MónTerrassa
Proposta per reaprofitar per a les ADF camions i tot terreny en desús

Tot per Terrassa, PSC i Junts per Terrassa han presentat ACORD DE JUNTA DE PORTAVEUS PER A LA SOL·LICITUD A LA GENERALITAT DE CATALUNYA, DE CESSIÓ DELS CAMIONS I VEHICLES TOT- TERRENY EN DESÚS, A LES FEDERACIONS I AGRUPACIONS DE DEFENSA FORESTAL DE CATALUNYA PER TAL QUE PUGUIN SER REAPROFITATS.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La gestió forestal i el manteniment dels boscos és una prioritat i, en zones i municipis com Terrassa, amb
un entorn natural boscós molt extens, aquesta prioritat esdevé una obligatorietat de manteniment i
conservació per a administracions i societat civil.

En aquestes tasques de prevenció i lluita contra els incendis forestals, hi ha un actor essencial al territori:
Agrupacions de Defensa Forestal (ADF). Aquests equips, conformats, segons la idiosincràsia de cada
secció territorial, per propietaris, administracions locals i/o voluntaris i voluntàries forestals, s’encarreguen
de dur a terme programes de vigilància per a la prevenció d’incendis, campanyes de sensibilització per a
aquesta finalitat i execució de plans de prevenció. També, òbviament, son protagonistes claus en
l’extinció d’incendis forestals del territori i en suport a altres delegacions.

El Consell Comarcal i la Federació d’ADF del Vallès Occidental signen anualment un conveni de
col·laboració, mitjançant el qual el Consell Comarcal realitza una aportació econòmica en concepte de
col·laboració en les actuacions de prevenció activa i passiva dels incendis forestals a la comarca. Al
conveni també s’estableix cooperar amb la Federació ADF en els programes de treball dels PPI i PPV,
promoguts conjuntament per la Diputació de Barcelona, per les ADF i pels ajuntaments.

Aquesta aportació permet, any rere any, sufragar despeses del funcionament ordinari de la Federació
d’ADF, com la renovació i manteniment de vehicles, els espais de treball o altres. No obstant, el parc de
vehicles de les ADF es troba en part obsolet, sense que es compti amb els recursos necessaris per a
poder-lo renovar.

Terrassa, per tal de garantir la defensa dels boscos recolza que la Federació d’Agrupacions de Defensa
Forestal del Vallès Occidental hagi sol·licitat mitjançant un escrit del 4 de maig de 2021, que el Consell
Comarcal del Vallès Occidental sol·licités a la Direcció General de Patrimoni, de la Generalitat de
Catalunya, que els camions i vehicles tot-terreny dels parcs de bombers que hagin de ser substituïts o
que estiguin en desús, no es venguin ni es destrueixin sinó que siguin cedits al Secretariat de
Federacions i Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya per tal que puguin ser reaprofitats per les
agrupacions de defensa forestal i el voluntariat de protecció civil de tot Catalunya

A Terrassa s’ha de reconèixer la implicació i les tasques realitzades pels i les voluntàries de les ADF tant
en la prevenció d’incendis com en la gestió de la COVID-19 a la ciutat com la desinfecció de punts de risc,
distribució de mascaretes o la recollida i trasllat de mostres PCR però també amb la recerca de persones
desaparegudes, campanyes de sensibilització o serveis de protecció civil. És per aquest motiu que el
reconeixement a les ADF ha de ser efectiu. Posar en valor aquest treball passa per garantir un parc mòbil
adequat per a les necessitats de la ciutat. La última subvenció per a vehicles per part de la Generalitat va
ser 12 anys i des de llavors no s’ha renovat la flota de vehicles.

Pels motius que s’ha exposat, es proposen els següents acords a la Junta de Portaveus,

ACORDS

PRIMER: Sol·licitar a la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya que els camions i
vehicles tot-terreny dels parcs de bombers i d’altres, que hagin de ser substituïts o que estiguin en
desús, però es trobin en bon estat d’ús i no representin un perill per a la seguretat, no es venguin ni es
destrueixin sinó que siguin cedits, una vegada superades les revisions tècniques, al Secretariat de
Federacions i Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya per tal que puguin ser reaprofitats per les
agrupacions de defensa forestal i el voluntariat de protecció civil de tot Catalunya.

SEGON: Proposar als ajuntaments de la comarca que donin suport a aquesta iniciativa i tramitin
l’oportuna petició als departaments de la Generalitat corresponents.

TERCER: Traslladar els presents acords al Departament d’Interior i a la Direcció General de Patrimoni de
la Generalitat de Catalunya, als ajuntaments de la comarca del Vallès Occidental, a la Federació
d’Associacions de Defensa Forestal del Vallès Occidental.

QUART: Proposar establir terminis per a la renovació de la flota de vehicles per tal de garantir la
eficiència i eficàcia de la defensa forestal.

CINQUÈ: Reconèixer i posar en valor les tasques realitzades pels voluntaris i voluntàries de les
agrupacions per la defensa forestal.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa