Llaç groc del despatx d'ERC a l'Ajuntament
Llaç groc del despatx d’ERC a l’Ajuntament | J. M.O.

!--akiadsense-->

Ciutadans presentarà al ple de setembre una proposta de resolució per “La retirada de simbiologia partidista a la façana de l’Ajuntament de Terrassa”. Els taronja volen eliminar el llaç groc amb la inscripció “Llibertat presos polítics” que hi ha a la finestra del despatx d’ERC.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE LA RETIRADA DE SIMBOLOGIA PARTIDISTA A LA FAÇANA DE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA

Javier González Delgado, portaveu del Grup Municipal de Ciutadans, i els regidors David Aguinaga Abad i Isabel Martínez Comas, d’acord amb allò que estableixen els articles 57.4 i 73 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Terrassa, presenta la següent proposta de resolució al Ple d’aquesta corporació

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Ja des de l’anterior mandat, el grup municipal ERC-MES-AM ha anat exposant a la façana de l’Ajuntament de Terrassa, diferents cartells i llaços grocs, que traslladen una opinió partidista de caràcter polític de determinats grups polítics municipals, però que no representen a tota la societat catalana. Aquesta simbologia partidista, que no té caràcter oficial, i per tant la seva exhibició per un poder públic només es pot caracteritzar de partidista, està associat únicament a una part de la ciutadania que s’identifica amb una determinada opció ideològica, però que no és representativa de la resta de ciutadans que no s’ajusten a aquesta opció, ni per tant, amb els seus símbols.

Tal com es detalla a l’informe jurídic en relació a l’acord adoptat per la Junta de Portaveus en data 31 de gener de 2019, de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert de l’Ajuntament de Terrassa, els immobles de l’Administració local on té la seva seu la Corporació són béns de domini públic, i com considera la reiterada doctrina, la col·locació de simbologia partidista als referits immobles és un ús inadequat de l’edifici de l’Ajuntament, que compromet el principi de neutralitat política i objectivitat, al qual s’ha de subjectar l’actuació institucional municipal, evitant actuar al servei de grups d’un determinat signe polític o ideològic.

La Sentència del Tribunal Suprem nº 933/2016 sobre l’acord de la Junta Electoral Central també fa incís en què l’adjectiu “partidista” no es pot interpretar únicament dins d’un context constitucional i legal com a pertanyent a un partit polític, si no simplement incompatible amb el deure d’objectivitat i neutralitat dels Poders Públics i les Administracions, que si s’alinea amb les pretensions d’un grup de ciutadans, comporta la inevitable exclusió de la resta.

Atès que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha sentenciat que la col·locació de llaços grocs o simbologia partidista a la via pública o façana dels Ajuntaments vulnera el principi d’objectivitat i neutralitat institucional, i que a la façana de l’Ajuntament de Terrassa continua penjat un cartell amb el missatge “Llibertat presos polítics” amb un llaç groc de fons, per tot l’anterior, portem al Ple l’acord següent:

ACORD ÚNIC

– Mantenir la neutralitat institucional de l’Ajuntament de Terrassa, amb ple sotmetiment a la llei i al dret, retirant la simbologia partidista dels immobles de l’Administració local on té la seva seu la Corporació, de domini públic, com és el cas del cartell que el grup municipal ERC té exposat a la façana de l’Ajuntament de Terrassa. La presència d’aquesta simbologia partidista suposa la privatització de l’espai públic, d’ús comú, mitjançant l’ocupació permanent d’un bé públic per un element que representa una opció partidista, vulnerant els principis d’objectivitat i neutralitat als quals s’ha de subjectar l’actuació institucional municipal, i que per tant no pot ser exhibida a la seu de l’Ajuntament de Terrassa ni a cap altre immoble de l’Administració local.

Nou comentari