MónTerrassa
Acord municipal dels portaveus en contra de les ocupacions delictives d’habitatges

En el ple telemàtic d’aquest mes de setembre s’ha llegit l’acord de Junta de Portaveus en contra de les ocupacions delictives d’habitatges

Proposta Acord de Junta de Portaveus en contra de les ocupacions delictives d’habitatges

El dret a l’habitatge ocupa un lloc central entre les preocupacions ciutadanes. Les conseqüències de la crisi econòmica, que va deixar moltes famílies sense habitatge i sense recursos per obtenir-ne, encara no s’han superat; és més, es poden veure agreujades per l’esclat de la pandèmia. Ara més que mai, totes les administracions hem de destinar recursos i treballar coordinades per afrontar les necessitats habitacionals de tantes famílies en situació de vulnerabilitat. Només amb més recursos, una acció coordinada i la implicació del sector privat, podrem trobar la solució al problema de l’habitatge. I quan parlem del sector privat, no podem deixar de referir-nos als grans tenidors, perquè l’habitatge ha de complir la seva funció social i no pot ser objecte d’especulació. Per tant, cal que més enllà de l’actuació i dels recursos públics, l’àmbit privat, i en especial els grans tenidors, assumeixin la seva responsabilitat social i posin al mercat el seu parc d’habitatges. No és tolerable que hi hagi habitatges buits, de la mateixa manera que no és tolerable que s’ocupin habitatges il·legalment. L’ocupació delictiva d’habitatges és un fenomen divers, que a Catalunya té una gran incidència i que afecta en molts casos la convivència als barris de Terrassa. Un fenomen que des dels ajuntaments ens correspon encarar, en moltes ocasions mancats de les eines necessàries, sense les quals es pot fracassar a l’hora de poder oferir habitatges per a col·lectius vulnerables i d’assolir seguretat i eficàcia policial i judicial per lluitar contra les ocupacions delictives.

Els Ajuntaments no ens podem trobar sols gestionant situacions molt complexes que, a més, poden derivar en conflictes veïnals. De la seva banda, el Govern de la Generalitat no pot mirar cap a un altra banda i fer res. Per aquests motius volem posar de relleu que, ara més que mai, cal:

1) lluitar per eradicar la conflictivitat social i convivencial que comporten les ocupacions d’immobles vinculades a organitzacions delictives i màfies que se’n lucren.

2) lluitar contra l’existència d’habitatges buits de grans tenidors. Sense habitatges buits no hi hauria habitatges ocupats.

3) impulsar polítiques d’habitatge eficaces i incrementar exponencialment els recursos que s’hi destinen, amb la implicació del sector privat.

4) reforçar la coordinació de les administracions: els ajuntaments necessitem que el Govern de la Generalitat actuï i que ho faci en coordinació amb els ens locals.

5) establir un criteri uniforme de les Fiscalies generals de les diferents CCAA sobre l’ocupació il·legal, que doti les forces de seguretat d’un marc d’actuació clar, especialment en els supòsits on no s’acredita títol de propietat ni hi ha risc habitacional.

6) abordar de manera diferent les diverses tipologies d’ocupació: cal habilitar els recursos residencials necessaris per a aquelles persones que es veuen abocades a ocupar al no tenir alternativa. Cal lluitar de manera efectiva contra les màfies que s’aprofiten i fan negoci de la necessitat de les famílies, i també contra individus i màfies que ocupen per delinquir des dels immobles ocupats.

7) celebrar que la Fiscalia General de l’Estat hagi donat instruccions clares i precises, per les quals unifica criteris per a l’adopció de mesures cautelars en els delictes d’usurpació de béns immobles i violació de la llar (nº 1/2020 del 15 de setembre) a les Fiscalies Superiors de les Comunitats Autònomes per tal que unifiquin criteris sobre les ocupacions delictives Per tot això, es proposa a la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Que el Govern de la Generalitat actuï davant de l’increment evident de casos d’ocupacions a Catalunya i contra els problemes de convivència que aquesta realitat genera. Que ho faci elaborant un Pla Interdepartamental contra l’ocupació des de l’àmbit social, de seguretat i de justícia. En l’àmbit de la seguretat s’imposa la coordinació efectiva dels diversos cossos policials, a través de la Junta local de Seguretat. Només amb la coordinació es podrà lluitar amb eficàcia contra les màfies organitzades que afavoreixen les ocupacions il·legals.

Segon.- Modificar el Decret Llei 17/2019 de mesures urgents per a l’accés a l’habitatge, per dotar de més competències als governs municipals per actuar de manera eficaç contra la delinqüència i les ocupacions il·legals. Manca un lideratge del Govern de la Generalitat, que deixa tot el pes de les situacions que generen les ocupacions de caire delictiu (problemes de convivència veïnal, precarietat habitacional, necessitat de gestió social…) als ajuntaments. Per això cal impulsar convenis amb els municipis, amb delegació de tasques i recursos de proximitat per afrontar les ocupacions amb celeritat i diligència.

Tercer.- Que en aquells partits judicials en què la problemàtica sobre les ocupacions i delictes vinculats suposi una sobrecàrrega del sistema, es creï la figura del Fiscal especialitzat (que pot dependre del de delinqüència organitzada o econòmica, ateses les vinculacions amb els grups criminals, la tracta, la immigració il·legal, el blanqueig, etcètera).

Quart.- Que tant el Consell General del Poder Judicial com el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i les audiències corresponents estableixin uns criteris interpretatius clars, mentre no es produeix una modificació legislativa sobre la matèria, per tal de garantir la seguretat jurídica en la lluita contra les ocupacions i els delictes vinculats.

Cinquè.- Traslladar el present acord al Govern d’Espanya, al Govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés i del Senat, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, i a les entitats municipalistes catalanes i estatal, i a les associacions de veïns de Terrassa.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa