Antoni Abad, president de Cecot | ACN

La patronal Cecot reforçarà a partir d’aquest any l’àrea d’assessorament en Contractació Administrativa amb l’objectiu d’incrementar l’accés de les pimes als contractes del sector públic. Les empreses petites i mitjanes, que suposen més del 98% de les empreses a la Unió Europea, no arriben a desenvolupar ni el 40% dels contractes públics impulsats per les diferents administracions. Segons dades del Govern espanyol les pimes representaven el 2017 el 99,8% de les empreses, generant una ocupació del 62% i aportaven un Valor Afegit Brut del 61,4%. Donada aquesta realitat, i derivada de la Directiva 2014/24/UE, el març de 2018 va entrar en vigor a España la Llei 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP) amb l’objectiu de facilitar l’accés de les pimes a la contractació d’aquest sector que suposa el 20% del PIB.

“La LCSP posa la base per aconseguir un impuls efectiu de la participació de les pimes”, afirma José Luis Martínez, assessor de la Cecot en contractació pública, “ja sigui com a subcontractistes, ja sigui com a contractistes principals en els contractes del sector públic, aquest fet genera noves expectatives i oportunitats per la majoria d’empreses que conformen el nostre teixit productiu i que són les pimes”. Martínez, el qual és expert, entre altres coses, en dret administratiu, en contractació administrativa o pública i en tramitació del RELI (Registre Electrònic d’Empreses Licitadores) considera que la contractació pública és clau en l’Estratègia Europa 2020.

“Les pimes només executen directament un terç aproximadament del total de la contractació pública, dada que està molt per sota del percentatge del volum de negoci que generen”, afegeix l’assessor de la Cecot. Cal tenir en compte que segons dades de l’Observatori de Contractació Pública la contractació publica representa un 20% del PIB, el qual el 2017 fou de 1.311.000€, és a dir 262.200€, dels quals només un 86.526€ corresponen a la pime. Per a Martínez, “equilibrar aquesta dada no és només una qüestió d’equitat, sinó que es considera essencial per potenciar el desenvolupament de l’activitat econòmica i amb ella l’ocupació”. Per esmenar aquesta situació la Cecot està potenciant la informació dels concursos públics en especial a Catalunya i posa a disposició de les empreses un expert especialitzat en compra pública per assessora-les en les licitacions, com ho és en José Luis Martínez.

A partir d’aquest mes de febrer, la Cecot ha redefinit i complimentat el servei d’informació de licitacions per als seus associats. Les empreses associades reben cada matí un butlletí exhaustiu que recull, agrupa i classifica sectorialment totes les licitacions que es publiquen a Catalunya. A més, les empreses associades que ho sol·liciten, també poden accedir a totes les licitacions que es publiquin a qualsevol comunitat autònoma d’Espanya. Més enllà que les empreses disposin de tota la informació per concórrer en les ofertes publicades per les administracions públiques, compten amb el recolzament i l’acompanyament de l’assessor en contractació pública per entendre o resoldre dubtes relatius als plecs de clàusules administratives o de prescripcions tècniques, així com de plantejar-se accedir a una contractació pública mitjançant una UTE, és a dir, obrint la possibilitat de concórrer de manera conjunta amb altres pimes.

“Des de la Cecot estem treballant en una primera instància perquè les pimes s’apropin a la contractació pública, per generar l’interès dins d’aquest perfil d’empresa”, conclou Martínez, “però en una segona instància, el que seria desitjable és que més d’una pime poguessin donar resposta a projectes de contractació pública de manera conjunta i complementària. Per poder assolir-ho, figures com la Cecot són rellevants com a element que pot potenciar i facilitar aquesta interconnexió entre empreses”.

Nou comentari