MónTerrassa
L’Ajuntament proposa ampliar l’inventari del patrimoni cultural fins a un total de 364 elements

El Ple ordinari de juliol va aprovar divendres, dia 24, el document d’Avanç de la
Modificació puntual del POUM per ampliar l’inventari del patrimoni cultural de
Terrassa, amb l’objectiu de garantir la preservació del patrimoni cultural i
arquitectònic de la ciutat, com a pas previ a la redacció del futur Pla Especial
Urbanístic de Protecció del Patrimoni i Catàleg de béns arquitectònics, arqueològics i
ambientals, de gran complexitat tècnica i jurídica. Aquest Avanç de la Modificació
puntual del POUM s’ha pogut elaborar gràcies a uns treballs precedents, com els
llistats d’elements que podrien ser incorporats en el catàleg pels seus valors en
matèria de patrimoni cultural.

Aquests informes, que es van fer els anys 2007 i 2020,
van ser redactats per una empresa externa especialitzada en gestió i difusió del
patrimoni arqueològic i històric. D’aquesta manera es dona compliment a una de les
propostes del Programa de Govern, que és revisar i actualitzar el catàleg d’edificis
d’interès històric artístic de Terrassa i adequar el Pla Especial de Proteció del
Patrimoni històric, artístic i ambiental de la ciutat (PEPP-1986), vigents des de 1986.
El nou inventari incorpora un total de 364 elements situats en sòl urbà, amb l’objectiu
de preservar-los, de regularitzar les actuacions que s’hi poden autoritzar, com també
la tramitació que cal seguir en cada cas. Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament ha fet
una actualització dels elements i béns que ja estan protegits, la majoria datats al
segle XX, i n’ha incorporat de nous per evitar que puguin desaparèixer. Es el cas,
per exemple, d’un nombre considerable de conjunts i edificis fabrils, de nombroses
cases de rengle o d’estiueig o de mostres d’arquitectura contemporània; però també
de ceràmiques i altres elements arquitectònics, així com d’elements i monuments
artístics de l’espai urbà, com són les torres de la mina pública d’aigua o els dissenys
murals als laterals d’edificis.


L’abast i complexitat d’aquesta modificació puntual, i la voluntat de fer-ne difusió i
donar-lo a conèixer als agents del territori, han portat a iniciar la seva tramitació amb
un document d’Avanç per poder, així, recollir les observacions i suggeriments a
incorporar al document que es proposi sotmetre a aprovació inicial. Es tracta, doncs,
d’un document viu, encara en fase embrionària, sobre el qual continuar avançant i
treballant.


Classificació dels elements del nou inventari
Tots els elements d’aquest nou inventari estan classificats en cinc grans grups, com
a conjunts o àmbits urbans d’interès (22); edificis (189); elements arquitectònics d’un
edifici (28); monuments i elements artístics de l’espai urbà (80); zones o jaciments
arqueològics (26); zones o jaciment paleontològics (1) i patrimoni natural (20). No

inclou els elements situats en sòl no urbanitzable ja que estan preservats per la
recent modificació puntual del POUM de l’Anella Verda i pel Pla especial i catàleg de
masies de l’Anella Verda.


Un cop sigui vigent aquesta modificació puntual i, pel que fa a la regulació de les
actuacions que es podran autoritzar en aquests elements, cal assenyalar diversos
aspectes. Primer, que el règim d’obres admissibles serà de manteniment,
conservació i millora de les condicions actuals i de canvi d’ús, sempre que no alterin
ni els valors ni les característiques definides en la descripció del bé ni tampoc afectin
els valors patrimonials indicats per a cada element. Segon, que, per a la resta
d’actuacions, caldrà redactar prèviament un pla especial urbanístic per a cada
element o àmbit inventariat, i que haurà de ser informat per la Comissió Territorial de
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. I, tercer, que quan les actuacions
comportin alterar la volumetria dels edificis o conjunts inventariats i, prèviament a la
tramitació del pla especial, caldrà que l’actuació sigui avaluada per Organisme
Consultiu de Qualitat Arquitectònica i Urbanística. Assenyalar, finalment, que els
propietaris de béns mobles i inmobles que no hagin estat inventariats, i siguin
susceptibles de ser-ho, hauran de comunicar-ho a l’Ajuntament.

Suspensió de llicències
Per tal de fer efectiva de forma immediata la protecció d’aquests béns i elements, el
Ple ordinari de juliol ha aprovat també la proposta de suspensió preventiva
d’atorgament de llicències, comunicacions prèvies i declaracions responsables, amb
la finalitat d’estudiar, dins del període de suspensió, els valors patrimonials dels
elements inventariats, i evitar la destrucció del patrimoni cultural i arquitectònic de la
ciutat mentre es tramita i entra en vigor la Modificació Puntual del POUM per a
ampliar l’Inventari del Patrimoni Cultural de Terrassa.

Mentrestant, només s’admetran les actuacions de salubritat pública, seguretat de les
persones o bona conservació de les construccions i instal·lacions, com també les
obres que permetin millorar l’accessibilitat i suprimir les barreres arquitectòniques,
sempre que no afectin ni els valors del bé protegit ni tampoc els valors patrimonials
que distingeixen a cada element.
Més informació: https://www.terrassa.cat/actualitat-urbanisme

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa