seves gestions.
• Desatenció al món rural: a la majoria de poblacions desapareixerà al
servei bancari, la majoria de ciutadans dels nostres pobles hauran de
desplaçar-se per a fer les gestions que no els sigui possible resoldre
digitalment. Així doncs, aquest model digital exclou l’atenció presencial a la
majoria dels municipis de tot l’Estat i especialment a Catalunya, on, només el
BBVA, pensa tancar un 40% de les seves oficines.
Per tot això demanem al ple de l’Ajuntament de Terrassa l’adopció dels
següents acords:

ACORDS
Primer. Traslladar a totes les entitats bancàries que operen a la ciutat, el
desacord de la corporació en relació al tancament de sucursals en general.
Cal que cessin els tancaments amb el conseqüent acomiadament de
personal i que es replantegin la seva política envers la seva clientela. Primer
cal respondre a l bretxa digital, hem de posar-hi els mitjans per tal que ningú
en quedi exclòs, el model digital actual exclou una part important de la nostra
ciutadania.


Segon. Traslladar a totes les entitats bancàries que, en les sucursals
obertes, disposin de personal suficient per atendre a la ciutadania i que
l’horari d’atenció efectiva faciliti que familiars puguin acompanyar la gent gran
o les persones amb mobilitat reduïda Les entitats obertes han de ser pro
actives en l’adaptació de la població a les noves tecnologies amb eines més
senzilles per a determinats públics. I la gestió dels diners en efectiu també ha
de comptar amb la pro activitat de les entitats.

Tercer. Traslladar al govern espanyol, al govern de la Generalitat, a
l’Associació Espanyola de Banca i a la CECA (Confederación Española de
Cajas de Ahorros) el nostre desacord amb les polítiques de tancaments de
sucursals bancàries i per a l’ocupació i sol·licitar que atenent les seves
competències actuïn en conseqüència en favor de la ciutadania i per al
manteniment de llocs de treball.


Quart. Traslladar aquest acord al Síndic de Greuges de Catalunya, tenint en
compte el greu prejudici que la decisió genera entre la ciutadania, així com a
la Confederació de Federacions d’Associacions Veïnals de Catalunya
(CONFAVC), i a l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU).

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa