La publicació del Ban de Prevenció d’Incendis Forestal, el 13 de març, per part de l’alcalde recorda, com cada any, que entre el 15 de març i el 15 d’octubre està prohibit fer foc, especialment entre el 15 de juny i el 15 de setmbre, que cal extremar les precaucions. Aquest document enumera les mesures de prevenció per evitar la declaració d’incendis del terme municipal i a la franja de 500 metres que els envolta.

En aquests límits es prohibeix encendre foc per a qualsevol mena d’activitat; llençar objectes encesos; abocar escombraries, runa, restes vegetals i industrials que puguin iniciar o propagar un foc; llençar coets, globus, focs d’artifici o d’altres artefactes que puguin estar en l’origen d’un incendi forestal. També es recorda a la ciutadania la importància de comunicar la possible existència d’un incendi forestal al telèfon d’Emergències 112. Altres prohibicions contemplades al Ban són:

– Limitar la circulació de vehicles per pistes i camins forestals. Només ho podran fer els que estiguin vinculats a les finques de la zona, a l’administració i als serveis públics.

– Establir que els terrenys utilitzats com a àrees recreatives tinguin una zona de protecció de 25 metres al seu voltant i una xarxa d’hidrants al seu perímetre que estiguin separades, com a màxim 200 metres una de l’altra, o bé que tinguin una reserva d’aigua.

– Prohibir, quan l’índex de perill d’incendi sigui extrem del 15 de juny al 15 de setembre, que a tots els terrenys forestals i a la franja perimetral de 500 metres es pugui encendre foc, utilitzar fogons de gas i barbacoes; fumar dins del bosc i fer qualsevol activitat d’aprofitament forestal. També s’activarà la suspensió de totes les autoritzacions.

– Mantenir les zones d’accés a les urbanitzacions situades a les zones forestals netes de vegetació, com també els camins i les cunetes. Disposar de boques d’incendi de 100 mm de diàmetre que tinguin entre elles una separació màxima de 400 metres.

– Instar els titulars de línies aèries de conducció d’energia elèctrica a mantenir netes les seves zones i fer-ho també a les entitats propietàries o concessionàries de carreteres i altres vies públiques.

– Recordar els propietaris forestals la necessitat de mantenir les finques netes de vegetació i de fustes procedents de la tala d’arbres.

A més, des de l’any 2015 està prohibit a Terrassa cremar restes vegetals de manera permanent durant tot l’any, per tal de reduir el risc d’incendis, i també per preservar els ecosistemes de l’Anella Verda, en compliment del decret d’Alcaldia del 4 de febrer de 2015. Només de forma excepcional es podran autoritzar cremes per motius fitosanitaris quan hi hagi perill d’infecció i l’autoritat competent en sanitat vegetal determini que és necessària la crema de restes sense moure-les de lloc.

Tot i això, a Catalunya la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat atorga autoritzacions, del 15 de març al 15 d’octubre, per a casos excepcionals, com poden ser la realització de focs per a tasques agrícoles o forestals o problemes fitosaniaris. Les sol·licituds es poden presentar a l’Ajuntament de Terrassa, les oficines del cos d’Agents Rurals, a l’oficina comarcal del departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Les peticions seran concedides per la Generalitat, però amb l’informe favorable de l’Ajuntament corresponent.

Nou comentari

Comparteix