La candidatura de Joan Herrera reprèn la cursa electoral al CN Terrassa

El Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana de Natació estima parcialment el recurs presentat i li dona 3 dies per esmenar els errors formals

Aquest dilluns, la candidatura de Joan Herrera ha rebut la resolució del Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana de Natació, en relació a la resolució de la Junta Electoral del CN Terrassa de 25 de març de 2021. El Comitè ha decidit estimar parcialment el recurs presentat i revocar la resolució de la Junta Electoral. A més, ordena a la junta electoral que procedeixi d’immediat a atorgar un termini de 3 dies hàbils a la candidatura de Herrera, per tal que pugui esmenar tots aquells defectes formals que impedeixin la continuació del procés electoral, iniciant a continuació, el tràmit de revisió de les butlletes presentades. Tanmateix, fa una expressa indicació a la Junta Electoral que totes aquelles butlletes que siguin invalidades hauran de ser conservades a efectes de possibles reclamacions posteriors.

  1. Diferències i incongruències entre tots els noms presentats en l’escrit de composició de membres de junta i en la informació dels DNI.
    El Comitè ha estimat totalment el recurs presentat, tenint en compte que les diferències formals o idiomàtiques, que en cap cas provoquen que hi pugui haver-hi una falta d’identificació dels socis que es presenten a la candidatura.
  2. Falta de designació de vicepresident.
    El Comitè ha estimat les pretensions del recurrent, tenint en compte l’establert en els articles 27 i 58 dels Estatus. Així mateix, remarca que qualsevol defecte derivat de la composició de la candidatura és perfectament esmenable, tenint en compte que en res afecta pel procés electoral, ja que de la regulació estatutària es desprèn, que els suports que cada candidat ha d’aportar no són una llista tancada de membres, sinó que només ha d’aportar el nom del precandidat a la presidència, essent irrellevant, als efectes de valorar els suports dels socis, la resta de membres de la seva candidatura, ni tampoc el fet de quina persona d’aquests membres serà escollit pel president per ser-ne el vicepresident.
  3. Falta de comprovació de les butlletes de suport, derivada de la decisió de no admissió de la candidatura per part de la pròpia Junta Electoral.
    El recurrent va sol·licitar que es traslladessin al Comitè les butlletes per tal que fossin validades directament. En aquest punt el recurs ha estat desestimat, ja que el Comitè no té accés a les butlletes i les facultats revisores del Comitè s’han de limitar als àmbits resolts per la Junta Electoral, que en aquest cas, encara no s’ha pronunciat. En qualsevol cas, aquest fet no impedeix que, en el moment processal oportú, es pugui recórrer al Comitè si es considera que el recompte no ha estat acurat o d’acord amb la normativa estatutària.
Més informació

Nou comentari