MónTerrassa
Comerciants i pimes demanen a l’Ajuntament que eviti tallar l’aigua en temps de Covid

Comerciants i pimes demanen a l’Ajuntament de Terrassa que eviti tallar l’aigua “en aquests moments de dificultat”, reblen des de la patronal Cecot. El Consistori tallarà el subministrament a empreses i comerços que no estiguin al dia de pagament, segons es va votar en el darrer ple municipal. Fins ara el reglament no ho contemplava. El que sí que es feia és que en cas de que algun client no pagués, s’iniciava un procés administratiu que, després de les protocol·làries notificacions, acabava en un embargament dels comptes del deutor. Ara, en el ple d’octubre es va aprovar inicialment la modificació parcial del Reglament del servei municipal d’abastament domiciliari i estalvi d’aigua. El canvi de redactat el va presentar la regidora de l’equip de govern Lluïsa Melgares. La tinent d’alcalde va explicar que la clàusula que permet mantenir el servei a les persones més vulnerables necessitava una revisió i un aclariment pel que feia referència a les indústries i als comerços. Melgares va indicar que a la decisió de tallar l’aigua a indústries i comerços s’hi arribarà després d’un estudi exhaustiu sobre els deutes.

El que sí queda clar és que l’Ajuntament de Terrassa modificarà l’article 24 del Reglament per tal que Taigua pugui acotar l’excepció del pagament en els contractes de subministrament domèstic que s’emparin en casos de vulnerabilitat residencial i deixar, així, oberta la possibilitat de suspendre el subministrament en els contractes industrials i comercials.

Oriol Alba, secretari general de la patronal egarenca, comenta que “els problemes derivats per l’increment dels preus de les matèries primeres i l’energia, les dificultats de disposar d’aprovisionament, o els problemes de solvència i liquiditat, han crescut a partir del segon trimestre del 2021 i cal tenir en compte aquesta conjuntura abans de decidir tallar un subministrament, evitant el tancament d’empreses que encara estan mantenint l’activitat i fent els possibles per superar aquesta etapa. Cal recordar que el 98% del teixit empresarial son pimes, microempreses i autònoms, aquests darrers amb un risc a la vulnerabilitat que caldria contemplar a l’hora de prendre una decisió. Així doncs, i ateses les circumstàncies i les grans dificultats generades per la Covid, creiem que abans de posar en marxa aquests canvis en el reglament convindria realitzar una campanya informativa a les empreses perquè en tinguin coneixement amb antelació i que, en el cas que hi hagi alguna empresa en una situació d’impagament, que li serveixi d’avís per, amb temps, intentar corregir-ho”.

Ramon Talamàs, president de la Cambra de Comerç de Terrassa, en una línia semblant a la Cecot, diu que sempre és important “que hi hagi un diàleg franc entre les parts per trobar un acord que possibiliti la continuïtat empresarial”, comenta respecte al talli del subministrament a aquella empresa / autònom que no paga.

Aquest és el Dictamen sobre la Modificació parcial del Reglament del servei municipal d’abastament domiciliari i estalvi d’aigua en relació als impagaments de subministraments comercials i industrials

“D’acord amb el que s’estableix a l’article 76 del vigent Reglament, en relació als impagaments del servei, si no es fa efectiu el pagament del rebut dins dels primers 30 dies de la seva presentació, s’iniciarà el procediment administratiu de constrenyiment en els termes que estableixi l’ordenança de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributàries.

En l’informe del Director de Serveis de Gestió Tributària i Recaptació Transcorreguts de 28 d’octubre de 2020 es posa de manifest que, transcorreguts els primers mesos en que la Recaptació de l’Ajuntament gestiona per via executiva les factures impagades del servei d’abastament d’aigua, s’ha pogut palesar que el deute que correspon a subministraments comercials i industrials és significatiu, i que, arribar a cobrar els rebuts d’algunes empreses amb baix nivell de solvència té un cert grau de dificultat.

Actualment l’acumulació de rebuts de factures impagades que té el Servei de Gestió Tributària és de 19.559 euros, des de 10/12/2018 fins a 30/09/2021. El nombre de rebuts impagats de subministraments industrials i comercials respecte el total carregat en executiva és al voltant d’un 7%, però en canvi l’import del deute respecte el total és del 14%, superant els 227.000 € de factures impagades fins a principis 30/09/2021. S’ha posat de manifest la major complexitat en la gestió de cobrament dels deutes de subministraments comercials i industrials, i el fet que aquests deutes són d’import notablement superior al domiciliari, la qual cosa situa en un pla diferent aquests subministraments respecte els de caràcter domèstic.

El reglament del servei d’abastament domiciliari i estalvi d’aigua de Terrassa estableix en el seu article 24è, com a causes de suspensió del servei:
“I en general, quan l’abonat no compleixi, en qualsevol dels seus aspectes, el contracte que tingui establert amb l’Ens Gestor o les condicions generals d’utilització del servei, amb excepció del pagament del servei.”

El pagament de les factures del servei és una de les obligacions que tenen els abonats, obligació que, emparant casos de vulnerabilitat, queda exclosa com a causa de suspensió del servei amb caràcter general. Aquesta clàusula, és del tot necessària per protegir casos d’impagament en àmbit domèstic, però perd el seu significat quan es tracta d’empreses que duen a terme una activitat econòmica i per tant tenen per objectiu l’obtenció d’un benefici, la qual cosa queda en un pla diferent al de la vulnerabilitat residencial.

Atès el que s’ha exposat, i amb l’objectiu de poder millorar els índexs de cobrament així com la gestió del servei d’abastament públic, caldria introduir una modificació en l’esmentat apartat o de l’article 24 del Reglament, acotant l’excepció del pagament del servei a aquells contractes de subministrament domèstic, deixant oberta la possibilitat de suspensió del subministrament en els contractes industrials i comercials.

Article 24 Causes de suspensió del subministrament

  1. Són causes de suspensió del subministrament als usuaris els següents casos:
    “I en general, quan l’abonat no compleixi, en qualsevol dels seus aspectes, el contracte que tingui establert amb l’Ens Gestor o les condicions generals d’utilització del servei, amb excepció del pagament del servei en contractes de subministrament domèstic”.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa