En relació a l’article “Ara parla la PAH: habitatge digne i «guerra de l’aigua” de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), publicat a Món Terrassa aquest divendres, s’esmenta que “Mina ha tallat l’aigua a diverses familíes sense la intervenció de Serveis Sociale”. Respecte a aquesta i a altres afirmacions en aquest sentit, directes o indirectes, dins el contingut del mateix article, Mina manifesta taxativament que en cap cas, actua o ha actuat sense coneixement previ i/o autorització del propi Ajuntament.

Cal puntualitzar que, des de l’entrada en vigor de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per fer front a l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, Mina, Aigües de Terrassa no està portant a terme cap tall de subministrament a persones que es trobin en situació d’exclusió residencial, complint de forma rigorosa i estricta amb allò que estableix aquesta llei, en ocasions inclús més enllà, però sempre sota l’estricta supervisió i control dels departaments competents de l’Ajuntament de Terrassa.

Antoni Grau

Sotsdirector Comercial d’Abastament Mina Aigües de Terrassa

Nou comentari

Comparteix