MónTerrassa
Terrassa unificarà el criteri de les indemnitzacions a policies ferits en acte de servei

La PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER UNIFICAR EL CRITERI DE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA EN LES RECLAMACIONS PER LESIONS D’AGENTS DE POLICIA MUNICIPAL, presentada per Cs, ha estat aprovada

Erc ha afirmat que la proposta s’acosta al que defensa l’equip de Govern municipal. El socialista Javier García també ha expressat el suport del PSC a la proposta. El regidor de seguretat, Xavier Fernández Ribero, ha manifestat el suport de Tot per Terrassa. Meritxell Lluís també ha expressat el sí de Junts per Terrassa.

El regidor del Grup Municipal de Ciutadans (Cs), David Aguinaga, ha reclamat “unificar el criteri de l’Ajuntament de Terrassa adoptant el principi d’indemnització en aquells casos que un policia municipal resulti agredit en acte de servei”. L’edil ha recordat que “la jurisprudència avala aquest dret” i “reconeixent-se s’evitarien processos judicials en els quals el Tribunal Suprem acaba donant la raó als agents”. D’aquesta manera, els policies no necessitarien “iniciar un procés judicial contra el consistori quan sofreixen danys personals durant una actuació policial, sobretot si el seu agressor no es localitza o es declara insolvent”, ha aclarit Aguinaga.

La iniciativa, també sol·licita que “es faci extensiu aquest criteri a tots els casos que actualment estan ja iniciats en via administrativa o judicial”. En aquests moments existeixen quatre reclamacions d’agents al consistori de Terrassa per danys personals emparant-se en aquest principi. D’elles, dues ja han tingut sentència judicial i altres dues estan en tràmit, segons la resposta dels Serveis Jurídics del Consistori a la pregunta sobre aquest tema efectuada per la regidora, Isabel Martínez, en el ple del passat mes de gener.

Aguinaga ha lamentat que “incomprensiblement l’ajuntament continua negant-se a acceptar aquest dret dels policies que treballen per a ell, en comptes de posar-se de la seva part”, tot i que “són conscients de la jurisprudència sobre aquest tema”. Per això, ha afirmat que “el consistori hauria de canviar d’actitud” i “evitar iniciar processos judicials innecessaris, ja que desestima els recursos administratius interns per a no fer front a les indemnitzacions i els agents acaben havent d’acudir a la justícia ordinària”, ha conclòs el representant de Cs.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat mes de gener veiem com el Tribunal Suprem ratificava, un cop més, la seva doctrina en matèria d’indemnitzacions a policies en acte de servei. El TS confirmava la doctrina que obliga a l’Administració a abonar les indemnitzacions als danys soferts als policies en acte de servei, especialment en aquells casos en què l’agressor resulti declarat insolvent. Malgrat les recents sentències favorables al Cos de Policia (Cos de Mossos d’Esquadra i també agents de Policia Local) les Administracions (inclòs l’Ajuntament de Terrassa) continuen pledejant i recorrent les resolucions adverses, a fi de no fer front a aquestes indemnitzacions. El Suprem conclou en la seva recent sentència que les indemnitzacions no només estan contemplades dins les regulades pel Reial Decret 462/2002, sinó que s’ha de fer una interpretació extensiva, com les reclamacions en aquest sentit per part d’agents de la nostra ciutat. Resulta notori i desconcertant que la jurisprudència ja reconegui el dret dels agents recurrents a percebre la indemnització per part del Consistori, però que l’Ajuntament de Terrassa segueixi desestimant els recursos administratius, per la via interna, i els demandants hagin d’acudir a la justícia ordinària per veure satisfetes les seves pretensions.

És un principi quasi centenari en el nostre ordenament jurídic que els perjudicis soferts per guàrdies civils, policies del Cos de Mossos d’Esquadra, o agents de policia local sofreixen lesions o danys en acte de servei, com a conseqüència d’accions il·lícites de les persones sobre les quals exerceixen, sense culpa o negligència pròpia, les funcions que són pròpies del seu càrrec han de ser compensats per l’Administració, mitjançant el principi de rescabalament o indemnitat, que regeix pels empleats públics quan actuen en l’exercici del seu càrrec. Son nombroses les sentències del Tribunal Suprem i altres instàncies en les que es deixa ben clar quin és el criteri a segur en els casos en què policies reclamin una quantia a l’Administració després d’haver sofert en una actuació policial unes lesions per un tercer, que hagi estat condemnat a indemnitzar a l’agent per la citada suma, però que hagi estat declarat insolvent. Entre d’altres, trobem la recent sentència del TS 18/2021, de 18 de gener de 2021, secció 4a de la Sala Contenciós-Administrativa, o les sentències del TS 1003/2020, TS 956/2020, de 8 de juliol. L’Ajuntament de Terrassa ha sigut condemnat ja en alguna ocasió en aquest tema i segons l’aplicació d’aquesta doctrina, per part del Jutjat Contenciós-Administratiu de Barcelona.

El principi general de rescabalament o indemnitat és inherent al sentit instrumental de tota Administració Pública. I per això, quan aquests agents que serveixen a l’Administració no actuen en interès propi, sinó en el públic (en el de tots) si pateixen danys o perjudicis en el servei, sense mitjançar culpa o negligència, se’ls ha de compensar directament per l’Administració en el nom que actuen. Resulta descoratjador que davant una situació de lesió o perjudici d’un agent de la nostra ciutat, no tan sols l’Administració local no l’acompanyi en el procediment judicial en el qual reclami a l’agressor en qüestió, sinó que en aquells casos en què l’agressor resulti declarat insolvent, l’Administració es posiciona en contra dels seus propis agents, quan aquests els hi reclamen la citada indemnització, fent que els agents hagin de procedir, un cop ja han passat per procediments judicials previs, a un nou procediment judicial, ara contra la mateixa Administració per la qual treballen i per la que han actuat en les accions policials i han sofert les lesions, ja que aquesta els hi nega el que reiterada Jurisprudència ha deixat ben clar: que la indemnització als policies locals per lesions sofertes durant l’acte de servei, que van seguir una via penal, se subsumeixen en el principi general d’indemnitat de l’empleat públic, que s’enquadra en la matèria de funció pública, i per tant, és el deure de l’Administració indemnitzar-lo, mitjançant el principi d’indemnitat, per tal de restituir a l’agent en qüestió en la posició en la que es trobava abans de ser lesionat i de patir les conseqüències morals de la lesió patida en l’exercici del seu servei públic.

Per aquestes circumstàncies presentem els següents

ACORDS

PRIMER. Unificar el criteri de l’Ajuntament de Terrassa adoptant el principi de rescabalament o d’indemnitat en aquells casos en què un agent de policia municipal hagi resultat agredit durant un acte de servei o actuació policial, per indemnitzar els danys personals soferts, d’acord amb les reiterades sentències del Tribunal Suprem en aquest sentit.

SEGON. Fer extensiu aquest criteri a tots els casos ja iniciats en via administrativa i/o en via judicial en què agents de policia local hagin reclamat a l’Ajuntament de Terrassa una quantia per haver sofert lesions per un tercer en una actuació policial, si l’agressor no és localitzat o és declarat insolvent.

TERCER. Notificar el present acord al cos de Policia Municipal i a tots els sindicats de Policia Local de Terrassa.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa