MónTerrassa
Clam de Terrassa a favor d’eradicar els abusos sexuals a l’escola

ACORD DE JUNTA DE PORTAVEUS PER TAL QUE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA S’IMPLIQUI ACTIVAMENT EN LA PREVENCIÓ I ERADICACIÓ DELS ABUSOS SEXUALS I ALTRES VIOLÈNCIES EN L’ÀMBIT ESCOLAR

S’ha aprovat per unanimitat i s’ha llegit al ple telemàtic municipal d’aquest divendres al matí

La violència masclista és estructural, és col·lectiva i totes les dones la patim, independentment de l’edat, ètnia o classe social. No obstant, aquesta és especialment greu quan es produeix cap a dones joves en espais que haurien de ser segurs. Fa mesos que joves d’instituts del Vallès Occidental han decidit fer un pas endavant per tal de denunciar abusos i agressions que han patit en els seus centres educatius.

Aquestes denúncies s’han produït mitjançant les xarxes socials, missatges compartits a través d’Instagram, on s’exposaven conductes, actes i expressions per part de professors d’instituts del tot deplorables dirigits a alumnes del centre. Celebrem que aquestes joves s’hagin atrevit a denunciar aquestes agressions i abusos, llençant dos missatges clars. El primer, que la impunitat dels seus agressors s’ha acabat, i el segon, s’alcen com a altaveu d’uns fets que, per desgràcia, moltes dones mantenen en privat, encoratjant-les a empoderar-se i a denunciar, perquè el masclisme no és un fet que afecti de manera individual, ens afecta a totes i és col·lectiu. Alguns dels casos denunciats es fan ara públics després d’anys de silenci, on les dones que han patit aquestes actituds ja no es troben escolaritzades en els centres, però els agressors encara hi imparteixen classes. Agressors que s’han beneficiat de la complicitat i dels silencis entre els seus companys, les administracions i de la societat, mantenint la seva impunitat intacta i la seva posició de poder envers les seves víctimes.

Però la societat comença a canviar, i les noies que han denunciat les agressions als instituts de Sabadell i Castellar en són l’exemple. Malgrat celebrem aquest pas que han fet les noies del Vallès Occidental amb les denúncies públiques dels seus agressors, necessitem que els centres educatius defensin el seu alumnat i que no siguin les alumnes, en una clara situació de desavantatge, les úniques que alcin la veu. Ens agrada molt que les dones s’empoderin; ens agrada molt que denunciïn, que teixeixin aliances i que s’organitzin, però també volem protegir aquelles que no alcen la veu o que no són capaces de detectar les agressions i els abusos i que no ho expliquen a ningú. Necessitem eines que no depenguin només de l’actitud que tenen les dones joves, eines que no posin tot el pes sobre les víctimes i que actuïn proactivament protegint-les en aquests espais. És important que els centres educatius i les administracions es dotin de totes les eines necessàries per abordar aquesta problemàtica. Les violències masclistes no només es donen en reductes íntims. Es donen a tot arreu i també hi són a les escoles. Els centres educatius han d’alçar-se, han de tenir un pla, un protocol o una guia d’actuació davant aquestes situacions que s’han de rebutjar fermament i s’ha d’actuar al respecte. Tant els centres com les alumnes han de disposar d’aquests itineraris de manera que sàpiguen com afrontar aquestes situacions i que no s’hagi de fer de manera directa (física i notòria) amb el seu agressor.

Per tots aquests motius que s’han exposat i d’altres que se’n deriven, proposem a la junta de portaveus de l’Ajuntament de Terrassa l’adopció dels següents acords: ACORDS

PRIMER.- L’Ajuntament de Terrassa condemna els casos d’agressions en els centres educatius i mostra el seu suport a les joves agredides, les que van alçar la veu i també aquelles que no ho han fet. Així com certifica que les aules han de ser espais segurs per als estudiants i sobretot les estudiants, i que l’abús de poder dels agressors i els seus encobridors no tenen lloc en els centres educatius ni les administracions i no quedaran impunes.

SEGON.- L’Ajuntament de Terrassa insta al Govern de la Generalitat a:

1. Garantir que en el termini de 3 cursos tots els centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya han d’introduir l’educació sexual i afectiva i la perspectiva de gènere de manera transversal al llarg de totes les etapes de l’educació obligatòria en el seu projecte educatiu.

2. Dotar al Departament d’Educació de noves eines que permetin una millor gestió d’aquells supòsits en què docents o personal d’administració i serveis de centres educatius són objecte d’investigació, en seu judicial o administrativa, per presumptes conductes de tipus sexual constitutives d’infracció, i a aquest efecte a:

a. Traslladar al Govern de l’Estat la necessitat de modificar l’article 98 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, que aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, per tal que en els supòsits de procediments penals seguits per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, la mesura cautelar de suspensió de funcions, adoptada en expedient disciplinari, es pugui perllongar fins a la resolució judicial ferma.

b. Iniciar els treballs de confecció d’un nou Reglament de règim disciplinari de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que substitueixi l’actual, aprovat pel Decret 243/1995. I a iniciar la negociació de la modificació del procediment disciplinari per al personal laboral actualment prevista al VI conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya per al període 2004-2008, a fi d’incloure les faltes relacionades específicament amb conductes sexuals no desitjades que afectin a alumnes menors d’edat i de preveure noves sancions i/o mesures cautelars per aquestes faltes.

c. Crear una Unitat de Suport a les víctimes de violències dins del Departament d’Educació (USVV) vinculada a un canal de comunicació directa (whatsapp, bústia o similar). Aquesta unitat haurà de gestionar tots els casos que arribin i coordinar el seu abordatge garantint un actuació sense demora i l’escolta activa a les víctimes.

TERCER.- Fer les gestions davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè en la seva qualitat de màxim òrgan territorial del Consejo General del Poder Judicial a Catalunya s’autoritzi la immediata notificació al Departament d’Educació de totes aquelles resolucions judicials que poden afectar l’activitat professional del seu personal en els centres docents (bàsicament, les resolucions que adoptin o no mesures cautelars i les que declarin la fermesa del procediment) i permeti una actuació administrativa posterior més eficient, en interès del menor i del professional afectat i articular, en conseqüència, un sistema de comunicació coordinat entre el Departament d’Educació i l’Administració de Justícia a Catalunya que garanteixi un flux d’informació bidireccional permanent i eficaç a aquests efectes.

QUART.- Que per part de l’Ajuntament de Terrassa es duguin a terme activament i potenciïn, juntament amb la participació d’experts, actuacions de prevenció i educació als centres escolars contra l’assetjament sexual, verbal, físic o psicològic, i es dissenyi un protocol d’actuació municipal per actuar davant dels fets exposats en el contingut d’aquesta moció.

CINQUÉ.- Que aquestes pautes siguin també comunicades als efectes del seu coneixement per part de totes les entitats i associacions esportives, culturals i cívico-socials de la ciutat en el marc de les seves activitats extraescolars i de lleure per tal de prevenir, detectar i actuar davant d’eventuals situacions d’assetjament i/o abús en menors per part dels seus monitors o entrenadors.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa