L’Ajuntament de Terrassa va registrar al llarg de 2018 un total de 1.717 llicències urbanístiques, autoritzacions d’obres i comunicacions d’adequacions de locals, una xifra que representa un increment de prop d’un 4,6% respecte a les 1.641 de 2017. Pel que fa a la tipologia, en aquest període es van tramitar 695 expedients per obres menors (un 12% més que el 2017), 356 per adequacions de locals, 285 per obres majors (un 18% més que 2017) i 204 per obertures de rases. Del total de 1.717 llicències sol·licitades, el Consistori en va resoldre un total de 1.574 durant l’exercici de 2018.

Pel que fa a la superfície construïda l’any 2018 (incloent-hi superfície de nova planta, ampliació i reforma), aquesta va ser de 215.000 m2 –una xifra semblant a la de 2015 (214.000 m2)- i inferior als 273.000 m2 registrats el 2017. Amb tot, es va detectar un increment del sostre residencial, que va passar dels 52.000 m2 de 2017 als 70.000 m2 de 2018. Així ho recull l’estadística de llicències urbanístiques de l’exercici 2018.

Tramitació de llicències i comunicacions d’obres

L’Ajuntament de Terrassa va ingressar l’any 2018 un total de 642.922,24 euros en concepte de taxes urbanístiques. Pel concepte d’obres majors, el Consistori va ingressar l’any passat 185.179,59 euros, gairebé un 35% més que al llarg de 2017, quan aquesta xifra va ser de 137.474,96 euros. No obstant això, si tenim en compte el conjunt de llicències i comunicacions, la xifra total és lleugerament inferior a la de 2017, quan va arribar als 669.739,87 euros. Aquesta disminució en la recaptació, d’un 4%, respon principalment a la petita reducció de taxes generades per llicències de parcel·lació, primera ocupació, tanques i sitges, obres menors, obertura de rases i comunicacions d’adequacions de locals. Amb tot, es manté la tendència alcista dels darrers anys.

L’increment en la sol·licitud de llicències d’obres majors per a la construcció d’habitatges de nova planta, amb 785 habitatges, consolida el creixement progressiu i sostingut detectat des de 2014, any en què només es van sol·licitar llicències per a 15 habitatges, tots ells unifamiliars o bifamiliars.

Aquestes sol·licituds representen un increment del 112% en relació als 371 habitatges projectats el 2017. De les llicències sol·licitades el 2018 per a la construcció d’habitatges plurifamiliars, destaquen 6 promocions als barris de Les Arenes-La Grípia i Can Montllor; Torrent d’en Pere Parres, Poble Nou-Zona Esportiva i Cementiri Vell. Entre totes elles es calcula una superfície construïda entorn als 75.000 m2 , per edificar 490 habitatges i 760 places d’aparcament.

De les 785 unitats d’habitatge sol·licitades durant el 2018, 714 corresponen a edificis plurifamiliars, duplicant així les comptabilitzades l’any 2017 (321 unitats).

Menys aparcaments i locals

Seguint la tendència iniciada l’any 2017, el 2018 es va tancar amb menys aparcaments (tant per superfície com per unitats). Una situació que també ha passat a la superfície industrial, que s’ha reduït a la meitat que la registrada el 2017, quan es van comptabilitzar 20.434,99 m2 . El 2018 aquesta xifra va ser de 10.235,85 m2.

Pel que fa a les llicències d’ampliacions, l’exercici de 2018 va seguir la tendència de 2017 de les destinades a habitatges i locals, ja que les d’aparcament van ser inexistents.

Pel que fa a les reformes, l’Ajuntament va atorgar el 2018 més llicències per a habitatges i aparcaments, i menys per locals i naus industrials. Assenyalar que, pel que fa al conjunt d’activitat edificatòria (nova planta, reforma i ampliació), és la reforma qui manté el protagonisme d’aquesta activitat, perquè reuneix quasi les dues terceres parts de la superfície total, amb gairebé 140.000 m2. Una xifra que no inclou la superfície de les petites reformes realitzades als habitatges a través de les comunicacions d’obra.

En relació a la distribució per usos del total de superfície, destaca una notable disminució de la superfície comercial (ha passat de 130.000 a 48 mil m2) perquè no s’ha projectat ni reformat àrees comercials grans o mitjanes.

Pel que fa a la distribució geogràfica, el Districte 1 va ser el que va rebre més llicències (nova planta, ampliació i reforma), amb un total de 533, de les quals 273 van correspondre a habitatges i 142 a places d’aparcament. El va seguir el Districte 4, amb 336 llicències; i el Districte 5, amb 325. El que més llicències d’habitatge nou va registrar va ser el Districte 1 (118), seguit del Districte 5, amb 84. En l’apartat de reformes, el Districte 1 va concentrar l’activitat més important, amb

125 llicències per habitatges i 108 per a locals. El Districte 4 va destacar per les llicències de reforma d’aparcaments (151), la majoria concentrades al Roc Blanc.

Nou comentari