Des de la Cambra de Terrassa el nou mandat presenta reptes i oportunitats. Des del punt de vista proactiu de donar suport a les empreses existeixen tres àmbits d’actuació que cal treballar conjuntament, que són l’emprenedoria, la sostenibilitat i la digitalització.

 

Ens caldrà per tant fomentar l’emprenedoria, entendre que les empreses que neixen ja ho han de fer sent sostenibles, que els sectors madurs també s’han d’adaptar i avançar en ser-ho, i que la tecnologia avança de tal manera que les empreses que es creen ja l’han d’incorporar i les que existeixen s’hi ha d’adaptar.

 

Si ens fixem en la nostra demarcació, el teixit empresarial està format per empreses, que en una proporció molt elevada, són de dimensió reduïda. Aquest fet no les invalida per generar valor, recursos i ser competitives. Per tant, comprenent el teixit actual de la nostra demarcació, ens hem marcat objectius per a generar valor des de la cambra entenent els reptes de l’entorn i assumint el rol que només les cambres, com a representants de tot el cens, podem tenir, i de fet ens toca tenir.

 

Per l’emprenedoria volem proporcionar serveis pels emprenedors, d’alt valor afegit, no només impulsant l’esperit emprenedor, sinó participant en l’eco-sistema d’start-up en tot allò que estigui a l’abast d’una entitat com la nostra. Sense descuidar allò que ja es ve fent, però impulsant noves formes d’emprendre.

 

El repte que imposa la sostenibilitat a les empreses és elevat. De fet ja no es tracta d’una opció, no es tracta de ser responsables socialment, només, que també. Es tracta de ser sostenibles, i ser-ho en les tres dimensions principals a les que ens enfrontem totes les empreses: sostenibilitat social, ambiental i econòmica. A més les pressions perquè siguem sostenibles vénen de tots els grups d’interès. Per posar dos exemple, els consumidors són cada vegada més conscients de que les seves decisions poden crear impacte i pressionar a les empreses a evolucionar, i per tant cada vegada més actuen en conseqüència. Un altre exemple seria l’agenda 2030, amb els 17 ODS, on les empreses en són un dels agents bàsics per ajudar el seu assoliment. No totes les organitzacions han de contribuir en tots els ODS, però n’hi ha que com a cambra ens interpel·len molt clarament. Un dels ODS que com a cambra hem de fomentar seria l’ODS17 de crear aliances estratègiques, les cambres hi són, molt especialment per a fer això. Però també hem d’ajudar a les empreses i fer-ho amb convenciment, a complir l’ODS5 per la igualtat efectiva entre gèneres, apoderant les dones i les nenes, doncs no ens podem permetre perdre el 50% del talent disponible. I evidentment, perquè som empresa, cal incorporar a la cambra i també fomentar en la demarcació l’ODS8 sobre promoure un creixement sostingut, inclusiu i sostenible, i crear un treball de qualitat. 

 

I finalment, el repte que suposa la digitalització. És imprescindible fer entendre a totes les empreses, que independentment de la seva maduresa inicial han de fer front a entorns amb un desenvolupament tecnològic creixent. Els serà imprescindible adaptar-s’hi per continuar mantenint la seva competitivitat. I a més els implicarà actualitzar en ocasions el seu model de negoci, o fins i tot els pot arribar a implicar reinventar-se totalment.

 

Per tant, com a cambra, volem impulsar la creació d’un connector (hub) entre els agents del nostre territori, especialitzat i d’alt valor afegit, que aglutini universitats, ajuntaments, associacions empresarials, entre d’altres, per tal de ser els facilitadors i promotors de la seva connexió. Volem liderar aquesta xarxa, per a què cadascú que s’hi connecti pugui aportar el què sap fer i beneficiar-se del què saben fer els altres. Cadascú amb el seu rol, perquè tots sumem i puguem afrontar amb més garanties aquests reptes.

Nou comentari