El grup municipal Ciutadans Terrassa (Cs Terrassa) presentarà al ple de febrer una Proposta de resolució per a la millora de la informació a les obres municipals. Javier González Delgado, portaveu del Grup Municipal de Ciutadans, i els regidors David Aguinaga Abad i Isabel Martínez Comas, d’acord amb el que estableixen els articles 57.4 i 73 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Terrassa, presenten la proposta de resolució següent al Ple:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

“La transparència, l’accés a la informació pública i les normes de bon govern deuen ser els eixos fonamentals de tota acció política. Només quan l’acció dels responsables públics se sotmet a escrutini, quan els ciutadans poden conèixer com es prenen les decisions que els afecten, com es manegen els fons públics o sota quins criteris actuen les nostres institucions podrem parlar de l’inici d’un procés on els poders públics comencen a respondre a una societat que és crítica, exigent i que demanda participació dels poders públics.”

D’aquesta manera tan clara comença el preàmbul de la Llei 19/2013, del 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. En aquesta línia, sotmetem al debat del ple de l’ajuntament de Terrassa una proposta per a la millora de la informació a les obres municipals a la via pública.

L’ordenança d’obres i instal·lacions de serveis en el domini públic municipal, aprovada el maig de 1996 i modificada el maig de 2000, estableix a l’article 20 que “per a l’execució de les obres, el titular de la llicència haurà de disposar de l’assenyalament de dates, que és un document on consta l’emplaçament, la classe d’obra a realitzar (canalització, connexió i/o presa o reparació d’avaria) i les dates d’inici i finalització dels treballs. Aquest document s’haurà de sol·licitar a l’Ajuntament, com a mínim amb 24 hores d’antelació i haurà de trobar-se a peu d’obra col·locat en lloc visible”.

En canvi, no s’estableix cap norma del tipus d’informació que cal transmetre a els ciutadans quan l’obra no és motivada per un particular sinó pel mateix Ajuntament. En aquest cas, l’Ajuntament es limita a enganxar a les parets del carrer afectat un paper de mida A-4 avisant de les limitacions d’accés, i anunciant el termini d’execució de les obres. No hi ha informació del motiu de lobra a realitzar, del servei municipal que realitza lactuació ni dels diners que costa aquesta actuació. Només el correu corporatiu d’obra.publica i el telèfon de l’ajuntament per a aclariments.

Els veïns i veïnes a qui es talla el carrer per una actuació municipal tenen dret a saber el motiu d’aquesta actuació, el cost d’aquesta obra, ja que en definitiva la paguen ells, i les actualitzacions d’informació pertinents en cas de retard en els terminis o sobrecost a l’obra.

Podeu anar a buscar aquesta informació a la web municipal. A l’UTINC les actualitzacions d’”Obres en via pública i talls de carrer” estan sense actualitzar des de l’11/11/2020; a la web, a l’espai “Talls i restriccions de trànsit” podem trobar alguna informació més, com el motiu de l’obra o el servei que realitza l’actuació, però cap aspecte econòmic, o informació relativa a retards.

Qui vulgui conèixer aquests detalls ha d’anar a buscar l’expedient de contractació, una tasca àrdua fins i tot per a una persona experta.

Com a exemple. Les obres del carrer Sant Llorenç. El 03 de novembre es van col·locar els A-4, enganxats a les parets. La pluja i el vent els va fer desaparèixer en una setmana. El dia 26 de gener es col·loquen altres A-4 anunciant que “A causa d’algunes qüestions tècniques sobrevingudes…, les obres han patit algunes modificacions en els terminis d’execució”. Verificar si les qüestions tècniques sobrevingudes estan contemplades a l’expedient va requerir: cercar al web municipal els concursos publicats el 2021, cercar en dos documents pdf fins trobar el número d’expedient: ECAO 8269/2021. Buscar al web de la plataforma de contractació pública aquest expedient, per poder conèixer l’informe de necessitats, el motiu de l’obra, les empreses presentades a la licitació i el preu d’adjudicació. I allà tampoc no hi havia les qüestions tècniques sobrevingudes.

Amb l’ànim de millorar la informació als ciutadans, no sols quan els ciutadans la reclamen, sinó com un exercici de transparència, accés a la informació pública i norma de bon govern que han de ser els eixos fonamentals de tota acció política, i davant la deficient informació que reben els ciutadans quan han de suportar obres a la via pública, proposem els següents

ACORDS

PRIMER.- L’Ajuntament de Terrassa, a cada obra o instal·lació de serveis en el domini públic municipal, requerirà senyalització permanent durant el període d’aquesta, amb la mida suficient per ser percebut a simple vista i al lloc o llocs visibles al trànsit de veïns, incloent la següent informació:

  • Lloc d’afectació
  • Servei que realitza lactuació
  • Actuació i fases de l’actuació si n’hi hagués
  • Motiu de lobra
  • Data d’inici
  • Durada de l’obra
  • Número d’expedient de licitació
  • Cost de l’actuació
  • Empresa responsable de l’execució de l’obra
  • Codi QR a enllaç a aquestes mateixes dades, ia tot l’expedient de licitació.

SEGON.- L’Ajuntament de Terrassa iniciarà els treballs per modificar l’ordenança d’obres i instal·lacions de serveis al domini públic municipal, aprovada al maig de 1996 i modificada al maig de 2000, incorporant, almenys, els requeriments assenyalats a l’acord primer en casos d’obres fetes directament pels serveis municipals o per tercers.

Nou comentari

Comparteix