MónTerrassa
La Cecot espera incentius atrevits al projecte de Llei d’start-ups

La Cecot considera positiu que el Govern impulsi una Llei per a empreses emergents i espera que durant el procés parlamentari, d’una banda el text acabi recollint propostes i mesures efectives que a la pràctica sí donin un impuls a les noves iniciatives, i d’altra banda expressa la seva petició que no quedi aturada o s’alenteixi en els processos parlamentaris.

“Des de la Cecot participarem activament i propositivament, com sempre, per intentar que aquesta iniciativa que considerem positiva per a l’economia i per a la reactivació empresarial esdevingui una Llei que realment impulsi a les noves iniciatives i no sigui un nou anunci a bombo i plateret, quedant-nos un altre cop només amb l’enlluernament dels focs artificials”, argumenta Antoni Abad, president de la Cecot. “Dels grups parlamentaris esperem incentius atrevits, amb implicació de tots i de tothom perquè arribi a assolir l’impacte que necessita la nostra economia”.

A principis d’any, l’entitat va presentar als diferents grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya el seu document de propostes Cecot Up&Go! entre les que s’inclouen una relació de mesures concretes per al reconeixement, foment i incentiu de l’ecosistema de start-ups o empreses emergents.

Des de la Cecot es considera que cal entendre les start-ups com un tipus d’empreses de creació recent  que cobreixen necessitats socials i econòmiques a partir de posar en valor el talent i la meritocràcia, que contribueixen a la internacionalització de l’economia, atreuen important inversió financera i de talent estranger, i ofereixen una sortida professional als joves. “Per aquests motius, demanem a l’Administració  que  reconegui de manera específica aquest tipus d’empresa i les doni tractament a nivell laboral, fiscal i mercantil adient, que distingeixi  la seva especificitat i contribueixi a la seva extensió”, reitera Abad.

Cecot Up&Go! Propostes per fomentar l’emprenedoria

Des de l’organització empresarial, entenen que és imprescindible que la Llei defineixi amb claredat què s’entén per una start-up. Per garantir que no hi haurà cap dubte sobre la seva qualificació i la seva identificació pública, proposa que es pugui crear la figura d’start-up en creació, amb una definició del que constituirà la seva activitat, i a la qual s’assignarà un NIF d’identificació que serà exclusiu per a aquestes societats.

Es proposa modificar l’article 363 de la Llei de societats de capital perquè es pugui gestionar una situació de pèrdues acumulades sense la restricció permanent del 50% dels fons propis ni la pressió sobre la responsabilitat personal de l’administrador en aquests casos.

Es proposa adaptar la Llei concursal per establir mecanismes i procediments àgils que permetin fer una liquidació amb totes les garanties legals, però sense la complexitat de la norma general, que impossibilita la liquidació d’un projecte fallit en moltes ocasions. A més, caldria establir una millora de la norma coneguda com de “segona oportunitat”.

Dissenyar incentius fiscals adequats per a les start-ups. Amb caràcter general, els incentius fiscals han de materialitzar-se durant un període de 10 anys.

Millorar els incentius a la inversió que es van incorporar a la legislació el 2013 a la Llei d’emprenedors, incrementant el percentatge de deducció fins al 30% o el 50%.

Es proposa crear exempcions per a les stock options sobre participacions socials que s’ofereixin als joves emprenedors com a contraprestació al seu treball en el desenvolupament dels projectes objecte de la societat.

Adoptar mesures laborals que de manera efectiva incentivin la creació i el desenvolupament de start-ups.

Des de l’àmbit fiscal la Cecot considera imprescindible regular en l’impost de societats:

En relació amb el business angel

  • Que les inversions realitzades en participacions en start-ups tinguin la consideració d’inversions afectes a l’activitat econòmica a tots els efectes de còmput tributari en relació amb tots els impostos en què aquest concepte és aplicable.
  • Que els deterioraments que pateixin les participacions en start-ups siguin reconeguts com a fiscalment deduïbles en el moment en què es produeixin.
  • Que si la transmissió de participacions dins dels 10 primers anys de l’existència de l’start-up es realitza amb pèrdues, aquestes pèrdues siguin reconegudes com a fiscalment deduïbles.
  • Que, en el cas d’acumulació de pèrdues a causa dels deterioraments o venda de les participacions en start-ups, la seva compensació amb beneficis futurs no tingui la limitació d’un milió d’euros per exercici. És a dir, que es puguin compensar sense cap límit.
  • Exempció per reinversió en el cas que la desinversió en el projecte generi beneficis i aquests es reinverteixin en nous projectes d’start-ups. La idea és que es tributi en el moment de la desinversió definitiva, però no en el pas d’un projecte ja madur o un altre de nou.

En relació amb la mateixa start-up             

  • Aplicar la reducció del tipus impositiu per a les societats de nova creació, però amb una aplicació dels primers cinc exercicis a comptar des del primer en què la base imposable sigui positiva, a fi d’evitar que l’acumulació i posterior compensació de pèrdues penalitzi el dit incentiu.
  • En l’impost sobre el patrimoni i l’impost sobre successions i donacions, aplicar les exempcions establertes per a les empreses familiars, amb independència dels requisits que s’estableixen per a les participacions de tots els socis d’una start-up.
  • Implementar mesures concretes per ajudar a molts emprenedors/es a crear empreses com ara aquelles que permetin crear una empresa amb un cost màxim de 70 €, que és el que et costa fer-ho al Regne Unit per exemple, o bé que l’emprenedor/a comenci a pagar a partir que l’empresa assoleix un mínim de facturació.
  • Cal buscar mecanismes per introduir als joves en el mercat laboral ja sigui amb incentius fiscals o laborals, amb un acompanyament tècnic global a les noves empreses formades per joves o promovent cooperatives de joves amb un tutoratge inicial i de mentoring.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa