En relació a la notificació rebuda per part de la Junta Electoral, la qual desestima íntegrament el recurs presentat respecte a la decisió de no proclamar com a vàlida la candidatura encapçalada per Joan Herrera Granados volem informar del següent: Aquest matí, en Joan Herrera Granados ha interposat una reclamació al comitè d’apel·lació de la Federació Catalana de Natació en contra de la resolució del 25 de març, on es desestimen les al·legacions dirigides contra la certificació rebuda per part del secretari de la Junta Electoral en data 18 de març de 2021, on es declarava la invalidesa de la candidatura proclamant la no continuació del procés electoral.

Aquesta candidatura ha sol·licitat que s’admeti la reclamació presentada en data d’avui i es deixi sense efectes la notificació emesa per la Junta Electoral el 18 de març de 2021, es proclami l’acceptació de la candidatura i es promogui conseqüentment la continuació del procés electoral ja iniciat, promovent les actuacions necessàries perquè la Junta Electoral proclami vàlida aquesta candidatura com la única presentada al procés electoral i per tant, la proclami guanyadora del mateix. Volem remarcar que la candidatura per a la Junta Directiva presentada a la Junta Electoral compleix amb la Secció 6à dels Estatus que regulen l’elecció de membres de la Junta Directiva a partir d’un procediment electoral, i en concret dels articles 51.6, 51.12 i 57, que és on es regulen els requisits i la forma de presentació de les candidatures en qüestió. També es dóna el compliment en els paràmetres personals dels membres de la candidatura que s’exposen a l’article 48.2 dels mateixos i s’ha reunit amb escreix les butlletes de suport que es consideren imprescindibles als Estatuts del Club.

Per últim, a aquesta candidatura li ha sobtat que en la resolució que contesta a la reclamació contrària a la certificació del 18 de març s’hagin introduït arguments que ja s’haguessin pogut incorporar dins de la declaració de la no validesa inicial de la precandidatura. Precisament, perquè pot convidar a entendre que la Junta Electoral ha buscat o promogut de forma sobrevinguda elements que permetessin ampliar els motius denegatoris de l’acceptació o admissió de la candidatura que ens ocupa. Per aquest motiu, aquesta candidatura no pot deixar de mostrar la seva disconformitat amb la postura comunicada, ja que és innegable que afecta i perjudica frontalment i de forma directa l’exercici del dret de defensa i de tutela efectiva. Entenem que es desprèn una extralimitació de les facultats resolutives que li haurien de ser atorgades a la Junta, ja que aquest argumentari que ha provocat la desestimació, se suporta sobre una interpretació parcial i discrecional, atès que se centra en elements que ja existien i que per tant, no responen al descobriment sobrevingut de qüestions que anteriorment no es poguessin conèixer.

Es per tot això que, entenem que essent la única precandidatura presentada i que compleix amb els requisits establerts en els Estatus del Club, el comitè d’apel·lació de la Federació Catalana de Natació acceptarà el recurs presentat i proclamarà com a vàlida la candidatura encapçalada per Joan Herrera.

Nou comentari