El Consell Comarcal està preocupat per la denegació d’un 26% de les sol•licituds d’ajut al lloguer del Vallès Occidental provocada per manca de finançament i per canvis en la normativa d’adjudicació, per part del Ministeri de Foment i de l’Agència Catalana d’Habitatge. Una xifra que augmenta fins el 30% si es tenen en compte només els 12 municipis que atén l’Oficina Comarcal d’Habitatge. És per això que, tot i que el Ple comarcal ha aprovat l’addenda de pròrroga del conveni de col•laboració i d’encàrrec de gestió, relatiu a l’Oficina Comarcal d’Habitatge per a l’any 2020, al mateix temps ha reclamant un major finançament per part de la Generalitat i ha demanat al govern espanyol incrementar la dotació pressupostària del Plan de Vivienda.

Durant l’any 2019 l’Oficina Comarcal d’Habitatge va tramitar 328 expedients d’ajuts per al lloguer. D’aquests, amb el pressupost disponible i els nous criteris del Ministerio de Fomento i de l’Agència Catalana d’Habitatge, un total de 127 cobraran l’ajut, el que significa el 38’7% de les persones sol·licitants. En canvi, si s’hagués comptat amb el finançament i sense els canvis en els criteris, l’ajut hauria arribat a 229 persones (un 69’8% dels sol·licitants). L’any 2018 l’ajut va arribar a 226 persones, un 77’9% de les sol·licitants.

Aquesta situació s’ha volgut reflectir en una Moció presentada pel govern del Consell Comarcal i aprovada per unanimitat.

Pel que fa als ajuts per al pagament del lloguer del Ministeri de Foment, durant el 2019, en els 12 municipis que gestiona l’Oficina Comarcal d’Habitatge, s’han tramitat 328 sol·licituds de les quals se n’han denegat 78. D’aquestes, 60 ha estat per falta de disponibilitat pressupostària del Ministeri de Foment. Al conjunt dels 23 municipis de la comarca, les sol·licituds denegades per falta de disponibilitat pressupostària ascendeixen a les 1.271, que suposa el 26’9% de les sol·licituds presentades.

Nou comentari